Pulske plaže ostaju dostupne i otvorene za sve posjetitelje

Planovima o godišnjem i srednjoročnom davanju koncesija Grada Pule, koji su trenutno na javnom savjetovanju, plaže OSTAJU OTVORENE za sve građane i posjetitelje Pule. To je osigurano prostornim planovima Grada Pule kojima je zabranjeno ograđivanje plaža pa će, kao što su bile i do sada, pulske plaže biti dostupne svim posjetiteljima i u budućnosti.

Podsjećamo da do 11. siječnja 2019. godine traje javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesije za 2019. godinu te Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje 2019. – 2021. godine s ciljem pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga građana na nacrte predmetnih odluka. Jednomjesečno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se putem adresa elektroničke pošte:  godisnji.plan@pula.hr i trogodisnji.plan@pula.hr. Sve informacije, Nacrti prijedloga navedenih Odluka i obrazloženja dostupni su na službenoj stranici Grada Pule, www.pula.hr, u rubrici e-Usluge.

Treba reći kako se spomenutim prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira samo mogućnost davanja koncesija na plažama Saccorgiana, Ferijalni savez, Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i kupalištu Stoja – bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate.

U slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za davanje koncesije, sukladno zakonu, Grad Pula će ponovo zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti. Tada će svi građani Pule imati priliku izjasniti se o svakom konkretnom prijedlogu i uvjetima davanja u koncesiju, kada će biti poznati i svi ključni parametri potencijalnog davanja lokacije u koncesiju, kao što su obuhvat, djelatnosti, rokovi i drugo. Tek nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima.

Nadalje, u   Istarskoj    županiji   dodijeljene   su   koncesije  na   pomorskom   dobru  u   svrhu gospodarskog korištenja morskih plaža, a prema registru koncesija na pomorskom dobru Istarske županije, na razini Županije ukupno odobreno 19 koncesija za morske plaže kojima su obuhvaćene 53 plaže. Na području Grada Pule su i prije 30 godina postojale koncesije na plažama Punta Verudela koje su građani mogli slobodno koristiti i posjećivati bez ograničenja.

Podsjećamo da je donošenje odluka o godišnjim i srednjoročnim planovima davanja koncesija zakonska obveza Grada Pule, sukladno Zakonu o koncesijama, te je odluke potrebno donijeti najkasnije do kraja siječnja 2019. godine i dostaviti ministarstvu nadležnom za financije.

Treba naglasiti da su i u prijašnjim planovima koje je Grad Pula donosio sukladno navedenoj zakonskoj obvezi, a koji su odobreni od strane Gradskog vijeća te javno dostupni na stranicama Grada Pule, iste plaže navedene i ranijih godina. Upravo spomenute lokacije predlažu se i ove godine zbog njihove posjećenosti, a s ciljem stvaranja još ugodnijeg i kvalitetnijeg ambijenta i dodatnog poboljšanja kvalitete usluge svim korisnicima.
Na navedenim lokacijama i danas se obavljaju gospodarske djelatnosti temeljem koncesijskih odobrenja (npr. za iznajmljivanje ležaljki i suncobrana i ostalih rekvizita na plaži, beach bar).
Za razliku od koncesijskih odobrenja, koncesija za obavljanje tih djelatnosti na pojedinoj plaži kao cjelini omogućila bi obavljanje tih djelatnosti od strane jednog koncesionara koji bi na taj način mogao kvalitetnije upravljati sadržajima na lokaciji i dodatno ulagati u podizanje kvalitete usluga i jednoobrazno uređenje prostora, kao i u održavanje tog istog prostora.