18.10.2021

Općinsko vijeće održalo maratonsku sjednicu općinskog vijeća

U utorak 12. listopada 2021. godine je u DVD Domu u Medulinu održana treća sjednica općinskog vijeća, koja je, unatoč dnevnom redu od četrnaest točaka, i unatoč tome što su sve točke dnevnog reda usvojene jednoglasno,  potrajala preko četiri sata.

Sjednica je započela aktualnim satom na kojem je najviše pitanja upućeno  direktoru Medeko Servisa i Albaneža i to u svezi odvoza otpada, gradnje kanalizacije i dr.

 

Nakon toga, prisegu je položio novi vijećnik s kandidacijske liste grupe građana nositelja Ivana Kirca, Darko Privrat, koji je u  vijeću zamijenio Petru Burić, obzirom da je ona zatražila stavljanje mirovanje mandata.

Uslijedila su izvješća pročelnika o radu upravnih odjela kako bi se vijećnici, a i javnost upoznala s radom istih, djelokrugu i opsegu poslova.

Pročelnica Racan Stern izvijestila je o točkama u svezi savjeta mladih, te su vijećnici donijeli odluku o raspisivanju poziva za novi saziv Savjeta mladih Općine Medulin 2021. – 2024. u koji će se birati sedmoro članova i sedmoro zamjenika a pravo isticanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin imaju:

 • udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
 • učenička vijeća,
 • studentski zborovi,
 • pomladci političkih stranaka,
 • pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija,
 • drugi registrirani oblici organiziranja mladih, koji su registrirani i djeluju na području općine Medulin te
 • neformalne skupine mladih sačinjene od najmanje 20 mladih, s prebivalištem odnosno boravištem na području općine Medulin.

 

Osim toga, usvojen je i Program rada Savjeta mladih za slijedeću, 2022. godinu, temeljem kojeg će se u proračunu rezervirati novčana sredstva za rad savjeta, te omogućiti realizacija ambicioznog lokalnog programa djelovanja za mlade.

Pročelnica Perica iznijela je  Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu iz kojeg je vidljivo da su   prihoda u prvom polugodištu  izvršeni  u iznosu od 42 miliona kuna što je  gotovo 42% od plana, te  preko 8% više od protekle godine. Rashodi su realizirani u iznosu od  preko 49 miliona kuna, odnosno 45% od plana, i za preko 58 % bolje nego lani.

Obzirom na dobru turističku sezonu, imamo se pravo  nadati da će realizacija do kraja godine biti još i bolja.

Od strukture prihoda, najveći su  prigodi od poreza  u iznosu od 16.441.292,17 kn što je za 28% više nego 2020. godine, te 55% planiranog iznosa. 

Pomoći su realiziranje u iznosu od 504.862,92. kn što je 7 % prethodne godine, te 6% planiranog iznosa. Pad u odnosu na prethodnu godinu desio se zbog činjenice da su se ove godine u prvoj polovici naplatili samo neki manji projekti (Plavozeleno srce Medulina, dio za Park povijesti Banjole, te kuhinja za DV Vinkuran) dok su u prethodnoj godini naplaćeni značajni iznosi koji su se odnosili na sredstva za reciklažno dvorište, te arheološki park Vižulu. U odnosu na plan naplaćeno je samo 6%, jer se u drugom dijelu godine očekuju značajne uplate i to za DV Pomer 2,8 mil. kn, te za park povijesti Banjole 3,5 mil. kn.

 

Prihodi od imovine odnosno  zakup poslovnog prostora i opreme, koncesija i koncesijskih odobrenja i kamate naplaćeni u iznosu od 1.850.180,76 kn, što je 100% više nego prethodne godine, te 36% planiranog iznosa. Porast u odnosu na prethodnu godinu javio se zbog podmirenja značajnijeg iznosa dugovanja za koncesiju na pomorskom dobru početkom ove godine. Manja realizacija od planiranog u tekućoj godini posljedica je činjenice da se koncesijska odobrenja naplaćuju u ljetnim mjesecima.

