21.02.2020

Sustav oborinske odvodnje održava se u funkcionalnom stanju

U tijeku pojačano čišćenje građevina odvodnje oborinskih voda

 

Održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, društvo Pragrande d.o.o. kao vršitelj tih radova, osigurava da sustav kontinuirano bude u funkcionalnom stanju. Sukladno godišnjem planu i programu održavanja javne odvodnje oborinskih voda vrši se višestruko čišćenje slivnika i slivnih rešetki s jačim naglaskom na kritične zone. Aktivnosti su to koje se izvode temeljem godišnjeg ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti redovnog i izvanrednog održavanja građevina odvodnje oborinskih voda zaključenog između Grada Pule i Pragrande d.o.o..

Pod redovnim održavanjem građevina odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se čišćenje uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže, šahtova, kišnih preljeva i taložnica s deponiranjem izvađenog mulja, dok se pod izvanrednim održavanjem podrazumijeva svaki izvanredni događaj kao na primjer začepljenje cjevovoda, plavljenje ulica uslijed jačih kiša i ostalo što zahtjeva izvanrednu reakciju.

U cilju jačeg preventivnog održavanja čime i svođenja na minimum eventualna izvanredna održavanja sustava javne odvodnje oborinskih voda, Pragrande d.o.o. je u zadnjem kvartalu prošle godine dodatno angažirao radnike na održavanju oborinske odvodnje. Iz navedenih razloga u posljednje vrijeme bitno se povećao i intenzitet čišćenja slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, s vađenjem i odvozom taloga što je vidljivo kroz realizaciju plana gdje je očišćeno preko 2500 slivnika te cijeli otvoreni kanal Pragrande.

Trenutno se, tokom dana, izvode aktivnosti na čišćenju održavanju građevina javne odvodnje na području oko Punte, a dodatno se u noćnim satima izvode radovi na čišćenju oborinskog kolektora Pragrande u Flaciusovoj ulici kod zgrade glavne pošte u dužini od 170 metara.

Potonje navedene radove djelatnici Pragrande d.o.o. izvode specijalnim vozilima za usisavanje i ispiranje kanala pod visokim tlakom iz kojeg razloga je u noćnim satima na predmetnoj lokaciji na snazi privremena prometna regulacija.

Kanal Pragrande izgrađen je još u vrijeme Austro-Ugarske isključivo kao odvodni protupoplavni kanal no kroz godine je spajanjem kanalizacije iz dijela grada od doline Pragrande pretvoren u mješoviti kanal u kojem se miješaju odvodne (kišne) vode i  fekalne (kanalizacijske) vode.

Europskim projektom Pula centar će se, po cijeloj dužini kanala, od polja Pragrande do zgrade Glavne pošte, rekonstruirati odvodnja te razdijeliti fekalne od oborinskih voda.

Aktivnost čišćenja kanala Pragrande postao je dio redovitog godišnjeg programa održavanja sustava odvodnje čime se, između ostalog, doprinosi značajnom smanjenju mogućnosti plavljenja niskih gradskih zona.