Izgradnja podzemnih kontejnera na Trgu Portarata/Giardinima

S ciljem doprinosa kvalitetnom načinu odlaganja komunalnog otpada odnosno individualizacije korisnika  u užem gradskom središtu čime će se i estetski prihvatljivijoj slici u samom gradskom središtu, Pula Hecurlanea d.o.o. nastavlja s postavljanjem setova podzemnih spremnika za odlaganje komunalnog i selektivnog otpada u najužem centru grada na Trgu Portarata/Giardinima. Radovi su započeli danas i planiraju trajati do 19. listopada 2020. godine do kada će u predmetnoj pješačkoj zoni biti prisutna mehanizacija te se mole građani za strpljenje i razumijevanje.

Podsjetimo, s ugradnjom podzemnih spremnika Pula Herculenea d.o.o. krenula je još prije nekoliko godina te se danas u gradskom središtu spremnici nalaze na  sljedećim lokacijama: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Ulica Benediktantske opatije kod Zavoda za zapošljavanje, Danteov trg, Ciscutijeva ulica, Flanatička kod zelene tržnice, Istarska lica, Amfiteatarske ulice, Škaljerove ulice, Flavijevska ulica, ulica Gladiatorska ulica te Splitska i Kolodvorska ulica. Od ostalih lokacija u užem gradskom središtu  preostaje postaviti ih još uz Fina-u, te potom i na dvije lokacije na Monte Zaru u Vergerijevoj i ulici Viktora Cara Emina.
Na taj način bi uži centar grada bio u potpunosti pokriven te bi se povukle sve preostale posude sa javnih površina.

 

Pula Herculanea provela je natječaj za nabavkom polu podzemnih spremnika te će se po isporuci nastaviti sa postavljanjem istih u onim dijelovima grada gdje individualizacija korisnika na drugi način nije moguća. Radi se prije svega o starijim dijelovima gradskog područja gdje prevladavaju više stambeni objekti takvog urbanog uređenja gdje ne postoji prostor za smještaj individualnih posuda kao što je veći dio područja MO Arena, dio naselja Kaštanjer, širi gradski centra kao područje ulica Nazorova-Radićeva- Monte Zaro i dr.

 

Također osim individualizacije ovakav način prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada kao i selektivno prikupljanje korisnih sirovina omogućiti će zbog svojih kapaciteta značajnu racionalizaciju poslovanja davatelja usluge. To će posebno odnosi na ona područja grada gdje na malom prostoru imamo veliku koncentraciju korisnika. Najbolji primjer je područje Voltićeve ulice i Monte Capeleta gdje su postavljeni polu podzemni spremnici kojima gravitira  preko 700 korisnika.  Ovo zona donedavno je imala gotovo 20 posuda i frekvencija pražnjenja je bila svakodnevna sedam dan u tjednu. Danas se pražnjenje uključujući i selektivno prikupljene korisne sirovine vrši 2-3 puta tjedno.