„ VOLIN SVOJE MISTO! – KALENDAR 2020.“

Općina Medulin radi promocije znamenitosti, prirodnih ljepota i tradicije općine Medulin raspisuje Foto natječaj za pod nazivom „ VOLIN SVOJE MISTO! – KALENDAR 2020.“
Pravila i uvjeti za sudjelovanje:
Motivi fotografija su: medulinske prirodne ljepote, znamenitosti, panorame i dr. te iste moraju biti snimljene na području općine Medulin, što potvrđuje autor svojom izjavom.
Pravo sudjelovanja imaju svi fotografi (amateri i profesionalci).
Svaki autor može sudjelovati s najviše tri fotografije.
Fotografije se primaju u digitalnom formatu, a radovi moraju udovoljavati slijedećim
tehničkim uvjetima: horizontalna strana fotografije mora imati min. 3700 piksela, a
vertikalna strana fotografije mora imati min. 3900 piksela; rezolucija 300 dpi u JPG /
JPEG formatu visoke kvalitete (kompresija 12),
Pojedinačna fotografija ne smije biti veća od 10-15 MB.
Fotografije mogu biti crno bijele ili u boji, a u izbor ulaze i manipulirane fotografije
(HDR ili obrađene u Photoshopu). Kada se radi o montaži (kolažu), autor mora
koristiti isključivo vlastite elemente.
Fotografije se šalju isključivo elektronskom poštom, e-mailom na adresu:
mario.rosanda@gmail.com, s oznakom subjekta e-maila: „Volin svoje misto! –
kalendar 2018“. Zbog veličine datoteke svaka fotografija se šalje zasebno (ili
objedinjene u ZIP formatu preko servisa Jumbomail ili sličnog.), a prijavnica se
dostavlja s fotografijom u prvom mailu. Prijavnica se preuzima ovdje.
Nakon primitka e-maila s fotografijama, organizator dostavlja natjecatelju obavijest o
valjanosti poslanih fotografija.
Datoteke fotografija trebaju biti potpisane: redni broj, ime i prezime autora i naziv
fotografije, npr. 1_mario_rosanda_medulin.JPG. Kod potpisivanja
fotografija/datoteka koristite englesku abecedu, bez dijakritičkih znakova. Na
prijavnici istim redom upišite fotografije, ali koristite hrvatsku abecedu.

Fotografija ne smije imati vidljive ili prepoznatljive oznake, poput logotipa ili watermarka autora, a ako je na fotografiji prepoznatljiva osoba (samostalno)
potrebno je priložiti izjavu o pravu objave (ne odnosi se na fotografije gdje je grupa
ljudi na nekom događaju, npr. Fešta na placi).
Žiri će odabrati 12 fotografija koje će biti objavljene u kalendaru Općine Medulin za
2020. godinu. Autori izabranih fotografija nagraditi će se objavom fotografije u
kalendaru s imenom i prezimenom autora te s 5 primjeraka kalendara, kao i drugim
prigodnim darovima predviđenima od strane organizatora.
Općina Medulin nagraditi će tri prvorangirana rada novčanim nagradama i to:
I nagrada – 2000,00 kn
II nagrada – 1000,00 kn i
III nagrada – 500,00 kn.
Prijavom na natječaj, svaki autor jamči da su fotografije njegovo osobno autorsko
djelo i dozvoljava reproduciranje fotografija na web stranicama, kalendaru Općine
Medulin, te u ostalim publikacijama Općine Medulin bez posebne naknade.
Zadnji rok za slanje fotografija je petak 08. studenog 2019. godine.
U slučaju nedovoljnog broja pristiglih kvalitetnih radova organizator neće realizirati
kalendar iz ovog natječaja.
Prijavnica za prija