Rezolucija Općine Medulin o Županijskom centru gospodarenja otpadom Kaštijun

Općina Medulin odlučila se suprotstaviti dosadašnjem načinu  gospodarenja otpadom ŽCGO Kaštijun.

Uzevši u obzir da je uslijed rada ŽCGO Kaštijun onemogućen normalan život okolnom stanovništvu zbog čestog onečišćenja zraka kojeg Centar prouzrokuje, štetnost za okoliš, loša reputacija za turistički jako razvijeno područje te niz drugih nepravilnosti i problema, Općinsko vijeće Općine Medulin na 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine jednoglasno je usvojilo Rezoluciju Općine Medulin o ŽCGO Kaštijun.

Polazeći od:
Činjenice da je Općinsko vijeće Općine Medulin dana 14. travnja 2009. godine
donijelo Rezoluciju o planiranju izgradnje ŽCGO na Kaštijunu kojom se oštro
usprotivilo izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom na predmetnoj
lokaciji;
Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula Centar KLASA: 351-01/19-01/0002,
URBROJ:2168/02-03/12-19-3 od dana 25.01.2019. godine, koju je Općina Medulin
uputila tijekom javne rasprave nadležnom tijelu Istarske županije, a čiji se dio
odnosi na lokaciju za obradu i privremeno skladištenje mulja na građevinskom
području poslovne namjene -komunalno servisne – Kompostana, sukladno PPUG
Pula, koja se nalazi u neposrednoj blizini postojećeg ŽCGO Kaštijun
Zahtjeva za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pule i zahtjeva za
izmjenu i dopunu Prostornog plana Istarske županije, KLASA:350- 02/19-01/0004,
URBROJ:2168/02-03/12-19-2, od dana 11.02.2019. godine, koji je upućen
nadležnom UO Grada Pule, Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije, kao i
Kabinetu župana Istarske županije
Studije zaštite okoliša izrađene u postupku izdavanja građevinske dozvole za
gradnju ŽCGO Kaštijun, izrađenoj od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine
Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022.
godine (Narodne novine 3/17)
Plana sprječavanja nastanka otpada za razdoblje 2015. – 2021. godine;
Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ
te od činjenice da je uslijed rada ŽCGO Kaštijun onemogućen normalan život
okolnom stanovništvu zbog čestog onečišćenja zraka kojeg Centar prouzrokuje,
Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 2/13,
2/18,8/18) Općinsko vijeće Općine Medulin na 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019.
godine donosi sljedeću:
R E Z O L U C I J U
OPĆINE MEDULIN O ŽCGO
KAŠTIJUN
Uzimajući u obzir niz nepravilnosti i problema vezanim uz rad ŽCGO Kaštijun, a
osobito:
1) da je rad ŽCGO-a Kaštijun (u daljnjem tekstu Centar) započeo unatoč
nekoliko stotina evidentiranih nedostataka prilikom primopredaje objekta;
2) da dio utvrđenih nedostataka može prouzrokovati teške posljedice po
zdravlje ljudi i okoliš, na što upućuje izvješće stručnjaka prilikom analize
nedostataka u radu Centra;
Oznaka obrasca: 1081
2/5
3) da Centar evidentno ne provodi mjeru koja se nalaže u Rješenju o okolišnoj
dozvoli, a tiče se prekrivanja deponirane metanogene, biorazgradive frakcije
na kraju svakog radnog dana, s ciljem sprječavanja emisije neugodnih
mirisa;
4) da Centar tijekom ljetne sezone zaprima veće količine otpada u odnosu na
one za koje je projektiran tj. u odnosu na one koje može ispravno i propisno
obraditi;
5) da se na površini Centra i njegovoj okolici odlaže gorivo iz otpada u
baliranom formatu čime se taj otpad ne zbrinjava na planirani i dopušten
način;
6) da se na površini Centra deponiraju veće količine nerazvrstanog otpada koji
je proizvod nesavršenosti procesa obrade otpada kojeg Centar provodi te da
se navedeni otpad deponira direktno na zemljanu površinu koja nema
vodonepropusnu podlogu, odgovarajuću odvodnju i nije prekrivena;
7) da Centar nema praksu otvorenog komuniciranja s javnošću i okolnim
stanovništvom po pitanju akcidenata i izvješćivanja o emisijama u okoliš;
8) da u okolici Centra i susjednim mjestima nisu utvrđene lokacije za
postavljanje mjernih stanica i ne postoji program praćenja emisija
onečišćavanja zraka;
9) da se u sklopu Centra razmatra gradnja spalionice goriva iz otpada;
10) da se u blizini Centra planira gradnja postrojenja za sušenje mulja nastalog iz
procesa obrade otpadnih voda aglomeracije Pula-Centar;
11) da je lokacija navedenog postrojenja za sušenje mulja odabrana bez
prethodno provedene kvalitetne studije utjecaja na okoliš;
12) da u neposrednoj blizini planirane izgradnje postrojenja za sušenje mulja već
postoji onečišćivač, a to je ŽCGO Kaštijun;
13) da je izgradnjom Centra, u njegovoj užoj i široj okolici tj. u području kojeg
Centar kontaminira onečišćenjima, onemogućen daljnji razvoj
infrastrukturnih projekata gospodarske i turističke namjene;
14) da je onečišćenjima koje Centar emitira narušen primjeren život i rad u
okolnim mjestima te pravo na čist zrak i okoliš;
15) da se u Centru i bližoj okolici nije provelo hortikulturno uređenje s ciljem
postojanja barijera u širenju onečišćenja zrakom te uklapanja Centra u okoliš
i njegovom što manjem isticanju;
Oznaka obrasca: 1081
3/5
16) da se nije provela adekvatna sanacija starog odlagališta otpada na lokaciji
Kaštijun.
