Uklanjanje alepskih borova koji predstavljaju opasnost za ljude i imovinu

 

Na zahtjev suvlasnika višestambene zgrade Sisplac 9 kojom upravlja Castrum Pula 97 d.o.o. , u
petak, 06.12.2019. godine će djelatnici Pula Herculanea d.o.o. započeti sa radovima uklanjanja
pet stabala alepskih borova čije su se krošnje nagnule na pročelje zgrade i balkona predmetne
zgrade čime se ugrožava sigurnost samih suvlasnika i okolnih prolaznika. Naime borovi stari
30-ak godina nagnuti su pod kutem od 45 stupnjeva što ukazuje na mogućnost pada, a
korijenje istih izdiže asfalt te otežava kretanje nogostupom. Obzirom na utvrđeno stanje
smatra se opravdanim uklanjanje pet stabala alepskih borova budući predstavljaju
potencijalnu opasnost za ljude i imovinu na čestici u vlasništvu višestambene zgrade Sisplac 9.
Grad Pula putem Upravnog odjela za prostorno uređenje komunalni sustav i imovinu naložio
je suvlasnicima da godinu dana od uklanjanja stabala moraju zasaditi nova u skladu s okolnim
zelenilom.