12.06.2020

31. sjednica općinskog vijeća

Dana  9. lipnja održana je 31. sjednica vijeća, prva  nakon popuštanja mjera  donesenih  uslijed  epidemije  Covid 19,  a nakon što su održane dvije elektroničke sjednice, kako bi se donijele hitne odluke za olakšavanje položaja ugostitelja i drugih poduzetnika.

 

Ovu je sjednicu obilježilo je   donošenje izmjena Proračuna za 2020. godinu  predložene  upravo zbog  očekivanog umanjivanja prihoda, te su isti umanjeni za  preko 24 mil.

 

U prvih 6 mjeseci naplaćene su pomoći koje su izostale u 2019. godini, a nisu planirane u 2020. godini i to za Arheološki park Vižulu i reciklažno dvorište što čini oko 4,7 mil. kn.

 

Smanjenje prihoda uzrokovalo je  i smanjenje rashoda i to za zaposlene za 2,1 mil kn kao posljedica smanjenja plaća djelatnika za 15% te dužnosnika i pročelnika za 20%.

 

Materijalni rashodi smanjeni su za 9,5 mil. kn  od čega je  najznačajnije smanjenje od 2,9 mil. kn na programu održavanja komunalne infrastrukture, 1,1 mil. kn na proslavama i manifestacijama,  652.000,00 kn na upravljanju pomorskog dobra, te ostatak na troškovima uređenja naselja. Smanjena su i sredstva za tekuće donacije za 2,3 mil. kn i to pretežito na programima kulture i sporta

Rashodi za nabavku nefinancijske  imovine smanjeni su  za 16.4 mil.  od čega se 1,4 mil. kn odnosi na nabavu zemljišta, poslovni objekti 2,2 mil. kn, prometnice 5,00 mil. kn i ostali građevinski objekti 5,00 mil.kn, te nabava opreme 2,3 mil.kn.

 

Izmjena proračuna  potpuno  je zasjenila odlične rezultate  realizacije prošlogodišnjeg proračuna, koji je  u većem dijelu realiziran u skladu s planom,  dok je  realizacija pojedinih stavki  značajno  povećana, kao npr. povećanje prihoda od poreza za  više od 10%, prihod od imovine za više od 52%, koncesijskih odobrenja 8%, prodaja  imovine 85% i sl.

 

Osim točaka vezanih uz izmjenu proračuna, općinski vijećnici  dali su suglasnost na Plan zaštite od požara zaštićenih  područja Općine Medulin kojima upravlja JU Kamenjak za 2020. godinu te na  Pravilnik o provođenju preventivno uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite JU Kamenjak.

 

Donijeta je odluka  o izradi UPU zone gospodarske proizvodne namjene Ševe površine cca 13 ha. Izrada Plana financirati će se sredstvima zainteresiranih vlasnika  zemljišta unutar  obuhvata Plana.

 

Donijeto je niz odluka  imovinsko pravne naravi: Odluke o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj uporabi k.č.br. 1247/2,  i dr. k.o. Pomer te je izmijenjena Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Medulin, a nastavno na peticiju i sastanak s predstavnicima mještana Banjola, a vezano za osiguravanje pristupa i korištenja javne plaže Centinera.

Donesena je i Odluka za zaključenje Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa za razvrgnuće suvlasništva

 

Kao još jedna mjera za ublažavanje posljedica krize uzrokovane epidemijom, donijeta je  Odluka o smanjenju zakupnine za 50% temeljem ugovora o zakupu javne površine za 2020. godinu.

 

Na svečanoj sjednici  općinskog vijeća koja će se održati 12. lipnja biti će uručene nagrade i priznanja  za 2020. godinu a vijeće je odlučilo da se  svečanom poveljom Općine Medulin nagrade: Milena Perković, David Skoko, Ivan (Giovanni) Šebelja, Stanko Buić, Božidar Mezulić, Blaž Bugarin i Siniša Pavlović.

 

 

Arena Hospitality Group d.d.  dodijeliti će se  koncesija za gospodarsko korištenje morske plaže – plaža ispred hotela Belvedere  na rok od 5 godina, a plaža, kao i sve ostale plaže u Općini Medulin ostaje slobodna za sve posjetitelje, te je nije moguće ograditi ni ograničiti pristup na istu.

 

 

Izmijenjena je Izjava o osnivanju Buža d.o.o.  te je smanjen broj članova  nadzornog odbora s 5 na 3 člana, a donijeta je i  odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja iste tvrtke.

 

 

Općina Medulin pristupiti će  Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju te će podržati smanjenje stakleničkih plinova, usvojiti zajednički pristup ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene, te će dijeliti i  razmjenjivati svoju viziju, rezultate, iskustvo i znanje s drugim  lokalnim i regionalnim tijelima unutar i izvan EU.

 

 

Na koncu je dana suglasnost na izvješće o radu JVP  za prošlu godinu, te je  pohvaljen angažman DVD Medulin u akcijama gašenja požara.