06.05.2021

U posao uveden izvođač radova rekonstrukcije Šišanske ceste sa izgradnjom jednostranog nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje

„Izražavam veliko zadovoljstvo što ćemo riješiti još jedan u nizu važan infrastrukturni projekt za naše građane, posebno značajan za stanovnike Busolera, Šikića i Škatara i koji će uvelike doprinijeti sigurnosti u prometu i kretanju pješaka kao i generalno podići kvaliteta života naših sugrađana. Grad Pula uvijek je osluškivao i osluškuje potrebe svojih građana i njeguje kvalitetnu suradnju s mjesnim odborima zahvaljujući čemu se omogućuje realizacija upravo onih projekata koje traže sami građani, kao što je to recentno uređenje Premanturske ceste i  Paduljskog puta koji je u izvođenju“, istaknuo je Robert Cvek zamjenik pulskog gradonačelnika prilikom današnjeg uvođenja u posao društva Cesta d.o.o. – izvođača radova rekonstrukcije Šišanske ceste sa izgradnjom jednostranog nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje.

Uvođenju u posao prisustvovao je i predsjednik Mjesnog odbora Busoler Daniel Deković koji se tom prilikom zahvalilo Gradu Puli na podršci koju pokazuje prema projektima predlaganim od strane mjesnih odbora čime dokazuje da su građani uvijek na prvome mjestu.  

Za rekonstrukciju dijela Šišanske ceste sa izgradnjom jednostranog nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova, s društvom Cesta d.o.o. sklopljen je okvirni sporazum u iznosu od 8.940.504,90 kuna bez PDV-a odnosno 11.175.631,14 kuna s PDV-om.

Obuhvaća rekonstrukciju postojećeg kolnika na dionici Šišanske ceste u dužini od 670 metara, od priključka na postojeći nogostup u naselju Busoler do naselja Škatari s dva autobusna stajališta, izgradnju jednostranog nogostupa, oborinske odvodnje i javne rasvjete.

Temeljem okvirnog sporazuma radovi će se izvoditi u fazama, te je za prvu fazu sklopljen  prvi ugovor  na iznos od 3.320.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 4.150.000,00 kuna sa PDV-om. Predmet prvog ugovora  je izvođenje onih radova  koji omogućavaju odvijanje prometa, s obzirom da se bliži početak turističke sezone, a to su radovi na izgradnji upojne građevine oborinskih voda te potporni zidovi uz prometnicu, koji se grade u cilju formiranja površine na kojoj će biti izgrađen nogostup.

Ukupno rok izvođenja prema okvirnom sporazumu iznosi 150 dana.

Nakon izvođenja radova predviđenih prvim ugovorom, nastavak radova planiran je nakon turističke sezone.