„ VOLIN SVOJE MISTO! – KALENDAR 2019.“

Općina Medulin radi promocije znamenitosti, prirodnih ljepota i tradicije općine Medulin raspisuje Foto natječaj pod nazivom „volin svoje misto“.

Pravila i uvjeti za sudjelovanje:

 • Motivi fotografija su: medulinske prirodne ljepote, znamenitosti, panorame i dr. te iste moraju biti snimljene na području općine Medulin, što potvrđuje autor svojom izjavom.
 • Pravo sudjelovanja imaju svi fotografi (amateri i profesionalci) s prebivalištem u Općini Medulin.
 • Svaki autor može sudjelovati s najviše tri fotografije.
 • Fotografije se primaju u digitalnom formatu, a radovi moraju udovoljavati slijedećim tehničkim uvjetima: horizontalna strana fotografije mora imati min. 3700 piksela, a vertikalna strana fotografije mora imati min. 3900 piksela; rezolucija 300 dpi u JPG / JPEG formatu visoke kvalitete (kompresija 12)
 • Pojedinačna fotografija ne smije biti veća od 10-15 MB.
 • Fotografije mogu biti crno bijele ili u boji, a u izbor ulaze i manipulirane fotografije (HDR ili obrađene u Photoshopu). Kada se radi o montaži (kolažu), autor mora koristiti isključivo vlastite elemente.
 • Fotografije se šalju isključivo elektronskom poštom, e-mailom na adresu: mario.rosanda@gmail.com, s oznakom subjekta e-maila: „Volin svoje misto! – kalendar 2019“. Zbog veličine datoteke svaka fotografija se šalje zasebno (ili objedinjene u ZIP formatu preko servisa Jumbomail ili sličnog.), a prijavnica se dostavlja s fotografijom u prvom mailu.
 • Nakon primitka e-maila s fotografijama, organizator dostavlja natjecatelju obavijest o valjanosti poslanih fotografija.
 • Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora i naziv fotografije, npr. 1_mario_rosanda_medulin.JPG. Kod potpisivanja fotografija/datoteka koristite englesku abecedu, bez dijakritičkih znakova. Na prijavnici istim redom upišite fotografije, ali koristite hrvatsku abecedu.
 • Fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili watermarka autora, a ako je na fotografiji prepoznatljiva osoba (samostalno) potrebno je priložiti izjavu o pravu objave (ne odnosi se na fotografije gdje je grupa ljudi na nekom događaju, npr. Fešta na placi).
 • Žiri će odabrati 12 fotografija koje će biti objavljene u kalendaru Općine Medulin za 2019. godinu. Autori izabranih fotografija nagraditi će se objavom fotografije u kalendaru s imenom i prezimenom autora te s 5 primjeraka kalendara, kao i drugim prigodnim darovima predviđenima od strane organizatora.
 • Općina Medulin nagraditi će tri prvorangirana rada novčanim nagradama i to:

I nagrada – 2000,00 kn

II nagrada – 1000,00 kn i

III nagrada – 500,00 kn.

 • Prijavom na natječaj, svaki autor jamči da su fotografije njegovo osobno autorsko djelo i dozvoljava reproduciranje fotografija na web stranicama, kalendaru Općine Medulin, te u ostalim publikacijama Općine Medulin bez posebne naknade.
 • Zadnji rok za slanje fotografija je petak 05. studenog 2018. godine.
 • U slučaju nedovoljnog broja pristiglih kvalitetnih radova organizator neće realizirati kalendar iz ovog natječaja