FLAG Istarska batana objavio 7. po redu FLAG-natječaj za ulaganja u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture

Dana 17.09.2020. godine FLAG Istarska batana je objavio 7. po redu FLAG-natječaj u okviru Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020.

Raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 1.112.925,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK, dok je najviši iznos 70.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta, uz sljedeće iznimke:

 • Intenzitet javne potpore za operacije kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.
 • Intenzitet javne potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova ukoliko operacija udovoljava kriterijima zajedničkog interesa, zajedničkog korisnika i ima inovativne značajke, prema potrebi, na lokalnoj razini.
 • U slučaju ulaganja u objekte za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture, operacija može ostvariti sljedeće povećanje ukupnog intenziteta potpore:
 • Intenzitet potpore od 80% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja jednog od gore navedena tri kriterija.
 • Intenzitet potpore od 100% ukupno prihvatljivih troškova u slučaju zadovoljavanja dva gore navedena tri kriterija.

Prihvatljivi nositelji projekata su sljedeći:

 • Prema tipu:
 1. jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 2. privatna poduzeća (trgovačka društva) ili obrti u gospodarskom sektoru ribarstva.
 • Prema kategoriji (ako je primjenjivo): mikro, mala ili srednja poduzeća;
 • Nositelj projekta mora biti subjekt u poslovanju s hranom s odobrenim ili registriranim objektom u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla sukladno posebnom propisu u trenutku podnošenja prijave projekta. U slučaju ulaganja u nabavu montažnog objekta za maloprodaju, isto mora biti zadovoljeno do podnošenja (konačnog) Zahtjeva za isplatu.

Zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti ulaganja u okviru sljedećih aktivnosti:

 1. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih stacionarnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture,
 2. Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (kontejnerskog tipa i sl.),
 3. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili skladištenje svježih proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prijave projekata se podnose od 15.10.2020. do 1.12.2020. Sva natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici FLAG-a www.lagur-istarska-batana.hr, u rubrici FLAG-natječaji/Aktivni.

U cilju predstavljanja detalja natječaja te pružanja konzultacija od strane zaposlenika FLAG-a, FLAG Istarska batana poziva zainteresirane na javno predstavljanje koje će se održati na sljedećim lokacijama:

 1. MEDULIN, Multimedijalni centar 3mc, Centar 58, četvrtak 1.10.2020. u 18h
 2. MARČANA, Vijećnica Općine Marčana, Marčana 158, petak 2.10.2020. u 18h