MO Veli Vrh- Programom građenja predviđena brojna uređenja

Nova prometna površina u dužini od 135 metara s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom izgradit će se sljedeće godine u Ulici Brist. Dio je to programa građenja za 2019. godinu, kojim će se na području predmetnog mjesnog odbora realizirati i pripremiti brojne druge investicije. U kontekstu navedenog programa za istaknuti je i priprema za rekonstrukciju Paduljskog puta što obuhvaća uređenje prometne površine s cjelokupnom infrastrukturom u dužini od 1,4 kilometara. Izvršit će se i priprema za uređenje prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u Ulici Monte Lesso u dužini od 200 metara te priprema za izgradnju prometne površine u dužini od 250 metara s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u Ulici Fojba.  Pristupit će se i pripremi projekta za ishodovanje akata za gradnju kojim će se u dijelu urediti Fažanska cesta, a suradnja na projektu planirana je s Općinom Fažana.

Javna rasvjeta postavit će se u Sponzinoj ulici, na dionici na kojoj je ove godine položena sanitarna odvodnja i u sklopu kojih je radova Grad već izvršio pripremu za postavu javne rasvjete, te će se osvijetliti i dionica Vodnjanske ceste na kojoj je prošle godine Grad uredio nogostup. Iz navedenog može se zaključiti da izgradnjom i pripremama za ishodovanje akata za gradnju Grad sustavno radi na podizanju standarda življenja na području Velog Vrha.