OPĆINA MEDULIN NAGLAŠAVA:
1) kako je od početne faze razmatranja planirane gradnje ŽCGO-a na lokaciji
Kaštijunu bila izričito protiv te lokacije te upozoravala na moguće posljedice po
okoliš i uvjete življenja u mjestima u okolici Centra;
2) da Centar ne radi po planiranim i propisanim uvjetima čime dovodi u opasnost i
onemogućuje primjeren život i rad u okolici Centra te ustavom propisano pravo na
život u čistom okolišu;
3) potrebu za aktivnim uključivanjem Županijskog zavoda za javno zdravstvo u
praćenje emisija u okoliš od strane Centra.
OPĆINA MEDULIN POZIVA:
1) odgovorne pravne osobe i institucije da hitno zahtijevaju i urede rad Centra na
planiran i propisan način koji neće imati utjecaj na ljude i okoliš u okolici Centra;
2) vlasnike i upravu Kaštijuna d.o.o. da u maniri dobrog gospodarstvenika i subjekta
koji ima značajan utjecaj na život mještana u njegovoj užoj i široj okolici, poduzme
sve potrebne mjere u vlastitoj ingerenciji s ciljem sprječavanja onečišćenja tla, vode
i zraka s posebnim naglaskom na sprječavanje onečišćenja zraka i širenja smrada
koje to onečišćenje donosi;
3) upravu Kaštijuna d.o.o. da kontinuirano provodi mjere iz prethodne točke na način
da prepozna rizik i prevenira unaprijed moguća onečišćenja koja jednom nastala
mogu nanijeti nepopravljivu štetu mještanima i poslovnim subjektima u okolici;
4) upravu Kaštijuna d.o.o. da osigura i kontinuirano provodi transparentnu politiku
informiranja javnosti o stanju u Centru po pitanju radova koji se provode u centru,
budućih izmjena ili namjera proširenja djelatnosti, informiranja na satnoj osnovi o
emisijama plinova i čestica u zrak te mogućim prekomjernim onečišćenjima zraka,
vode i tla;
5) nadležna tijela i komunalna poduzeća da na području Istarske županije osiguraju
selektivno odvajanje bio otpada iz komunalnog otpada te u konačnici omoguće rad
Centra na način da zaprima komunalni otpad bez bio komponente.
