Odluke o zaduženju za izgradnju male zaobilaznice i proširenje groblja u Medulinu

Graditi će se mala zaobilaznica 1 u vrijednosti od 4.406.135,82 kn

Općinsko vijeće Općine Medulin na 35. sjednici održanoj u ponedjeljak 28. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o zaduženju za izgradnju male zaobilaznice i proširenje groblja u Medulinu. Donošenje ove Odluke podrazumijeva temelj za zaduživanje Općine kako bi mogla provesti projekte izgradnje male zaobilaznice i proširenje groblja u Medulinu.

Projekt izgradnje male zaobilaznice 1 (Munida – Katikulić) predstavlja prvi dio prometnice Munida – ŽC 5119 i čini početak sustavnog prometnog rješenja naselja s ciljem  preusmjeravanja prometa iz centra Medulina, kao i planirane izgradnje komunalne infrastrukture unutar izgrađenog građevinskog područja naselja.

Navedena prometnica služiti će za dvosmjerni promet te će biti u dužini od 526 m’, a napraviti će se i obostrani nogostup širine 1,5 m’. U sklopu izgradnje male zaobilaznice 1 napraviti će se i novi kolektor za oborinsku odvodnju kao i javna rasvjeta u sklopu koje je predviđeno 20 novih rasvjetnih tijela – LED cestovne svjetiljke. Na predmetnoj prometnici vodovodna mreža i kanalizacija izgrađeni su 2018. godine.

Vrijednost ovog projekta je 4.406.135,82 kn s PDV-om, a postupak javne nabave već je proveden te je Odlukom o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude odabran izvoditelj CESTA d.o.o. Pula

Nakon više 20 godina kreće se u proširenje groblja u Medulinu

Projekt proširenja i rekonstrukcije groblja u Medulinu izvoditi će se u dva dijela, a u prvom dijelu proširiti će se površina groblja za 1.134 m2 u sklopu kojih će se omogućiti 72 nova grobna mjesta sa mogućnošću 1 ukopnog mjesta, 51 grobnica sa 6 ukopnih mjesta te 1 kolumbarij sa 30 niša za urne. Time će se ostvariti 408 novih ukopnih mjesta. Vrijednost ovog projekta (1. dio) iznosi prema procijenjenoj vrijednosti 3.375.000,00 kuna s PDV-om. Za projekt proširenja groblja izrađen je glavni projekt od strane izrađivača CASA DOMANI d.o.o. te je pokrenut postupak izdavanja građevinske dozvole. Trenutno je u pripremi raspisivanje javne nabave radova na izgradnji.

Zadnje proširenje groblja u Medulinu izvedeno je prije više od 20 godina, a obzirom na širenje i razvoj samog naselja Medulin Općina Medulin prepoznala je potrebu proširenja groblja. Pravilnikom o grobljima određeno je da se izgradnja novih i proširenje postojećih groblja utvrđuje prostorno planskom dokumentacijom, tako je Urbanističkim planom uređenja naselja Medulin predviđena površina za proširenje postojećeg groblja.

Drugi dio proširenja groblja neće se izvoditi odmah, no za isti je izrađen glavni projekt i obuhvaćati će proširenje za još dodatnih 1.531 m2 te 332 novih ukopnih mjesta. Time će se izvesti 113 grobnih mjesta po 1 ukopno mjesto, 35 grobnica sa 6 ukopnih mjesta te 1 depozitorij sa 9 ukopnih mjesta. U obje faze omogućiti će se 704 ukopna mjesta.