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi komunalni doprinos i naknada, zakup javnih površina, boravišna, grobna naknada,  te uplate roditelja za boravak djece u DV naplaćeni su u iznosu od 13,3 mil.kn što je na nivou prethodne godine, te 41% planiranog iznosa. Najveće odstupanje u odnosu na plan je naplata komunalnog doprinosa koja je realizirana sa 35% planiranog iznosa, te boravišne pristojbe koja se značajnije naplaćuje u drugom dijelu godine.

 

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, naplaćene kazne i ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 793.678,61 kn što je 16%  više nego prethodne godine, te 30% planiranog iznosa.  Najveće povećanje je na stavci donacija od kojih je najznačajnija ona za projekt Orka. U drugom dijelu godine kao najznačajnija donacija očekuje se ona AGH-a za sufinanciranje nogostupa prema autokampu Kažela.

 

Od prodaje nekretnina  realizirano   7,17 mil.kn što je 56% planiranog iznosa, a posljedica je naplate ugovora o prodaji zemljišta koji su zaključeni početkom godine.

 

U prvom dijelu godine primici od zaduživanja su iznosili 1,79 mil. kn, a radi se o povučenim kreditnim sredstvima za financiranje izgradnje male zaobilaznice i proširenja groblja u Medulinu.

 

Rashodi su se također realizirali u skladu s planom, te 17,2  mil. kn uloženo  na program održavanja komunalne infrastrukture. U odnosu na prošlu godinu evidentiran je rast od 45% obzirom da su u prethodnoj godini od travnja bile obustavljene sve aktivnosti zbog pojave covid pandemije.

Redovito su se isplaćivale subvencije Pulaprometu, JVP, školama, dječji vrtićima, Istarskim domovima zdravlja, korisnicima socijalnog programa, udrugama i klubovima.

Naknade građanima i kućanstvima: prema odluci o socijalnoj skrbi, te stipendije;

Rashodi za kapitalna ulaganja iznose 14 mil.kn što je 46% planiranog iznosa, te 173% rashoda više nego  prethodne godine iz razloga što su zbog pojave pandemije u prvom dijelu 2020. godine obustavljene sve investicije.

 

Spomenutih 14 mil.kn uloženo je kako slijedi:

 • Park povijesti Banjole 3,3 mil. kn
 • Mala zaobilaznica Medulin 3,2 mil.kn
 • Proširenje groblja Medulin 1,46 mil.kn
 • Otkup zemljišta 1,6 mil.kn
 • Bike staza Premantura-Kamik 680.360,80 kn
 • Osvjetljavanje turnja i uređenje trga oko turnja u Premanuti 611.874,38 kn
 • Izgradnja javne rasvjete 512.664,00 kn
 • Uređenje sakralnih objekata (Vinkuran, Premantura, Pj.uvala) 400.000,00
 • Zamjena asfalta IX. Ogr. Pj.uvala 349.642,55 kn
 • Uređenje prometa po naseljima 310.818,84
 • Nogostup Vinkuran 202.916,44

 

Pročelnik Marko Cukon izvijestio je o dugo pripremanom prijedlogu Pravilnika o stipendiranju studenata općine Medulin koji je donijet nakon konzultacija sa Savjetom mladih, odborom za mlade i nakon javnog savjetovanja, a u kojem su najveće novosti da će se ugovori o stipendiranju zaključivati za jednu akademsku godinu, korigirani su bodovi za ostvarivanje sportskih uspjeha te su predviđeni bodovi za volontiranje u udrugama civilnog društva, ustanovama i dr.  koje djeluju na području Općine Medulin. Produljeno je i trajanje prebivališta prije ostvarivanja prava na javljanje na natječaj za stipendije.

 

Pročelnik Goran Peruško ponio je izvješće o godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu te je donijeta i Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2022. godinu  na temelju donesene Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin. Navedeni plan određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Medulin, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin, sadrži analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Medulin. Navedenim jednogodišnjim planom obuhvatiti će se ciljevi i smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Medulin u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin. Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin.

