21.08.2020

Održano javno izlaganje u toku javne rasprave o prijedlozima X. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule te I. Izmjenama i dopunama UPU-a „Istočna poslovna zona„

Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite jučer je u prostoriji Zajednice Talijana (Circolo) održano javno izlaganje o prijedlozima X. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule te I. Izmjenama i dopunama UPU-a „Istočna poslovna zona„ koje su održali predstavnici Grada Pule, u svojstvu Nositelja izrade, te Stručnog izrađivača – tvrtke Urban Plan, također iz Pule. Izlaganju se odazvalo dvadesetak građana koji su, uvodno, od strane Nositelja izrade, upoznati s procedurom izrade kao i njihovom mogućnošću sudjelovanja u ovom postupku, uključujući i mogućnost davanja primjedbi i prijedloga na izložene prijedloge planova, nakon čega su svi prijedlozi izmjena, odnosno planska rješenja detaljno prezentirana od strane Stručnog izrađivača.

Istaknimo da se u izmjene i dopune prostornih planova, koji je kontinuirani su proces, krenulo temeljem novih saznanja kao i iskazanih inicijativa od strane zainteresirane javnosti. Glede Izmjena i dopuna UPU-a radi o prvim izmjenama od njegovog stupanja na snagu 2012. godine na prostoru kojega su u međuvremenu realizirane mnoge investicije a ukazala se i potreba za njegovom aktualizacijom, dok se Izmjenama i dopunama GUP-a pristupilo ponajprije zbog potrebe za doradom određenih planskih rješenja koja su od utjecaja na stvaranje pretpostavki za daljnji gospodarski razvoj kao i povećanje kvalitete i standarda života građana grada Pule.

Najznačajnije Izmjene i dopune koje su predmetom ovih postupaka, odnose se na daljnje stvaranje pretpostavki za realizaciju dodatnih reciklažnih dvorišta/sortirnica sa ciljem daljnjeg razvoja i poboljšanja sustava cjelovitog gospodarenja otpadom. Nadalje, planskim rješenjima teži se značajnijem rješavanju prometa u mirovanju na način da su dorađene odredbe koje se odnose na mogućnosti gradnje garažnih kuća, odredbe koje se odnose na standarde i uvjete gradnje parkirnih mjesta uz buduće građevine utvrđivanjem obveze sadnje stablašica, uređenja zelenih površina tipologijom parkovnih nasada sve u cilju podizanja standarda i kvalitete življenja. Isto tako planovima su definirane mogućnosti realizacije pratećih sadržaja (spremišta za alat, spremnika za vodu) u sklopu planirane realizacije urbanih vrtova na području grada. U dijelu uvjeta gradnje, u skladu s iskazanim potrebama različitih podnositelja zahtjeva kao i specifičnim tehnološkim potrebama gradnje budućeg vatrogasnog centra, izvršena je izmjena dosadašnjih parametara vezanih uz tipologiju gradnje te maksimalnu visinu građevina. Također, u dijelu izmjene namjene površina na nekolicini je lokacija utvrđena mogućnost realizacije građevina mješovite namjene od kojih na dvije, sukladno iskazanom interesu, i mogućnost realizacije smještajnih kapaciteta. Revidirana su i planska rješenja u dijelu do sada planiranih benzinskih postaja…

Za one zainteresirane građane koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati izlaganju podsjećamo da se uvid u cjeloviti sadržaj predmetnih Planova kao i informacije vezane uz iste mogu izvršiti svakodnevno u prostorijama Nositelja izrade na adresi Forum 2 ili ih, također, preuzeti sa službenih internetskih stranica Grada Pule na poveznicama:

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/20977/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-x-izmjena-i-dopuna-generalnog-urbanistickog-plana-grada-pule/

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/20976/obavijest-o-odrzavanju-javne-rasprave-o-prijedlogu-i-izmjena-i-dopuna-urbanistickog-plana-uredjenja-istocna-poslovna-zona/

Javna rasprava o prijedlozima X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“, koja se, obzirom na međusobnu povezanost određenih planskih rješenja, istovremeno provodi za oba navedena plana, podsjetimo još jednom, provodi se u zakonom omogućenom maksimalnom trajanju od 15 dana i to u periodu od 17. – 31. kolovoza 2020. godine. U tom roku se mogu dostavljati mišljenja, primjedbe i prijedlozi i to na način da se, ili upute pisanim putem na adresu Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2 ili u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@pula.hr

Sve pristigle primjedbe i prijedlozi biti će predmetom daljnje razrade u sklopu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi pri čemu još jednom ističemo da će se primjedbama zaprimljenim u roku smatrati one koje su zaprimljene zaključno sa 31. kolovoza na navedenoj adresi kao i one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom sa datumom najkasnije 31. kolovoza 2020. godine.