Grad Pula i Istarska županija zajedno će sufinancirati gradnju Medicinske škole u Puli

Na jučerašnjoj 21. sjednici Gradskoj vijeća Grada Pule usvojena je Odluka o donošenju Plana koncesije za 2020. godinu kojim su planirane četiri lokacije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra i to u uvali Saccorgiana, na kupalištima Ferijalni savez i Ambrela te za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Bunarina.

Donošenje ove odluke obaveza je Grada prema Zakonu o koncesijama po kojemu davatelj koncesije izrađuje godišnji plan davanja koncesija iz svoje nadležnosti za iduću kalendarsku godinu, te ga najkasnije do kraja siječnja iduće godine dostavlja ministarstvu nadležnom za financije.

Kako je u tijeku rasprave kazao pulski gradonačelnik Boris Miletić, riječ o odluci koja se odnosi samo na lokacije. „Ovo su tek planirane lokacije koje se mogu dati u koncesiju. Najprije treba postojati interes kod potencijalnih koncesionara, nakon toga Gradsko vijeće treba o tome odlučivati, potom je potrebna i određena dokumentacija da bi na kraju Gradsko vijeće o tome ponovno odlučivalo. Dakle, riječ je o strogo propisanom procesu i ovom odlukom nitko nikome ništa ne daje. Ono što je također važno je da sve plaže u Puli, kao uostalom i do sada, ostaju otvorene i slobodne za sve građane i posjetitelje“, istaknuo je među ostalim gradonačelnik Miletić.

Vijećnici su usvojili i izmijenjenu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, a što je bila i obaveza koja proizlazi iz Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada RH i kojom je jedinicama lokalne samouprave utvrđen rok u kojem je važeće akte potrebno uskladiti s odredbama Uredbe.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o financiranju i kreditnoj suradnji prema kojoj će Grad Pula zajedno s Istarskom županijom sudjelovati u financiranju izgradnje i opremanja nove, prijeko potrebne školske zgrade Medicinske škole u Puli.

Na aktualnom satu jučerašnje sjednice vijećnicu Dijanu Kukuć Dasko (IDS-ISU-Zeleni) zanimalo je u kojoj e fazi natječaj za dodjelu stipendija te planira li Grad i ove godine darovati umirovljenike tijekom blagdana pri čemu je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović kazala kako je do 16. prosinca otvoren rok za žalbe, a do sad je pristiglo 199 zamolbi te kako će konačna lista biti poznata do kraja ove godine. Što se pak tiče umirovljenika, Grad Pula će i ove godine za umirovljenike koji ostvaruju pravo na pomoć prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi dodijeliti bon u vrijednosti 300,00 kuna.

Na upit vijećnice Elene Gattoni Stepanov (IDS-ISU-Zeleni) o tijeku radova na sanaciji mola na kupalištu Stoja, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordano Škuflić kazao je kako se trenutno radi na sanaciji potpornih zidova te kako je riječ je o specijalnoj vrsti radova koji se izvode dijelom u morskoj vodi, a dijelom izvan vode. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 524 tisuće kuna, a rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana.

Vijećnica Alka Starac (SDP-HSU-SDSS-HSLS) upitala je gradonačelnika o mogućnosti trajnog zatvaranja Giardina za promet pri čemu je gradonačelnik Miletić odgovorio kako je unazad nekoliko godina uređen i izgrađen cijeli niz novih cesta u Puli, a kad je riječ Giardinima promišlja se o tome da se na tom području stvori pješačka zona sa svim potrebnim sadržajima.

Vijećnika Massima Brajuhu (IDS-ISU-Zeleni) zanimalo je u kojoj je fazi izgradnja poduzetničkog co-working centra u Puli pri čemu je zamjenik gradonačelnika Robert Cvek kazao kako će njegovom izgradnjom pulski poduzetnici imati sve uvjete za razvoj poslovnih ideja i dodao kako je objavom poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava, projekt Coworking Pula ostvario 100 posto iskorištenja raspoložive alokacije za Urbano područje Pula u sklopu ITU mehanizma. „Sada predstoji apliciranje projekata, ugovaranje te provedba projekata koji je od strateške važnosti za rast i razvoj cijelog našeg područja“, zaključio je Cvek.

Materijali i odluke s jučerašnje sjednice dostupni su web stanici Grada Pule www.pula.hr