01.09.2020

Obavijest o mogućoj pojavi onečišćenja u uvali Valsaline

Dana 31. kolovoza 2020. godine u večernjim satima je zbog ekstremnih količina oborina u vrlo kratkom vremenu došlo do ulaska velike količine oborinskih voda u kanalizacijski sustav. U dijelu grada Pule gdje prevladava mješoviti kanalizacijski sustav veći dio oborinskih voda zajedno s otpadnim vodama prepumpava se i transportira u smjeru mehaničkog uređaja Valkane.

Zbog ekstremnog dotoka, koji je također dolazio na CS Valsaline, došlo do prelijevanja mješovitih voda (oborinskih i sanitarnih) preko havarijskog ispusta u more u kupališnoj zoni uvale Valsaline. O incidentnoj situaciji obaviještene su sve nadležne institucije i inspekcije u skladu s Operativnim planom djelovanja u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda na području Pula Centar i Pula Sjever.

Zbog pretpostavke izlijevana sadržaja pa prema tome i onečišćenja mora, na vidljivim mjestima postavljene su table sa znakom Zabrane kupanja od strane Pragrande d.o.o. Po dobivanju službenih rezultata od strane ovlaštenog laboratorija ZZJZ Pula od kojeg je uzet uzorak vode pravovremeno ćemo Vas obavijestiti. U skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN. 73/08) uspostavljeno je svakodnevno uzorkovanje mora od strane ovlaštenog laboratorija. Prvi preliminarni rezultati biti će poznati 24 sata nakon uzorkovanja te će se ovisno o istima dalje postupati. Ukoliko rezultati ne budu u skladu s vrijednostima propisanim Uredbom, uzorkovanje će se vršiti i dalje do pojave dva uzastopna analizirana uzorka ocijenjena ocjenom zadovoljavajuće, dobro ili izvrsno.  

 

Izgradnja nove crpne stanice Valsaline predviđena je EU projektom aglomeracije Pula centar. Izgradnjom će se osigurati potreban kapacitet, povećati sigurnost te izvesti sve unutar zatvorenog objekta čime će se osigurati uvjeti za kontrolu širenja neugodnih mirisa kao i na novoizgrađenim crpnim stanicama obalnog kolektora.  Do planirane gradnje nove crpne stanice izvesti će se rekonstrukcija incidentnog preljeva.

 

Krajem 2019. godine izvedena je prva faza radova na rekonstrukciji incidentnog preljeva. U okviru tih radova blindirana su okna uz obalu, te je na crpnoj stanici postavljen filtar za kontrolu širenja neugodnih mirisa, čime se ove godine stanje znatno poboljšalo u odnosu na ranije. U rujnu započinje druga od tri faze radova u podmorskom dijelu preljeva. Namjena incidentnog preljeva je omogućavanje dispozicije otpadnih voda u kritičnim situacijama uzrokovanim kvarom crpki, prekidom opskrbe električnom energijom i sl., odnosno aktiviranje incidentnog preljeva isključivo je povremenog karaktera i nije predviđeno u normalnom pogonu crpne stanice.