Održano javno izlaganje u toku javne rasprave o prijedlozima IX. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Pule te I. Izmjena i dopuna UPU-a „Ribarska koliba„

Uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite jučer je, kako je i najavljeno, u prostoriji Zajednice Talijana (Circolo) održano javno izlaganje o prijedlozima IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ koje su održali predstavnici Grada Pule, u svojstvu Nositelja izrade, te Stručnog izrađivača – tvrtke Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba.

Obzirom na potrebu međusobne usklađenosti planskih rješenja Izmjene i dopune ovih planova se, sukladno mogućnosti koja proizlazi iz Zakona, provode se u jedinstvenom postupku a započele su Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule iz lipnja 2019. godine.

Prethodno navedenom Odlukom utvrđeni su i planirani ciljevi koje se predviđa postići u toj proceduri koji se, u osnovi, odnose na doradu određenih planskih rješenja koja su od utjecaja na stvaranje pretpostavki za daljnji gospodarski razvoj kao i povećanje kvalitete i standarda života građana grada Pule, odnosno stvaranja dodatnih prostorno-planskih pretpostavki u svrhu daljnje realizacije planiranih sadržaja unutar obuhvata ovog plana, s naglaskom na planiranu smještajnu građevinu gospodarske ugostiteljsko turističke namjene u mješovitoj stambeno-poslovnoj, javnoj i društvenoj namjeni na lokaciji Verudella – Ribarska koliba kao i ostalih namjena unutar obuhvata plana za koje se tijekom izrade pokaže potreba.
Isto tako Planom se utvrđuju smjernice za uređenje, osnove uvjeta korištenja, uređenja i zaštite prostora unutar područja njegova obuhvata. Pod istim se podrazumijeva osnovna podjela prostora po namjeni s uvjetima njegovog uređivanja (način i uvjeti gradnje), sustav infrastrukturnih koridora i građevina  te njihovo povezivanje sa sustavom šireg područja, mjere zaštite i unapređenja okoliša i mjere provedbe Plana.

Podsjetimo još jednom da se Javna rasprava o prijedlozima ovih planova provodi u periodu od 10. do 24. studenog 2020. godine u kojem se roku mogu dostaviti mišljenja, primjedbe i prijedlozi na izložene prijedloge Planova i to na način da se, ili upute pisanim putem na adresu Grad Pula, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Forum 2 ili u elektroničkom obliku na adresu: pisarnica@pula.hr

Sve pristigle primjedbe i prijedlozi biti će predmetom daljnje razrade u sklopu Izvješća o provedenoj javnoj raspravi.

Za one zainteresirane građane koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati izlaganju podsjećamo da se uvid u cjeloviti sadržaj predmetnih Planova kao i informacije vezane uz iste mogu izvršiti svakodnevno u prostorijama Nositelja izrade na adresi Forum 2 ili ih, također, preuzeti sa službene internetske stranice Grada Pule na poveznici:
https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/21272/javna-rasprava-ribarska-koliba/