15.06.2020

Daljnja vrijedna ulaganja Istarske županije u Društveni centar u Puli

Brojna su ulaganja koje Istarska županija kontinuirano provodi u školsku infrastrukturu diljem Istre, pa tako i u Društveni centar u Puli (Žuta škola). Naime, kao osnivač škola koje se nalaze u zgradi Društvenog centra, Istarska županija trenutno provodi kapitalnu investiciju zamjene vanjske stolarije na zgradi u dvije faze.

 

            Faza I. je dovršena 12. lipnja 2020. godine, za koju je Istarska županija kao Naručitelj s Izvođačem radova De Conte d.o.o. Labin, 8. siječnja 2020. g., sklopila Ugovor o izvođenju radova na zamjeni vanjske stolarije na zgradi Društvenog centra – I. faza.

Ugovorna cijena radova I. faze iznosi 1.240.520,00 kn (s PDV-om). Faza I. uključuje zamjenu vanjske drvene stolarije s aluminijskom stolarijom na Društvenom centru Pula – ulično pročelje Trierska ulica i ulično pročelje prema igralištu Žute škole.

 

Za II. fazu zamjene vanjske stolarije je Istarska županija s tvrkom De Conte d.o.o. Labin sklopila Ugovor 15. svibnja 2020. godine, u vrijednosti od 1.192.070,00 kn (s PDV-om). Zamijenit će se postojeća drvena vanjska stolarija aluminijskom stolarijom na uličnom pročelju Mletačke ulice i uličnom pročelju Zagrebačke ulice. Predviđeni rok za dovršetak radova prema Ugovoru je 31. kolovoz 2020. godine.

 

            Valja napomenuti i kako je u razdoblju od 2011. do 2019. godine, Istarska županija u Žutu školu uložila sveukupno oko 8 milijuna kuna.