Nakon zaključivanja ugovora o koncesiji  za pružanje dimnjačarskih  usluga s tvrtkom Dimnjak d.o.o.  dana je suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova. Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. Ugovor o isporuci komunalne usluge sklapa se u skladu s općim uvjetima isporuke komunalne usluge. Isporučitelj komunalne usluge dužan je pridržavati se općih uvjeta isporuke komunalne usluge i ugovora o isporuci komunalne usluge. Isporučitelj komunalne usluge ne smije bez opravdanih razloga prekinuti ili obustaviti isporuku komunalne usluge korisniku.

 

 

Odlukom  o izuzimanju iz javnog dobra k.č.br. 928/62 i 928/63 k.o. Premantura te k.č.br. 238/6 k.o. Pomer ispuniti će se preduvjeti za uređivanje imovinsko pravnih odnosa odnosno  mogućnost da naši mještani prošire svoje okućnice, na nekretnine koje već duže vrijeme imaju u posjedu.

Pročelnik Marko Cukon   izvijestio je o  radu  javne vatrogasne postrojbe za 2020. godinu iz kojeg je vidljivo da je u Općini lani  bilo ukupno 49 požara, da je opožareno 1,16 hektara otvorenog prostora, a da je DVD Medulin imao 39 učešća  u gašenju požara u kojima je sudjelovalo   78 vatrogasaca

Posljednja planirana točka  bila je donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Medulin, te je predloženo da se za novu- staru ravnateljicu imenuje Severka Verbanac.

Sjednici je prisustvovalo pet djelatnica vrtića, te je Vijeće odlučilo dati mogućnost  istima da iskažu   svoj stav oko prijedloga za izbor ravnateljice, o kojem su jučer  izvještavali i mediji. Djelatnice su  navele da  su u vrtiću narušeni odnosi između  djelatnika i ravnateljice, kako nitko ne spori rezultate koje je ravnateljica imala u radu, ali da je isto tako  bilo i propusta.  

Obzirom da je Ravnateljica trenutno na bolovanju, njena zamjenica Lorena Pliško Seferagić kratko je naglasila kako smatra da se na narušenim odnosima može i treba raditi, te kako su to izazovi s kojima će se morati uhvatiti u koštac u  vremenu koje slijedi.

Na prijedlog  vijećnika Darka Privrata, Općinsko vijeće jednoglasno je odlučilo prekinuti sjednicu Općinskog vijeća, te istu nastaviti radi donošenja odluke o imenovanju nakon provedenih dodatnih razgovora s predstavnicima djelatnika i ravnateljicom.

Predsjednik vijeća pozvao je sve predstavnike političkih stranaka, nositelje kandidacijskih lista, predstavnike djelatnika vrtića i ravnateljicu na zajednički sastanak u kojem će se iznijeti stavovi i djelatnika i ravnateljice. Naglasio je principe po kojima vrtić treba raditi   a koji su utemeljeni na humanističko-razvojnom  pristupu i meritokraciji, usmjereni  na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i uvažavanje individualnih potreba djece. Pozvao je sve  djelatnike da te principe primjene i  u iznošenju svojih argumenata te u daljnjem radu u vrtiću, bez obzira na to koju će odluku u općinsko vijeće donijeti.

Istaknuo je da općinsko vijeće nije sud i neće donositi odluku o tome  tko je u pravu a tko je manje u pravu, ali da je u svom djelovanju obvezno donositi odluke utemeljene na zakonu, podzakonskim aktima i aktima Općine Medulin, o čemu su svi vijećnici prisegnuli na početku mandata.

Naš je vrtić godinama slovio  kao jedna od najboljih predškolskih ustanova u okruženju,  kako su i odgajateljice naglasile, nije bio „čuvalište“ djece, već je svojim djelovanjem, osim rada s djecom,  pružao  podršku obiteljima, pridonosio  razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosio  razvoju društvene zajednice, te nema razloga da tako ne bude i u budućnosti.

Sjednica općinskog vijeća nastaviti će se nakon provedenih razgovora s predstavnicima djelatnika vrtića i ravnateljicom Severkom Verbanac.