Veliki zamah obnove stambenih zgrada na širem području Pule

U posljednjih su se nekoliko tjedana intenzivirali radovi obnove fasada i pročelja višestambenih zgrada na području Pule. Veliki zamah obnove zgrada zamjetan je u samom centru grada, odnosno na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline pa je tako upravo ovih dana privedena kraju obnova zgrade na Kapitolinskom trgu 5 koja je zasjala u punom sjaju. Riječ je o zgradi koja je obnovljena u sklopu projekta Dolcevita kojim Grad Pula dodatno potiče suvlasnike da, uz financijsku pomoć Grada, urede i uljepšaju svoja pročelja i krovove zgrada.

Sufinanciranje za obnovu građevina je moguće ostvariti na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Pule, te za uklanjanje grafita sa zgrade i nanošenje zaštitnog antigrafitnog premaza na vanjskim dijelovima građevina koje se nalaze na području cijeloga grada Pule. U slučaju kada je ulično pročelje u dobrom stanju, predviđena je i mogućnost obnove samo bočnih i dvorišnih pročelja, također za Zonu prioriteta, vidljivih s javnih površina, kao i mogućnost sufinanciranja obnove samo krova građevine, u slučajevima kada na istom postoje iznimno vrijedni detalji i dekoracije. Može se koristiti i pričuva u vidu avansnog plaćanja od strane Grada Pule za razdoblje od najviše 7 godina gdje je Grad Pula vlasnik poslovnog prostora ili stana, s ciljem dodatnog stimuliranja obnove.

Naime, provedbom Programa obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada građani mogu ostvariti pravo na sufinanciranje u iznosu do 50% opravdanih troškova ulaganja (nabava opreme i troškovi izvođenja radova) po pojedinoj građevini do maksimalno 75.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 100.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine unutar Zone prioriteta. Sufinanciranja se i izrada projektne dokumentacije u iznosu do 50 %, a najviše 4 tisuće kuna, te dodatno sufinanciranje u iznosu od 100% opravdanih troškova ulaganja, do maksimalnih 50.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine izvan Zone prioriteta, odnosno 70.000,00 kuna (s PDV-om) za građevine unutar Zone prioriteta, za radove obnove detalja prema posebnim uvjetima konzervatora.

Novouređena zgrada na Kapitolinskom trgu dodatno podiže atraktivnost starogradske jezgre Pule, a valja istaknuti kako je u sklopu projekta uređenja fasada Dolcevita do danas obnovljeno ukupno 56 građevina, te je do sada zaprimljeno čak 35 novih važećih prijava za uređenje pročelja u samom centru grada.

Zamjetan je i interes suvlasnika za obnovom vlastitih životnih prostora na širem gradskom području. Primjer su višestambene zgrade primjerice u Šijani, Vidikovcu i na Verudi koje se ovih dana intenzivno obnavljaju, a čime će suvlasnici, osim estetskog dijela i ugodnijeg životnog prostora, u konačnici imati jednu energetsku efikasniju zgradu uz niže mjesečne troškove.