Istarski župan Valter Flego proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Raša koja je uzrokovana poplavom.

Z A K L J U Č A K

1. Proglašava se elementarna nepogoda za područje Općine Raša koja je uzrokovana
poplavom.
2. Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da
u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda iz
točke 1. ovog Zaključka pristupi aktivnostima na procjeni nastalih šteta i utvrdi stupanj
oštećenja na poljoprivrednim kulturama, kao i posljedice na poljoprivrednu djelatnost
tog područja, te druge štete koje su nastale na tom području uslijed poplave.
3. Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na
području Istarske županije da u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta
izrade cjelovito izvješće i elaborat o štetama koje će se dostaviti županu Istarske
županije i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te da
dostave prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje posljedica.

O B R A Z L O Ž E N J E

Općinu Raša dana 03. veljače 2019. godine pogodila je poplava koja je nastala uslijed
enormne količine padalina koja je izazvala velike štete na poljoprivrednim kulturama.
Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša
utvrdilo je vrlo velike štete na slijedećim poljoprivrednim kulturama: sjemenska lucerna,
sjemenski pir, te povrćem (salata, rajčice, brokula) i voćem (jagode), te štete na imovini na
kojoj je došlo do oštećenja printera, stola i namještaja. Poplavom je obuhvaćeno
poljoprivredno zemljište od cca 76 hektara.
Analizirajući naprijed navedene štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je da već po prvoj procjeni šteta koje su nastale
na poljoprivrednim kulturama i imovini iznose 1.900.000,00 kuna, a s obzirom da je vrijednost
izvornih prihoda Proračuna Općine Raša za 2017. godinu iznosila 8.027.509,00 kuna,
udovoljeno je uvjetu članka 31. stavka 2. točke 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
(„Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), kojim je utvrđeno da ukupna izravna šteta za
proglašenje elementarne nepogode mora biti veća od 20% vrijednosti proračuna jedinice
lokalne samouprave za prethodnu godinu.
Općina Raša podnijela je zahtjev Klasa: 810-01/19-01/1, Urbroj: 2144/02-01/01 -19-8
od 11. veljače 2019. godine za proglašenjem elementarne nepogode, slijedom kojeg je župan
Istarske županije donio predmetni Zaključak i obvezao Županijsko povjerenstvo za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda da u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda izvrši procjenu šteta od elementarne nepogode po utvrđenoj
zakonskoj proceduri, kako bi se županu Istarske županije i Državnom povjerenstvu za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavilo cjelovito izvješće, dok je Općina Raša
dužna u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
izraditi i Državnom povjerenstvu predložiti prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje
posljedica.