Održana 28. sjednica općinskog vijeća Općine Medulin

Jučer, 18. ožujka 2020. godine održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin. Sjednica je održana zbog donošenja Odluka koje se nisu mogle odgoditi, a vijećnici vijeća Općine Medulin odgovorno su pristupili svojoj obaveze te prisustvovali vijeću. Općina Medulin osigurala je održavanje sjednice na način da se prate sve upute i mjere za sprečavanje širenja koronavirusa: sjednica vijeća održana je u većoj prostoriji multimedijalnog centra 3mc, prostor je prethodno adekvatno i pravilno očišćen, na samom ulazu osigurana su dezinfekcijska sredstva za sve vijećnike, osigurane su zaštitne maske te pravilna udaljenost između svakog vijećnika. Stariji vijećnici zbog sigurnosti nisu prisustvovali sjednici vijeća, direktori i ravnatelji općinskih trgovačkih društva i ustanova zamoljeni su da ne prisustvuju sjednici,  a Općina Medulin poduzela je sve mjere sprečavanja širenja koronavirusa.

 

Načelnik Općine Medulin na aktualnom satu izložio je svim vijećnicima mjere koje je Općina Medulin poduzela temeljem uputa nadležnih stožera u cilju sprečavanja širenja novog koronavirusa i zaštite mještana općine Medulin. Naglasio je kako je zatvorena Osnovna škola dr. Mate Demarin i područna škola Banjole, zatvoren je Dječji vrtić Medulin kao i privatni vrtići, obustavljen je rad sa strankama u Općini Medulin uz napomenu kako se svi mještani mogu obratiti djelatnicima putem telefona, e-maila i poštom. Također, odgođena su sva javna događanja na otvorenom i zatvorenom, svi objekti kojima upravlja Općina Medulin (igrališta, društveni domovi i sl.), zatvoreni su svi ugostiteljski objekti, uslužne djelatnosti i sl., Stožer civilne zaštite Općine Medulin aktiviran je i aktivno sudjeluje u donošenju mjera, a volonteri Crvenog križa Pula na raspolaganju su starijim mještanima Općine Medulin.

 

Načelnik Goran Buić istaknuo je također, kako će se sve mjere, Odluke i preporuke donositi ažurno i u skladu sa svim naputcima i Odlukama nadležnih stožera te kako je Općina Medulin aktivna za donošenje odluka i izvan radnog vremena te vikendom, a sve u cilju pravovremene prevencije širenja koronavirusa.

 

Vijećnici Općine Medulin vrlo su odgovorno pristupili sjednici te nisu produžavali ovu sjednicu već je ista zbog nužnosti Odluka trajala samo 30 minuta. Vijećnici su prethodno upućeni da pitanja postave putem e-maila kako bi im se na isti način pružio odgovor, a da sjednica vijeća zbog sigurnosti bude odrađena na adekvatan način.

 

Općinsko vijeće Općine Medulin je sve točke izglasalo jednoglasno, pa je tako, kao prva točka  donijet zaključak o prihvaćanju inicijative za izgradnju građevina ugostiteljsko turističke namjene s naglaskom na izgradnju maritimno- konzervacijskog centra (akvarij)  kao smjernice za izradu UPU Glavica. Naime, Općina Medulin zaprimila je pismo namjere od strane Aqarium Pula  d.o.o. za izgradnju građevina ugostiteljsko turističke namjene s naglaskom na izgradnju maritimno- konzervacijskog centra (akvarij).

 

