Potpisivanje Ugovora o davanju na korištenje nekretnine – kamenolom Cave Romane

I Odluke o prijenosu prava vlasništva – Sportski centar Premantura
Danas, 18. lipnja 2018. godine u vijećnici Općine Medulin održano je potpisivanje Ugovora o davanju na korištenje nekretnina – kamenoloma Cave Romane te Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini na kojoj je izgrađeno igralište Premantura. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su Ministar državne imovine dr. sc. Goran Marić, državni tajnik Ministarstva državne imovine Tomislav Boban, savjetnica Ministra državne imovine Ilijana Krešić Rajič, načelnik Općine Medulin Goran Buić, predsjednik Općinskog vijeća Općine Medulin Marko Zlatić, član uprave Med eko servis d.o.o. i predsjednik nadzornog odbora Medulinska rivijera d.o.o. Enco Crnobori, ravnatelji javnih ustanova, direktori komunalnih tvrtki te pročelnici Općine Medulin.

Načelnik Općine Medulin Goran Buić zahvalio se Ministru državne imovine dr.sc. Goranu Mariću na suradnji i povjerenju te pohvalio rad Ministarstva, stručnih službi i suradnika u Ministarstvu. Naglasio je da je uvjeren da će se suradnja Općine Medulin i Ministarstva državne imovine nastaviti i sa drugim imovinsko pravnim pitanjima, a poruka koju je danas ovim činom Ministarstvo državne imovine poslalo jedinicama lokalne samouprave jest da stručne službe jedinica lokalne samouprave moraju biti stručno osposobljene kako bi mogle ispravno predati zahtjev za raspolaganje državnom imovinom koji se onda vrlo brzo i rješava.

Ministar državne imovine dr.sc. Goran Marić naglasio je da mu je posebno zadovoljstvo jutros bilo susresti se sa svim načelnicima i gradonačelnicima u Istarskoj županiji, gdje je susret rezultirao i potpisom ovog Ugovora. Ministar je istaknuo da današnji Ugovor o pravu korištenja kamenoloma Cave Romane potpisuje s izrazitim zadovoljstvom, a iznenađenje je i potpisivanje Odluke o prijenosu prava vlasništva na igralište u Premanturi. „Ova Odluka prvi je potpisani dokument temeljem novog Zakona o upravljanju državnom imovinom koji je stupio na snagu u petak, a jutros je potpisana ova Odluka“ – naglasio je Ministar dr.sc. Goran Marić Ugovor o davanju na korištenje kamenoloma Cave Romane potpisali su Ministar državne imovine i načelnik Općine Medulin u svrhu očuvanja prostora, te održavanja kulturnih manifestacija, a riječ je o površini od cca 40.000,00 m2. Osim navedenog, potpisana je i Odluka temeljem kojeg se na Općinu Medulin prenosi pravo vlasništva na nekretnini na kojoj je izgrađeno igralište Premantura, a nakon što je na navedenom zemljištu, 2013. godine, osnovano pravo građenja, te je na njemu Općina izgradila sportske terene. Površina predmetnog zemljišta iznosi cca 4500 m2.

Ranije je (2012. godine) Republika Hrvatska darovala Općini Medulin nekretninu za izgradnju sportskog centra Vinkuran, 3600 m2, te nekretninu na kojoj je izgrađeno reciklažno dvorište u Banjolama, a još je niz općinskih projekata planirano na nekretninama Republike Hrvatske (Sportski centar Medulin istok, Pješčana uvala, Pomer i dr., zabavni centar Campanož, Arheološki park Vižula, posjetiteljski centar Monte Kope, niz prometnica, pješačko – biciklističkih staza, javnih površina, parkirališta i dr.) te će novi Zakon zasigurno postići svrhu koju je najavio Ministar.

Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj: 52/18), kako je istaknuo Ministar državne imovine dr.sc. Goran Marić usmjeren je na zaštitu i aktivaciju državne imovine, a njegova primjena utjecat će na rast zaposlenosti i bruto domaćeg proizvoda. Zakon donosi novi zakonski okvir za aktivaciju zapuštene imovine, on je alat za poticanje gospodarske aktivnosti i za demografski impuls, on daje krila kapitalu i potaknuti će poduzetnički duh i moral i utjecati na rast poduzetničkog optimizma.

Zakon je izuzetno značajan za jedinice lokalne samouprave, obzirom da propisuje čitav niz slučajeva u kojima se nekretninama u vlasništvu može raspolagati u korist JLS-a bez naknade, odnosno kada je to opravdano i obrazloženo razlozima poticanja gospodarskog napretka, socijalne dobrobiti građana i ujednačavanja gospodarskog i demografskog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske.   Nekretninama se bez naknade raspolaže osobito u svrhu:

– ostvarenja projekata izgradnje poduzetničke infrastrukture, odnosno poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija u skladu s posebnim zakonom – ostvarenja projekata ulaganja u skladu s posebnim zakonom – ostvarenja projekata koji su od općeg javnog, socijalnog ili kulturnog interesa, poput izgradnje škola, dječjih vrtića, bolnica, domova zdravlja, ustanova socijalne skrbi, groblja, za izgradnju sportskih objekata, muzeja, memorijalnih centara i drugih sličnih projekata kojima se povećava kvaliteta života građana na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – provođenja programa stambenog zbrinjavanja i društveno poticane stanogradnje – provođenja programa integracije osoba s invaliditetom u društvo – provođenja programa demografske obnove – provođenja programa gospodarenja otpadom – provođenja operativnih programa Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine.

Osim navedenog, Zakonom je propisano da se nekretninama može raspolagati neposrednom pogodbom uz naknadu:

– ako je riječ o jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnoj osobi čiji je vlasnik ili osnivač Republika Hrvatska za provedbu komercijalnih projekata ili za provedbu projekata koji nisu od javnog interesa .

I ono što je osobito važno za svakodnevno funkcioniranje JLS-a nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao škole, domovi zdravlja, bolnice i druge ustanove kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje se koriste u obrazovne i zdravstvene svrhe te groblja, mrtvačnice, spomenici, parkovi, trgovi, dječja igrališta, sportsko-rekreacijski objekti, sportska igrališta, društveni domovi, vatrogasni domovi, spomen-domovi, tržnice i javne stube upisat će se u vlasništvo JLS-a.