Uklanjanjem barijera Grad Pula utječe na povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom.

U suradnji s predstavnicima udruga i društava osoba sa tjelesnim invaliditetom, Grad Pula nastavlja s aktivnostima kojima se povećava kvaliteta življenja osoba smanjenje pokretljivosti. Nakon što su prilagođeni rubnjaci u Ulici 119. brigade, zatim u Marulićevoj/Balotinoj ulici, aktivnosti prilagodbe rubnjaka, odnosno izvedba polegnutih rubnjaka izvršena je i na Punti u Šijani i to u Flavijevskoj ulici, Ulici Dinka Trinaestića, te Tršćanskoj u sklopu sanacije nogostupa. Isto tako u tijeku su radovi sanacije kolničke konstrukcije u Rovinjskoj u sklopu kojih će se u toj ulici na raskrižju s Marulićevom ulicom također izvesti polegnuti rubnjaci. Aktivnosti su to koje će se nastaviti izvoditi i dalje, sukladno potrebama i mogućnostima, kao što će se nastaviti voditi računa da se i u ostalim segmentima izgradnje ili rekonstrukcije kojih je investitor Grad, te potreba kod dodjele postojećih građevina, vodi računa da se maksimalno prilagode osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.    

„Briga o potrebama osoba sa smanjenom pokretljivosti jedan je od ključnih prioriteta Grada Pule stoga težimo povećati dostupnost svih sadržaja čime i kvalitetu života osobama smanjene pokretljivosti u gradu Puli“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Na prometnicama koje se rekonstruiraju izvode se rampe za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, diljem grada osigurana su parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, uređene su plaže za njihove potrebe kao što je to primjerice plaža na Hidrobazi i kupalište Valkane. Također, prilagođeni su i autobusi javnog gradskog prijevoza Pulaprometa, na način da su opremljeni rampama radi lakšeg ulaska u autobuse, a u svakom autobusu je na sredini autobusa predviđeno posebno opremljeno mjesto za siguran prijevoz osoba s invaliditetom (sa sigurnosnim pojasom). Osim navedenog svi autobusi imaju i mogućnost tzk. „kneelinga“ tj. bočnog nagiba cijelog autobusa na autobusnom stajalištu radi lakšeg ulaska ili izlaska osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.
Nadalje, prilagođene su i gradske ustanove u kulturi kojih je Grad Pula osnivač.
Posebno se vodi računa  i o pristupačnosti predškolskih i školskih ustanova u kontekstu kojemu se može navesti prilagođeni dječji vrtići  Centar, Zvjezdice, Veli Vrh, Loptice, Padulj, Izvor, Veruda, Monte Zaro i drugi kao i osnovne škole Tone Peruška (sanitarni čvor), Šijana (vertikalno podiznu platformu i sanitarni čvor), Kaštanjer (na ulazu rampu i sanitarni čvor), Stoja (lift i sanitarni čvor), te Veruda, Vidikovac i Veli Vrh u potpunosti prilagođeni.

Spomenimo i pomoć Zaštitnoj radionici Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekop Nova Pola koja je potpuno prilagođena za pristup i rad osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti što sve doprinosi poboljšanju uvjeta i kvaliteti radnog okruženja zaposlenih u radionici. Osim ustupanja, bez naknade, poslovnog prostora te oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, Grad Pula Zaštitnoj radionici potporu pruža i kroz izdvajanja iz proračuna.  Kao društveno odgovorna javna uprava na ovakav način nastoji dodatno potaknuti zapošljavanje osoba s invaliditetom kako bi se ublažile posljedice socijalne isključenosti i poboljšao njihov status u društvu.Grad Pula ima izrazito kvalitetnu suradnju i podrška je cijelom nizu udruga koje skrbe o onima kojima je pomoć najpotrebnija a tu svakako spadaju i udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti, gdje se zajedničkom suradnjom provode brojni projekti koji doprinose povećanju kvalitete života. Grada Pula uvijek je otvoren za nove ideje i inicijative koje će omogućiti još veću socijalizaciju, mobilnost i neovisnost osoba sa smanjenom pokretljivosti.

Valja napomenuti da je Grad Pula uključen u mrežu hrvatskih zdravih gradova te kroz programe javnih potreba financira rad više desetaka udruga socijalne problematike, udruge  osoba s poteškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom.  Udrugama su primjerice, ustupljeni gradski prostori na korištenje po minimalnom iznosu od jedne kune po metru kvadratnom te se konstantno, sukladno mogućnostima,  radi na zadovoljavanju njihovih interesa.