Oznaka obrasca: 1081
4/5
OPĆINA MEDULIN ZAHTIJEVA:
1) od Centra izradu dokumenta „Studija trenutnog stanja ŽCGO Kaštijun“ kojom se
utvrđuju nedostaci Centra u odnosu na Studiju utjecaja na okoliš, kao i izdane
uporabne i okolišne dozvole, te prijedlog sanacije navedenih nedostataka
(izvršeno-planirano) s hodogramom aktivnosti;
2) od odgovornih pravnih osoba i institucija hitno provođenje mjera maksimalnog
sprječavanja emisija neugodnih mirisa u zrak;
3) zatvaranje Centra ukoliko nije moguće provoditi planirani proces mehaničko
biološke obrade na način da ne emitira onečišćenja u okoliš;
4) od Grada Pule i tvrtke Pragrande d.o.o. izmjenu planirane lokacije pogona za
sušenje mulja na način da se isti ne gradi u užoj i široj okolici Centra tj. u području
kojeg već sam Centar kontaminira svojim radim obzirom da je ŽCGO Kaštijun kao
regionalni centar svojim nusproduktima već izmijenio kakvoću zraka na lokaciji
samog juga Istre te bi se gradnjom novih pogona slične namjene kakvoća zraka
dodatno pogoršala;
5) hitnu provedbu sanacije starog odlagališta Kaštijun, uz javnu prezentaciju
započetih, izvršenih i planiranih postupaka na sanaciji odlagališta, te provedenih
koraka u utvrđivanju mogućeg onečišćenja tla, vode i zraka, kao i mjere
sprječavanja navedenih negativnih utjecaja;
6) prekid svih radnji po pitanju planiranja spalionice RDF/SRF goriva na lokaciji
Centra, te izmjenu Prostornog plana uređenja Istarske županije kako bi se brisala
mogućnost gradnje spalionice/energane te kompostane na lokaciji Kaštijun,
odnosno okolici Centra;
7) isplatu ekološke rente za stanovnike koji trpe direkte štete i posljedice po zdravlje i
obavljanje gospodarskih i proizvodnih djelatnosti;
8) oslobađanje Općine Medulin od obveze plaćanja dodatnih troškova koji će nastati
zbog udovoljavanja zahtjevima iz ove rezolucije.
Strateškim planom razvoja Općine Medulin definirana je vizija Općine Medulin
koja glasi: „Općina Medulin je općina visokog životnog standarda temeljenog na
razvijenom održivom turizmu, poduzetništvu i malim poljoprivrednim gospodarstvima
koji se razvijaju na prirodnim resursima, valorizaciji kulturno-povijesne baštine,
Kamenjaku i Medulinskom Arhipelagu te znanju i iskustvu stanovnika“.
Radom ŽCGO Kaštijun ugrožena je vizija razvoja Općine Medulin, ali i susjednih
jedinica lokalne samouprave, osobito narušavanjem prirodnih vrijednosti te
ugrožavanjem osnovnih ljudskih prava na zdrav i čist okoliš, na čist zrak, vodu,
ekološke poljoprivredne proizvode i dr. Stoga, pozivamo nadležne institucije na
aktivan pristup ka rješavanju problematike svih nepravilnosti i nedostataka vezanih
za rad ŽCGO Kaštijun.
Oznaka obrasca: 1081
5/5
OPĆINA ĆE U CILJU OSTVARIVANJA POSTAVLJENIH ZAHTJEVA, U
OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI:
1) zatražiti dostavu dosad provedenih vještačenja o nedostacima u radu Centra te
utjecaja rada na zdravlje i okoliš;
2) u konzultacijama sa stručnjacima za pitanja okoliša, zatražiti od nadležnih tijela
javne vlasti informacije o okolišu na koje javnost ima pravo pristupa sukladno
Zakonu o zaštiti okoliša, uključujući podatke o okolišnoj dozvoli, provedenim
mjerenjima kvalitete zraka i ostalih sastavnica okoliša te provedenim inspekcijskim
nadzorima, izrečenim mjerama i njihovom izvršenju;
3) inicirati provedbu neovisnih mjerenja i vještačenja radi ocjene trenutnog stanja,
odnosno ocjene usklađenosti rada Centra s okolišnom dozvolom, preuzetim
obvezama i pozitivnim propisima, utjecaju rada na zdravlje i okoliš, te razmatranja
mjera kojima nedostaci mogu biti uklonjeni;
4) ovisno o utvrđenim nedostacima i nalazima vještaka, predložiti daljnji
inspekcijski nadzor nad poslovanjem Centra, zahtijevati izvanredno
razmatranje izdane okolišne dozvole od strane nadležnog ministarstva, odnosno
pokrenuti sudske postupke radi poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju
sprječavanja i smanjenja daljnje štete.
Ova rezolucija dostavlja se na nadležno postupanje:
– Kaštijun d.o.o.
– Pula Herculanea d.o.o.
– Pragrande d.o.o.
– Grad Pula – Pola
– Istarska županija
– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
– Ministarstva zaštite okoliša i energetike
– Saborski odbor za zaštitu okoliša i prirode
– Županijski odbor za zaštitu okoliša i prirode
Klasa: 021-05/19-01/0012
Urbroj: 2168/02-03/12-19-45
Medulin, 19.12.2019.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN
Predsjednik
Marko Zlatić