Izmjena natječaja za prodaju nekretnina kojim je produžen rok za dostavu pisanih ponuda.

Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina objavila je NATJEČAJ za prodaju nekretnina. 

Dana, 31. 07. 2019. godine objavljena je Izmjena natječaja temeljem koje se produžuje rok za dostavu pisanih ponuda zaključno sa danom 20.08. 2019.godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se 22.08.2019. godine u 14.00 u prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin, Medulin, Centar 223, ili na tel. 881-381 ili 451-370.