Poziv turističkim agencijama na besplatne edukacije u okviru projekta Arheološki park Vižula

Općina Medulin poziva djelatnike turističkih agencija na besplatne edukacije o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine koje se održavaju u sklopu projekta Arheološki park Vižula. Program edukacije odvijao bi se kroz ciklus predavanja u kojemu bi bilo obrađeno 5 tema kroz 5 dana, dok je predviđeno trajanje svake edukacije 3 sata. Edukacije će se odvijati petkom od 09:00 do 12:15 sati u prostorijama Općine Medulin. Edukacije će održati ukupno 7 predavača, doktora znanosti, zaposlenih na Ekonomskom fakultetu „Dr. Mijo Mirković“, od kojih bi svatko održao predavanje o temi iz svog područja, a vezano za upravljanje, turizam, kulturnu baštinu i ekonomiku kulturne baštine.

KOME JE EDUKACIJA NAMJENJENA:

– djelatnicima turističkih agencija (bez obzira na sjedište)

– djelatnicima Općine Medulin

– djelatnicima Turističke zajednice Općine Medulin

TEME EDUKACIJA:

 Upravljati dodajući vrijednost – vodič za proizvode, iskustva i usluge

 Razvoj vodstva i menadžerskih sposobnosti u upravljanju kulturnom baštinom

 Kooperacijski motivi interesno utjecajnih skupina destinacije – kreiranje partnerstva arheološkog nalazišta Vižula

 Izazovi održivog razvoja kulturnog dobra: kulturna vrijednost vs. ekonomska vrijednost

 Vidljivost kulturnog nasljeđa na webu

Kroz edukaciju sudionici bi dobili potrebna znanja iz primjene, upravljanja i prezentacije kulturne baštine, te naučili uspješno primijeniti načela i funkcije menadžmenta u turizmu s ciljem prezentacije i očuvanja kulturne baštine uz optimizaciju ekonomskih efekata u lokalnoj zajednici. Predstavnici turističkih agencija educirali bi se kako osmisliti sadržaje za promociju kulturne baštine i kakve programe i aranžmane kreirati za grupe posjetitelja. Edukacija ima za cilj i potaknuti turističke agencije na kreiranje novih turističkih programa za posjetitelje Arheološkog parka Vižula.

TERMINI EDUKACIJA: Sve edukacije odvijaju se petkom od 09:00 do 12:15 sati i to datumima: – 15. veljače 2019. godine, 22. veljače 2019. godine, 01. ožujka 2019. godine, 08. ožujka 2019. godine i 15. ožujka 2019. godine. Dodana vrijednost ovih edukcija je i predstavljanje projekta te obilazak Arheološkog parka Vižula uz stručno vodstvo.

PRIJAVA NA EDUKACIJE:

Sudjelovanje na edukacijama je u potpunosti besplatno, a zbog ograničenog broja sudionika, prijava je obavezna. Prijave su otvorene do 30. siječnja 2019. godine, a prijaviti se možete slanjem Vaših podataka (ime, prezime, naziv turističke agencije) na e-mail: ana.zufic@medulin.hr . Iz pojedine institucije/agencije mogu sudjelovati do 3 djelatnika. O PROJEKTU ARHEOLOŠKI PARK VIŽULA: Projekt Arheološki park Vižula službeno je započeo 1. rujna 2017. godine, a provedbene aktivnosti trajati će 24 mjeseca odnosno do 1.9.2019. godine. Projekt se odnosi na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje, u razvoj turističkih sadržaja, infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini. Osnovni cilj projekta Arheološki park Vižula je kroz tematski povezana ulaganja temeljenih na obnovi i valorizaciji kulturne baštine – arheološkog nalazišta iz doba antike, doprinijeti održivom društveno – gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivog odredišta kulturnog i povijesnog turizma. Projektom je obuhvaćeno ulaganje u sljedeće grupe aktivnosti koje zajedno čine koherentni i integrirani program: zaštita, obnova, revitalizacija i interpretacija kopnenih i podvodnih arheoloških nalazišta; uređenje i opremanje šetnice za posjetitelje Vižule; razvoj kulturnih i turističkih sadržaja za posjetitelje utemeljenih na kulturnoj baštini; edukacija o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine; brendiranje, marketing i promocija Arheološkog parka Vižule i destinacije. Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak.