18.08.2020

Započela javna rasprava o prijedlozima X. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule te I. Izmjenama i dopunama UPU-a „Istočna poslovna zona„

Danas je započela javna rasprava o prijedlozima X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“. Trajanje javne rasprave, koja se, obzirom na međusobnu povezanost određenih planskih rješenja, istovremeno provodi za oba navedena plana, utvrđeno je u zakonom omogućenom maksimalnom trajanju od 15 dana i to od 17. – 31. kolovoza 2020. godine.

Javno izlaganje o prijedlozima navedenih Planova u sklopu kojega će predstavnici Grada Pule u svojstvu Nositelja izrade te Stručnog izrađivača, svoj zainteresiranoj javnosti detaljno iznijeti sva planska rješenja, predviđeno je za četvrtak, 20. kolovoza u 17:30 sati u prostorijama Zajednice Talijana (Circolo), Carrarina ulica 1.

Uvid u cjeloviti sadržaj predmetnih Planova kao i informacije vezane uz iste moguće je izvršiti svakodnevno u prostorijama Nositelja izrade na adresi Forum 2 ili ih, također, preuzeti sa službenih internetskih stranica Grada Pule na poveznicama:

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/20977/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-x-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-grada-pule/

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/20976/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-i-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-uredjenja-istocna-poslovna-zona/

Od najznačajnijih izmjena koje su predmetom ovih postupaka, pri čemu se dio odnosi na oba plana,  posebno se ističu planska rješenja:

  • stvaranje pretpostavki za realizaciju dodatnih reciklažnih dvorišta/sortirnica sa ciljem daljnjeg razvoja i poboljšanja sustava cjelovitog gospodarenja otpadom
  • u dijelu prepoznate problematike rješavanja prometa u mirovanju dorađene su odredbe koje se odnose na mogućnosti gradnje garažnih kuća, odredbe koje se odnose na standarde i uvjete gradnje parkirnih mjesta uz buduće građevine utvrđivanjem obveze sadnje stablašica, uređenja zelenih površina tipologijom parkovnih nasada sve u cilju podizanja standarda i kvalitete življenja
  • definiranje mogućnosti realizacije pratećih sadržaja (spremišta za alat, spremnika za vodu) u sklopu planirane realizacije urbanih vrtova na području grada
  • u dijelu uvjeta gradnje, u skladu s iskazanim potrebama različitih podnositelja zahtjeva kao i specifičnim tehnološkim potrebama gradnje budućeg vatrogasnog centra, izvršena je izmjena dosadašnjih parametara vezanih uz tipologiju gradnje te maksimalnu visinu građevina
  • u dijelu izmjene namjene površina na nekolicini je lokacija utvrđena mogućnost realizacije građevina mješovite namjene od kojih na dvije, sukladno iskazanom interesu, i mogućnost realizacije smještajnih kapaciteta
  • revidirana su planska rješenja u dijelu do sada planiranih benzinskih postaja

Usporedna rješenja za svaku pojedinačnu izmjenu planskih rješenja radi jednostavnijeg su praćenja detaljno iskazana u Sažetcima za javnost koje je, također, moguće preuzeti na prethodno navedenim poveznicama.