17.07.2020

Priopćenje s 33. sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin održane 16. srpnja 2020.

Sinoć je u medulinskom 3MC-u, uz poštivanje strogih epidemioloških mjera, održana 33. sjednica općinskog vijeća. Sjednica je započela aktualnim satom u kojem je Bojan Blagonić, član građanske inicijative „Čist zrak, duga ljubav“ izvijestio o aktualnostima ŽCGO Kaštijun. Upoznao je vijećnike o aktivnostima koje su poduzete kako bi se umanjile štetne i neugodne imisije s Centra. Obzirom da se vodena maglica na ulazima u pogon nije pokazala učinkovitim rješenjem, ugraditi će se dodatna ventilacija na ulaznim vratima pogona, čim se za to osiguraju novčana sredstva.

Otpad se lani nije prekrivao na odlagališnim plohama, a iste se sada prekrivaju te su na taj način neugodne imisije svedene na najmanju mjeru.

Zamijećeno je da proizvodni pogon emitira organski smrad dok odlagališna ploha emitira metan, što će se isto tako anulirati bakljama koje će uz rub ploha spaljivati metan.

Uputio je posebnu zahvalu županu, g. Radinu na uključenosti u rješavanje problema Kaštijuna. Neugodni mirisi koji su se s Kaštijuna širili prije nekoliko dana uzrokovani su kvarom ventilacije u pogonu, pa je svih osam vrata u pogonu bilo otvoreno.

Inzistira se na tome da vrata budu što manje otvorena. Za zbrinjavanje bala otpada raspisano je nekoliko natječaja, te je po jednom natječaju ugovoren odvoz 3.000 od cca 12.000 bala.

 

Istakao je da projekt sušione mulja ide dalje, ali da se građanska inicijativa tome oštro protivi,obzirom da nam je i više nego dovoljan jedan zagađivač na ovom prostoru.

Na pitanje vijećnika Kumara odgovorio je kako je lani najveća količina otpada dovezena na Kaštijun bila 700 tona, dok je ove godine do sada to bilo 300 tona. Na pitanje načelnika Buića odgovorio je da nije napravljena analiza lebdećih čestica, ali da zna da je Marišćina napravila analizu i da rezultati nisu dobri, da su pune teških metala, te da su tragovi teških metala nađeni i kod radnika.

Direktor TZOM Crnobori naveo je kako je i turistička zajednica imala pozive iznajmljivača o neugodnim mirisima, tako da je očito da se i gosti žale na Kaštijun.

 

 

Uslijedila su pitanja vijećnika o aktualnim komunalnim problemima: odvozu otpada, poštivanju javnog reda i mira te odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, poštivanju odluke o zabrani radova i dr.

 

 

Nakon potvrde zapisnika i izlaganja izrađivača plana, Luke Maticchia iz tvrtke AD-arhitektura i dizajn d.o.o., donijeta je odluka o donošenju UPU Volme jug- zona ugostiteljsko turističke namjene, koji je donijet za neizgrađeni dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene – turističkog naselja, površine 4,49 ha, planiranog ukupnog smještajnog kapaciteta od 420 postelja.

 

 

Uslijedilo je donošenje Odluke o izradi UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Stupice II, površine 5,17 ha. Obuhvat Plana je gotovo identičan obuhvati DPU Brig Novaki, koji je 2001. godine stavljen van snage. U sklopu najvećeg projekta za mlade na nivou Europske unije „Erasmus+ Europe goes local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“, čiji je Općina Medulin ponosni sudionik, Predsjednica Savjeta mladih Ana Žufić, vijećnicima je prezentirala Europsku povelje o radu s mladima i projekt „Mladi Za Medulin – djeluj lokalno“ čija je provedba započela 01. lipnja, i koji će i od vijećnika zahtijevati aktivno uključivanje a sve kako bi se potaklo mlade da sudjeluju u odlučivanju u upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade i aktivno se uključili u javni život.

 

 

Donijeta je i Odluka o davanju prethodne suglasnosti za prijenos poslovnog udjela u povezanom društvu Luka Pula d.o.o. temeljem koje će Općina Medulin postati vlasnik 3,92% Luke Pula d.o.o.

 

 

Temeljem upute Ministarstva financija donijeta je Odluke o stavljanju van snage Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina, pa na žalost nije odobrena odluka Općine da građane oslobodi od plaćanja poreza na potrošnju i poreza na korištenje javnih površina, te će se isti obračunavati od 01.07. No i dalje ostaju na snazi odluke Općine o umanjenju naknade za koncesijska odobrenja, za zakup javnih površina i zakup poslovnih prostora.

Zbog izmjene Zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe donijeta je nova Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Medulin za 2020. godinu.

Općinski vijećnici dali su suglasnost načelniku za zaključivanje dodataka (aneksa) ugovora o kreditima zbog odgode plaćanja kreditnih obveza.

 

 

Prema preporukama Državnog ureda za reviziju donijeta je Odluka o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin, prema kojoj se sportske dvorane u Banjolama i Medulinu daju na upravljanje Sportskoj zajednici, dok se sportska igrališta i tereni prepuštaju na upravljanje Medulinskoj rivijeri d.o.o.

 

 

Na zahtjev Albanež d.o.o. donijeta je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu – rekonstrukcija kanalizacije u naselju Banjole – dio k.č. br. 1292 k.o. Pomer za simboličnu naknadu od 1 kn po m2.

 

 

Na koncu je donijeta Odluka o sklapanju Sporazuma s tabularnim očitovanjem s Wilim turist d.o.o. temeljem kojeg se dopušta Wilim turistu uknjižba prava vlasništva na nekretninama unutar turističkog naselja Cintinera sukladno ugovoru o zamjeni zemljišta iz 1993. godine, a istovremeno se regulira režim korištenja prolaza na plažu u Cintineru. Prijedlog Sporazuma uputiti će se Wilim turistu d.o.o. te će se nakon potpisivanja istog konačno regulirati međusobni odnosi.