03.02.2022

Objavljen Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije

Skupština Istarske županije objavila je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Istarske županije.

Savjet mladih Istarske županije je savjetodavno tijelo Istarske županije, osnovano s ciljem sudjelovanja mladih u razvoju javne politike za mlade na području Istarske županije.

Savjet ima jedanaest (11) članova, čiji mandat traje tri (3) godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Istarske županije imaju:

  • Udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • Učenička vijeća,
  • Studentski zborovi,
  • Podmlatci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija,
  • Neformalne skupine mladih koju predstavlja najmanje pedeset (50) mladih.

Jedan (1) predlagatelj može kandidirati samo jednog člana i njegova zamjenika.

Kandidati za članove Savjeta mladih Istarske županije mogu biti osobe u dobi od petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, s prebivalištem na području Istarske županije.

U Savjet mladih Istarske županije bira se najmanje jedan (1) član i zamjenik iz redova talijanske nacionalne manjine.

U slučaju da u postupku izbora ne bude izabran član i zamjenik predstavnik talijanske nacionalne zajednice broj članova Savjeta se povećava za predstavnika talijanske nacionalne zajednice koji je dobio veći broj glasova i još jednog (1) člana s najvećim brojem glasova, te se u tom slučaju broj članova Savjeta mladih povećava na trinaest (13) članova.

Prijedlog kandidata podnosi se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom tisku te na web stranicama Istarske županije (www.istra-istra.hr).