Sukladno prostorno planskoj namjeni navedena zona definirana je prostornim planom Istarske županije kao i  PPUO Medulin kao zona ugostiteljsko – turističke namjene za koju je predviđena izrada Urbanističkog plana uređenja Glavica. Projektom bi se predvidjela gradnja građevina sukladno navedenoj namjeni odnosno gradnja manje ugostiteljsko turističko smještajne građevine – hotela s maksimalno 50 postelja (25 soba) te prateći sadržaj ugostiteljsko turističke namjene odnosno konzervacijsko-edukacijski centar s akvarijem u kojem bi bili smješteni bazeni većih dimenzija (više milijuna litara, 500 i 350 000 lit i dr.). Svi uvjeti izgradnje i oblikovanja prostora primarno bi bili usmjereni u građevinu koja bi se svojim oblikom i pozicijom uklopila u prostor te poštivala prirodna obilježja prostora. Građevine bi se locirale u zonu uz prometnicu odnosno izvan zone od 100m od mora, na već sad prirodno definiranu zonu platoa u navedenom području Glavice. Velika većina ostalog prostora ostala bi prirodan krajobraz s uređenim edukativno-poučnim stazama. Morski konzervacijski centar s akvarijem i hotelom dijelio bi s JU „Rt Kamenjak“ određene površine kao što je ulazni paviljon tz. „info punkt“ koji bi bio u funkciji prodaje karata, manjeg prezentacijskog izložbenog centra te dijelili bi i parkirališne površine. Parkirališta bi se sastojala od niza manjih uređenih zona u prirodi ispod stabala te parkirališta integrirana sa solarnim nadstrešnicama za proizvodnju struje za potrebe akvarija i smanjenje emisije CO2, poštujući okolni prostor.

 

Unutar zgrada hotela i “Morskog konzervacijskog Centra” planiraju se prostori ulaznog halla, recepcije, restorana, bara, manje kongresne sale, izložbenog prostora akvarija s bazenima većih I manjih volumena s nizom pratećih tehničkih prostora za potrebe akvarija kao što su karantene i uzgojni dio. Uz navedeno, smještajna građevina imala bi max 50 ležajeva u odnosu na mogućih 620 ležajeva koji su predviđeni PPUO Medulin.

 

Težnja je da se samom oblikovanju građevina posveti velika pažnja na način da se iste amorfno uklapaju u prostor no ujedno čineći reprezentativnu arhitekturu koja postaje reper (referentna točka) u prostoru. Osnovni zahtjevi iz  pisma namjere  implementirati će se u smjernice za izradu UPU Glavica.

 

Nakon toga usvojena je Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Medulin, čime  su u Statut unijete izmjene  uzrokovane ukidanjem Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

 

Donijet je  Srednjoročni  plana davanja  koncesija od  2020. – 2022. godine.

 

Donijet je i  Godišnji plana dodjele koncesija za 2020. godinu prema kojem se planiraju izdati  koncesija u svrhu crpljenja morske vode za bazene hotela, za gospodarsko korištenje morske plaže – plaža ispred hotela Belvedere (Medulin) te u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za ski lift na lokaciji uvale Šćuza (Pomer).

 

Radi realizacije prethodne točke donijete Odluke objavi poziva za dodjelu koncesije za plaža ispred hotela Park Plaza Belvedere, te odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu uporabu – podmorski ispust Banjole – Bumbište .

 

Osim navedenog, donijeta je Odluka kojom se obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i gospodarenja komunalnim informativnim punktovima povjerava tvrtki Medulinska rivijera d.o.o.

 

Donijeta je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisno odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin:

 

 • postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na određenim lokacijama
 • distribucija informacija o telefonskom broju i emailu na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada i informacija o načinu postupanja sa komunalnom otpadom
 • distribucija informacija o aplikacijama sa kojim je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada
 • distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 • periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada i videonadzor.
 • postavljanje kamera na kritične točke
 • snimanje dronom rubnih područja Općine te kritičnih točaka na kojima se  nepropisno odlaže otpad

 

 

Kao i svakog proljeća, donijeta je i Odluka o davanju u zakup i korištenju javnih površina, plana rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme na području Općine Medulin, i Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu, uz nadu da će se do glavne turističke sezone povući epidemija Corona virusa, i da će svi naši poduzetnici moći odraditi još jednu uspješnu glavnu turističku sezonu.

 

Sukladno  Zakonu o upravljanju državnom imovinom usvojena je Strategija  upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za razdoblje od 2019. do 2025. godine te prihvaćen Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu.

 

Nakon toga  je usvojeno niz izvješća, za koja je predviđen zakonski rok za usvajnje i to:

 

 • Izvješće o stanju sustava Civilne Zaštite u 2019. godini
 • Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Medulin u 2019. godini
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Medulin za 2019. godine
 • Izvješće o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada u 2019. godini
 • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Medulin za 2019. godinu
 • Izvješća o realizaciji programa gradnje komunalne infrastrukture u 2019. godini
 • Izvješća o realizaciji programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

 

 

Sjednica je zaključena s donošenjem niza odluka o imenovanjima i razrješenjima u  odborima općinskog vijeća.