JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VODNJAN-DIGNANO U 2019. GODINI.

Financijska sredstva u vidu potpora dodjeljuju se kroz pet mjera:

 

 1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA ZA PODUZETNIŠTVO
 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA
 3. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 4. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
 5. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

 

 1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA ZA PODUZETNIŠTVO

 

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 3.000,00 kuna.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici početnici sa sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano, te imaju jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika.

Poduzetnici – početnici smatraju se poduzetnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo, ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko društvo koje ne posluje duže od 1 godine i registrirani su nakon 30.06.2018. godine.

 

Potpora se može dodijeliti za:

 

 1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 2. b) nabavu informatičke opreme,
 3. c) bankarske usluge za obradu kredita,
 4. d) za refundaciju troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, te troškova registracije

slobodnog zanimanja, te ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili

trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena

nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka

dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš,

razne dozvole, i slično),

 1. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
 2. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
 3. izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
 4. dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pravo na potporu može se po pojedinom korisniku koristiti samo jednom.

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

 

Dokumentacija:

– preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),

– potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja,

– preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog društva,

izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije,

– preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,

– potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vodnjan-Dignano.

 

 

 

 1. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

 

Iznos potpore za ovu mjeru iznosi 50% troška pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a najviše 10.000,00 kuna po projektu od čega 70% sufinancira Grad Vodnjan-Dignano, a 30% Istarska županija.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva.

Potpora se može dodijeliti za:

–  naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),

–  izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za

kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

 

Uvjeti za dodjelu potpore:

–     da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na području

grada/općine koja potporu dodjeljuje,

–     da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

–     da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova

za  prethodno navedene namjene,

–     da je projekt kandidiran u 2019. godini,

–     da je račun za izvršene usluge izdan u 2019. godini.

 

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija:

– preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),

– preslika računa,

– preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,

– potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije,

– potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vodnjan-Dignano.

 

 

 1. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanja odnosi se na povrat sredstava po osnovu uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću za novozaposlene osobe do najvišeg iznosa od 8.000,00 kuna za bruto plaću.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva.

Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje šest mjeseci i s prebivalištem na području  Grada Vodnjan-Dignano, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od 01. listopada 2018. godine. Isto se odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju.

Poslodavac ima pravo zatražiti sredstva za najviše 1 novozaposlenu osobu.

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija:

– preslika Ugovora o radu,

– preslika JOPPD obrasca,

– potvrda porezne uprave o nepostojanju duga,

– potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vodnjan-Dignano

 

 

 1. POTPORE ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE

Iznos potpore za ulaganje u standarde kvalitete iznosi 50% troškova do najviše 5.000,00 kuna po poduzetniku.

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva.

Potpora se može dodijeliti za:

konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standarda kvalitete

 1. certificiranje sustava
 2. certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 3. troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla
 4. sufinanciranje troškova informatičke opreme i poslovnog softvera te sitnog inventara neophodnog za unapređenje kvalitete u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu.

 

Prihvatljivim troškovima ne smatraju se troškovi produljenja certifikacije / re certifikacije.

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija:

– preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra),

– preslika računa,

– preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,

– preslika certifikata,

– potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vodnjan-Dignano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

 

Iznos potpore iznosi najviše 3.000,00 kuna po osobi koja se usavršava, maksimalno za tri osobe po poslodavcu, a maksimalno se subvencionira 50% troškova polaganja ispita i troškova usavršavanja.

 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva.

 

Potpora se može dodijeliti za refundaciju troškova polaganja nastalih nakon 30.06.2018. godine:

 

 1. Majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području Grada Vodnjan-Dignano.
 2. Stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN24/08, 141/09,23/11, 129/11, 109/12) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Vodnjan-Dignano.
 3. Za usavršavanja u zanimanju – srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Vodnjan-Dignano.

Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 30.06.2018. godine, a u trenutku podnošenja zahtjeva za refundaciju troškova ima otvoren obrt. Obrt mora biti otvoren nakon 30.06.2018. godine.

 

Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području djelatnosti prerađivačke industrije.

 

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

 

Dokumenti:

– uvjerenje o položenom majstorskom ispitu HOK-a ili stručnom ispitu,

– dokaz o uplaćenim sredstvima polaganja ispita ili troškova stručnog osposobljavanja,

– potvrda o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice,

– dokaz da se osoba koja je položila majstorski, odnosno stručni ispit zaposlila ili otvorila obrt,

odnosno trgovačko društvo ili dokaz o obavljanju djelatnosti za koju je isti položio stručni ili

majstorski ispit

– potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vodnjan-Dignano.

 

 

 

 

 

 

OPĆI UVJETI:

 

Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjan-Dignano.

 

Odluku o dodjeli potpore donosi Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Vodnjan-Dignano u 2019. godini.

 

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom dokazu o podmirenju računa, a sve u roku od 90 dana od donošenja Odluke o dodjeli potpore od strane Povjerenstva.

 

Sredstva za mjere po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 30.06.2018. godine, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom ovog Javnog poziva nije određeno drugačije.

 

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Vodnjanu-Dignano, Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte, Trgovačka 2, Vodnjan.  Ostale informacije možete zatražiti na telefonskim brojevima 512-453, 512-457 (Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte).

 

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Vodnjan-Dignano u 2019. godini na adresu:

Grad Vodnjan-Dignano, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Trgovačka 2, Vodnjan ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Vodnjan-Dignano.

Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte i Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Vodnjan-Dignano u 2019. godini mogu zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14, 69/17), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.