O godišnjem i srednjoročnom planu koncesija odlučivat će Gradsko vijeće Grada Pule na idućoj sjednici

S ciljem prikupljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga građana o prijedlogu godišnjeg i srednjoročnog plana davanja koncesija, Grad Pula je u periodu od 11. prosinca 2018. godine do 11. siječnja 2019. godine održao savjetovanje s javnošću te je za jednogodišnji plan pristiglo 236 očitovanja, a za srednjoročni 191 očitovanje te će u narednim danima na web stranicama Grada Pule biti dostupno izvješće o provedenom savjetovanju.

Podsjećamo, donošenje Plana davanja koncesija za 2019. godinu te Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine zakonska je obveza Grada Pule prema Zakonu o koncesijama te je odluke potrebno donijeti najkasnije do kraja siječnja 2019. godine i dostaviti ih Ministarstvu financija RH. O planovima davanja spomenutih koncesija odlučivat će Gradsko vijeće Grada Pule na idućoj sjednici.

Važno je istaknuti kako prijedlozima planova plaže ostaju otvorene za sve građane i posjetitelje Pule. To je osigurano prostornim planovima Grada Pule kojima je zabranjeno ograđivanje plaža pa će, kao što su bile i do sada, pulske plaže biti dostupne svim posjetiteljima i u budućnosti.

 

Prijedlozima Odluka o donošenju godišnjeg i trogodišnjeg Plana davanja koncesija planira se isključivo mogućnost davanja koncesija na plažama Saccorgiana, kupalište Ferijalnog saveza, kupalište Ambrela, Punta Verudela, Splendid Zlatne stijene, Valkane i kupalištu Stoja te gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma “Bunarina” Pula – bez mogućnosti zatvaranja plaža ili njihove naplate. Navedene odluke ne znače  i  obvezu donošenja odluke o davanju pojedinačne koncesije.

U slučaju da za pojedinačnu lokaciju bude iskazan interes za izdavanje koncesije, Grad Pula će ponovo zatražiti mišljenje zainteresirane javnosti. Budući da će tada biti poznati i konkretni parametri, odnosno ključni pokazatelji za pojedinu lokaciju kao što su obuhvat, djelatnosti, financijski pokazatelji, rokovi i drugo, građani Pule imat će priliku izjasniti se o svakom konkretnom prijedlog i uvjetima putem javnog savjetovanja te javnog izlaganja. Tek nakon što građani izraze svoje stavove za svaku pojedinačnu lokaciju, Gradsko vijeće Grada Pule posebnim će odlukama odlučivati o tome hoće li neka od spomenutih plaža doista biti dana u koncesiju i pod kojim uvjetima.

Prema prijedlogu planova davanja koncesija iste se predviđaju na rok od 10 do 20 godina. Što se tiče prijedloga koncesija na plažama, one uz već propisanu zabranu ograđivanja sadržanu u Generalnom urbanističkom planu Grada Pule, sadržajno mogu odgovarati istim onim djelatnostima koje se na tim lokacijama obavljaju temeljem koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Za razliku od koncesijskih odobrenja, koja se daju na zahtjev, za svaku djelatnost pojedinačno i na kratko vremensko razdoblje (od jedne od pet godina), koncesija za obavljanje tih djelatnosti na pojedinoj plaži kao cjelini omogućila bi obavljanje tih djelatnosti od strane jednog koncesionara i na duži vremenski period. Time se želi postići poboljšanje kvalitete usluga koje se pružaju na tim lokacijama građanima Grada Pule i drugim gostima.

I u prijašnjim planovima koje je Grad Pula donosio sukladno navedenoj zakonskoj obvezi, a koji su odobreni od strane Gradskog vijeća te javno dostupni na stranicama Grada Pule, iste su plaže navedene i ranijih godina. Upravo spomenute lokacije predlažu se i ove godine zbog njihove posjećenosti, a s ciljem stvaranja još ugodnijeg i kvalitetnijeg ambijenta i dodatnog poboljšanja kvalitete usluge svim korisnicima.