25.02.2020

Uređuje se park Nimfej

Smješten na pulskoj Rivi, na lokaciji između zgrade Lučke kapetanije, Valerijinog parka i parkirališta Karolina, park Nimfej dobit će novu vizuru i doprinijeti boljoj artikulaciji u prostoru. S uređenjem parka, koji se nalazi unutar zone zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada upisane u Registar kulturnih dobara RH, djelatnici Hortikulture Pula Herculanee i društva Zanitel d.o.o. započinju danas i svi predviđeni radovi, čija je dinamika izvođenja ovisna o vremenskim uvjetima, planiraju se okončati do 1. svibnja 2020. godine.

Postojeći biljni materijal, pretežito grmovi presadit će se na drugu lokaciju, a park će se obogatiti nižim grmolikim vrstama i ukrasnim autohtonim mediteranskim trajnicama, obnoviti će se travnjak te će se prostor opremiti urbanom opremom. Nadalje, izvršit će se redefiniranje šljunčane hodne površine unutar parka čime će i sam park dobiti dva nova ulaza. Naime, sukladno posebnim uvjetima dobivenih od Konzervatorskog odjela u Puli, projektom se zadržava simetrična koncepcija uređenja, a budući je analiza kretanja ljudi utvrdila navike dolazaka iz smjera sjevera i jugozapada, istome će se izvršiti preinake hodne površine.

 

Na travnatoj površini  koja prati uzdužno dio Ulicu Riva, planira se sadnja trajnica Abelia grandiflora i Pittosporum tobira. Centralna zelena zona u obliku elipse upotpunit će se sadnjom  ukrasnih trajnica vrste Myrtus communis i Abelia grandiflora, a travnati „otoci“ bit će zasađeni grmljem vrste Lonicera nitida. Vrijednost hortikulturnog uređenja parka iznosi oko 350 tisuća kuna.

Od urbane opreme u parku će se postaviti nove klupe s naslonom i posude za otpatke sa pepeljarom, dok će „podni“ reflektori doprinijeti večernjem ugođaju u parku.