Herculanea nastavlja proces individualizacije gospodarenja otpadom sukladno zaprimljenim izjavama

Nakon završetka zaprimanja i obrade pristiglih izjava nastavljaju se aktivnosti  vezane za individualizaciju korisnika. Do kraja ovog tjedna završiti će se sa individualizacijom na području općine Ližnjan te će se krenuti sa završetkom individualizacije na području grada Pule i općine Fažana. Pod individualizacijom podrazumijevamo dodjelu vlastite posude(a) za otpad odgovarajuće veličine obiteljskoj kući.

Na području grada Pule veći dio obiteljskih kuća je individualiziran te su preostala za individualizaciju područja grada gdje prevladavaju više stambene zgrade kao što su MO-ri Sisplac-Polikarp, Veruda, Vidikovac, Gregovica, Kaštanjer-Monvidal, Monte Zaro, i dr. Ukupno će se individualizirati na području grada nešto manje od 800 obiteljskih kuća.

Također paralelno sa individualizacijom obiteljskih kuća na području grada Pule krenuti će se sa završetkom individualizacije na području općine Fažana. Na području općine preostalo je za individualizaciju manji broj obiteljskih kuća. S obzirom na ugradnju podzemnih spremnika namijenjenih prije svega korisnicima u užem središtu mjesta Fažana podijeliti će se elektronski ključevi tagovi korisnicima koji će svoj komunalni otpad i korisne sirovine odlagati u tu vrstu spremnika.

Završetkom podjele posuda na području općine Fažana, Ližnjan i grada Pule u potpunosti će se završiti process indvidualizacije obiteljskih kuća na navedenim područjima. Nakon dodjele posuda na pojedinom području Pula Herculanea povući će posude sa javnih površina. Nakon toga krenuti će se sa procesom individualizacije ostalih općina Barban, Marčana i Svetvinčenat.

Želimo istaknuti da sukladno gradskoj odluci o prikupljanju komunalnog i biorazgradivog otpada korisnici koji imaju turističke smještajne kapacitete odnosno apartmane dužni su zadužiti dodatnu posudu kako bi se dodatna količina otpada koji proizvedu gosti pravilno zbrinula. Kako smo već informirali javnost dodatne posude vlasnici apartmana koristiti će po potrebi odnosno samo onda kada su im kapaciteti puni. Podsjećamo da na području kojim uslugu prikupljanja komunalnog otpada obavlja Pula Herculanea postoji gotovo 40.000 ležajeva u kategoriji privatnih iznajmljivača i da je na tom području ostavareno preko 4 milijuna noćenja do sada u 2018 godini. Ovo ujedno ukazuje i o velikoj količini otpada koji upravo proizvedu turisti ili gosti tih smještajnih jedinica.

 

 

 

 

 

 

 

Zaduživanje posuda na području grada Pule započinje u srijedu 21.11.2018. godine. Posude će se dodjeljivati svaki danom osim nedjelje od 10-17h. Zajedno sa posudom svaki korisnik dobiti će i odgovarajuću brošuru o načinu postupanja i rasporedu odvoza. Okvirni raspored dodjele posuda po MO je: Sisplac-Polikarp 21.11-26.11, Veruda 27.11-02.12, Vidikovac 03.12-09.12, Gregovica, Kaštanjer, Monvidal10.12.-16.12, Monte Zaro 17.12-19.12. Ostali MO imaju samo manji broj posuda za individualizaciju što će se odraditi do kraja godine. Raspored dojele ovisiti će i o vrremenskim prilikama pa su mogućaodstupanja od istoga.  Sa početkom slijedeće godine područja koja su u potpunosti indvidualizirana prelaze na jednotjedni odvoz o čemu će korisnici biti pravovremeno informirani. O odabiru odgovarajuće veličine posude pomoći će im i djelatnici Pula Herculanee. Ovim putem molimo korisnike da budu realni u procjeni odabira veličine posude sukladno navikama odvajanja korisnih sirovina. Manja posuda prelaskom na obračun broja pražnjenja i jednotjedni odvoz ne znači ujedno i manji račun.