Grad Pula pomaže mladima u stambenom zbrinjavanju

Grad Pula danas je objavio Odluku o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine, a riječ je o mjeri kojom Grad Pula želi pomoći mlađim građanima pri rješavanju njihovog stambenog pitanja.Pravo na sufinanciranje kamate ima osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

·        da osoba u trenutku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu nije starija od 40 godina

·        da ima prebivalište na području Grada Pule ukupno najmanje 10 godina;

·        da nema u vlasništvu nekretninu odnosno da bračni odnosno izvanbračni drug, te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu;

·        da je odobren stambeni kredit od strane kreditne institucije;

·        da nema dugovanja prema proračunu Grada Pule – Pola.

Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrit će se za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke.  Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 18.000,00 kuna odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita.

Zahtjev s pratećom dokumentacijom moguće je uputiti putem pošte preporučeno ili osobno predajom u pisarnici Grada Pule, u zatvorenoj omotnici uz naznaku „GRAD PULA – POLA, Upravni odjel za financije i opću upravu, NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE KAMATE“.

Više informacija o kriterijima i postupku prijave možete doznati na službenim web stranicama Grada Pule www.pula.hru rubrici Natječaji i nadmetanja.