ODLUKA OPĆINA MEDULIN

Na temelju članka 28. Statuta Općine Medulin (“Službene novine Općine Medulin”, broj 02/13, 02/18, 08/18), Zaključka sa 19. sjednice Stožera civilne zaštite Istarske županije od
10. ožujka 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/56, URBROJ: 2163/1-02-02/3-20-01, Preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske Županije BROJ: 07/01-72/40-20 od dana 10.03.2020. te Zaključka sa 1. sjednice Stožera civilne zaštite Općine Medulin KLASA: 810- 01/20-01/0001, URBROJ: 2168/02-02/3-20-25 od dana 11.03.2020. Općinski Načelnik Općine Medulin , dana 11. 03. 2020. donosi slijedeću ODLUKU:
Članak 1.
Odgađaju sva javna, sportska i kulturna događanja, javni skupovi i dječje priredbe na
otvorenom i zatvorenom.
Privremeno se zatvaraju svi javni objekti i ustanove kojima upravlja Općina Medulin:
Multimedijalni centar 3MC
Društveni domovi u naseljima Banjole, Pomer, Vinkuran, Premantura,
Pješčana uvala, Medulin (osim prostora Ambulante),
Sportska dvorana u Medulinu i Banjolama (osim za potrebe tjelesnog odgoja
djece iz škole)
Sportski tereni kojima upravlja Općina Medulin
Objekti koje koriste udruge civilnog društva i sportske udruge Općine Medulin
za svoje aktivnosti: zgrada Ambulante Medulin, Loža u Medulinu, proctor
starog vrtića u Medulinu.
Članak 2.
Preventivno se zatvaraju svi sportski objekti, dvorane, sportski tereni i igrališta kojima
upravlja Općina Medulin te se nalaže Sportskoj zajednici Općine Medulin da o tome
obavijesti sve sportske udruge i klubove na području općine Medulin.

Članak 3.
Preporuča se svim mještanima Općine Medulin da ukoliko nije neophodno što manje
koriste prostore Ambulanti u cilju vlastite zaštite te zaštite zdravstvenih djelatnika.
Članak 4.
Nalaže se Med eko servisu d.o.o. koji upravlja općinskim grobljima da izdaju
preporuke o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji
Članak 5.
U periodu od 11.03. do 14.04. 2020. neće se izdavati Odobrenja za korištenje javne
općinske površine radi okupljanja ili promidžbenih aktivnosti.
Oznaka obrasca: 1367
2/2
Članak 6.
Ograničava se rad sa strankama u općinskoj upravi, općinskim ustanovama i
trgovačkim društvima na način da se poziva mještane da komunikaciju s djelatnicima vrše
putem pošte, e-maila i telefona, osim u slučaju neodgodivih hitnih situacija u kojima su dužni
komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja.
Članak 7.
Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata ograničava se maksimalno do 23 sata.
Članak 8.
Djelatnici općinske uprave, ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih
higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju
respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i
dezinfekcije površina, predmeta i provjetravanja radnog prostora te se isto preporučuje svim
mještanima općine Medulin, ugostiteljskim i drugim objektima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se i na mrežnim
stranicama Općine Medulin i na oglasnoj ploči.

Odluka se odnosi na sve općinske ustanove i trgovačka društva: Dječji vrtić Medulin,
Javna ustanova Kamenjak, Buža d.o.o., Albanež d.o.o., Med eko servis d.o.o., Medulinska
rivijera d.o.o. Ustanove i općinska trgovačka društva moraju je istaknuti na svojim oglasnim
pločama i mrežnim stranicama.
Članak 10.
Nalaže se Turističkoj zajednici Općine Medulin da putem sustava e-visitor evidentira
sve pristigle turiste iz Republike Italije, te da informacije o istima dostavi nadležnoj sanitarnoj
inspekciji, radi daljnjih postupanja.
Članak 11.
Nalaže se žurna i neodgodiva provedba ove Odluke.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE
MEDULIN
Goran Buić, dipl.ing. MBA