Nova organizacija prometa u dijelu Marijanijeve ulice, Ulice Jakova Puljanina i Heiningerove ulice

S ciljem uređenja kvalitetnijeg, sigurnijeg i protočnijeg odvijanja prometa kao i sigurnijeg  kretanju pješaka po nogostupima, s posebnim naglaskom na osobe smanjene pokretljivosti, djecu, majke s kolicima te ujedno i povećanja broja parkirnih mjesta u dijelu Marijanijeve ulice, Ulice Jakova Puljanina i Heiningerove ulice, Grad Pula uvodi novu organizaciju prometa na spomenutim lokacijiama a koja se sastoji od uvođenja jednosmjernog prometa, uzdužnih parkirnih mjesta, kao i parkirnih mjesta za osobe s poteškoćama u kretanju  i invaliditetom. Nova organizacija prometa postavlja se temeljem izrađenog prometnog elaborata na kojega je ishodovana prethodna suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Sa postavljanjem novih prometnih znakova i signalizacije u svrhu izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na predmetnim ulicima Pula parkig d.o.o. započinje danas, 12. listopada 2020. godine, a radovi se, u ovisnosti o vremenskim prilikama, planiraju okončati tijekom sutrašnjeg dana čime na snagu stupa nova organizacija prometa.