Zaduženje tvrtke Kaštijun d.o.o. – dugoročni kredit za financiranje izrade projektne dokumentacije, nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun

Pula, 18. veljače 2020. godine – u cilju informiranja građana o potrebi zaduženja tvrtke Kaštijun d.o.o dugoročnim kreditom za potrebe financiranja izrade projektne dokumentacije, nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun, želimo dati sljedeće informacije.

Budući da je od izrade Aplikacije za realizaciju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, a i projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje Centra proteklo puno godina, u trenutku početka operativnog rada ŽCGO, mnogi su projicirani parametri znatno odstupali od stvarnih. Do odstupanja je došlo u prvom redu u planiranoj količini i dinamici dovoza, ali i u planiranoj strukturi odnosno sastavu otpada.
Zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Istarska županija, Grad Pula i samo društvo Kaštijun odradili su više sastanaka radi konsenzusa oko potrebnih dodatnih ulaganja u Centar radi postizanja prihvatljivih uvjeta rada Centra. Ulaganja imaju za cilj prvenstveno učiniti Kaštijun ekološki prihvatljivim za građane i okruženje, a istovremeno i efikasnijim u smislu obavljanja svoje osnovne funkcije – obrade i zbrinjavanja otpada s područja Istarske županije.
Odnos sufinanciranja između sudionika na Projektu definiran je ugovorom i sporazumom o suradnji kojima je definirano da se projekt sufinancira u iznosu od 80 % bespovratnih sredstava iz fondova (Europska unija i Nacionalni fond), a 20 % je udio lokalne zajednice. Nakon 31.12.2016. godine kada je završilo razdoblje prihvatljivosti izdataka (Projekt je izašao iz EU doprinosa) daljnje financiranje je ugovoreno u omjeru 40% Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 40% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 20% lokalna zajednica, koji omjer je zadržan i u planiranim potrebama ulaganja u optimizaciju Centra. Krajem prošle godine Izvođač radova ponudio je svoj angažman u iznalaženju tehničkih rješenja za poboljšanje parametara rada postrojenja, uvažavajući novonastalu situaciju u odnosu na izmijenjene količine i sastav otpada. Kako ponuda Izvođača radova iznosi 19.720.000,00 kuna, a u proračunima Ministarstva i Fonda su osigurana sredstva u iznosu do 12.620.000,00 kn, svu razliku do ukupno potrebnih sredstava mora preuzeti lokalna zajednica jer je ulaganje potrebno započeti i završiti do naredne turističke sezone. Preračunato, proizlazi da je lokalna zajednica treba osigurati obvezu sufinanciranja u visini 7.100.000,00, od ukupno predviđenog ulaganja od 19.720.000,00 kuna, što iznosi 36%.
Navedeni iznos obuhvaća isključivo zajednička ulaganja, međutim da bi se županijski centar u cijelosti kompletirao s potrebnom opremom i radovima, potrebno je osigurati dodatnih 12.750.000,00 kuna. Naime, navedena sredstva potrebna su za nabavku dodatnih 6 poluprikolica i jednog tegljača kako bi se omogućilo ravnomjerniji dovoz prihvatljivih količina otpada na sam Centar, također u navedenom iznosu uključeno je i potrebno ulaganje na bioreaktorsku plohu u smislu izrade sustava brtvljenja i otplinjavanja te nabavku materijala za dnevno pokrivanje, kao i nabava stroja za drobljenje koji se može koristiti za obradu glomaznog otpada. Procijenjena vrijednost ukupnih ulaganja i onih zajedničkih sa Ministarstvom i Fondom te ovih koji su obaveza Kaštijuna je oko 20 milijuna kuna.
Od poslovnih banaka je Kaštijun d.o.o. zatražio ponude za dugoročni kredit za financiranje izrade projektne dokumentacije, nadogradnje i opremanja ŽCGO Kaštijun na iznos od 20.000.000,00 kuna, na rok otplate od 10 godina.

KAŠTIJUN d.o.o.