23.02.2019

Grad Pula nije prekršio zakon prilikom donošenja Odluka o planu davanja koncesija

Vezano uz otvoreno pismo udruge Zelena Istra s temom transparentnosti upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule, očitujemo se kako slijedi:

Otvorenost i transparentnost Grada Pule prema svojim sugrađanima redovito prepoznaju i potvrđuju institucije poput Ministarstva financija RH te Instituta za javne financije RH, čemu idu u prilog i razna nezavisna istraživanja (poput onog udruge GONG). Žao nam je što Udruga Zelena Istra takve činjenice ignorira te neistinitim i neutemeljenim tvrdnjama svjesno obmanjuje javnost.

Jedan od naših ključnih ciljeva je građanima maksimalno približiti sve podatke i informacije te učiniti ih dostupnima u svakom trenutku. Upravo stoga je Grad Pula kao prvi grad u Hrvatskoj još 2008. pokrenuo objedinjeno e-Poslovanje, nakon čega je razvijen i niz drugih suvremenih kanala komunikacije s građanima poput e-Konzultacija, e-Predmeta te drugih e-Usluga.

Vezano uz pitanje donošenja Odluka o planu davanja koncesija, ponavljamo kako Grad Pula nikada nije prekršio zakon obzirom da usvajanje ovih odluka ne predstavlja obavezu davanja određenih lokacija u koncesiju. U slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za davanje koncesije, sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15), Grad Pula će zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti.

 

Dakle, u trenutku kad budu poznati svi ključni parametri potencijalnog davanja lokacije u koncesiju – poput obuhvata, djelatnosti, rokova i drugih parametara, građani će putem savjetovanja s javnošću imati priliku izjasniti se o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima davanja u koncesiju. Nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule će posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima.

Stoga odluke o Planu davanja koncesija za 2019. godinu te Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine predstavljaju tek okvir, odnosno preduvjet za eventualne buduće aktivnosti oko kojih će građani svakako biti pozvani izraziti svoje mišljenje.

Upravo je nedavna provedba javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano za navedene Odluke, pokazala otvorenost gradske uprave za dijalog s građanima i u pogledu donošenja pojedinačnih akata jedinice lokalne samouprave na koje se odredbe općih akata odnose te utječu na njihov sadržaj, kao što je to Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru.

Raspolaganje pomorskim dobrom, koje podrazumijeva obvezno prethodno donošenje godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom, ne poduzima se bez prethodnog donošenja spomenutog Plana ili suprotno njegovim odredbama. Stoga će se i daljnja raspolaganja pomorskim dobrom u 2019. godini poduzimati u skladu s godišnjim Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu.