Proračun Grada Pule za 2021.osigurava financijsku stabilnost, socijalnu osjetljivost i daljnji razvoj grada

Sa 14 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, te 7 SUZDRŽANIH na jučerašnjoj su sjednici Gradskog vijeća vijećnici usvojili Proračun Grada Pule za 2021. godinu, predložen u iznosu od 514,43 milijuna kuna. Temeljni financijski dokument Grada je unatoč pandemiji,  planiran odgovorno i realno kako bi se i dalje jamčila stabilnost javnih financija, omogućio daljnji razvoj grada te osigurao još bolji životni standard svih Puležana.

„ Ovo je bila zahtjevna godina i upravo u ovim izazovnim vremenima, Proračunom za 2021. godinu, koji je balansiran i održiv, šaljemo vrlo jasnu  poruku naših građanima da lokalna zajednica brine o njima. Ono na čemu sam inzistirao u izradi Proračuna je da zadrži socijalnu komponentu, ali isto tako da se omogući razvoj. Uvijek ću inzistirati da se Proračun donosi racionalno, odgovorno, čvrsto na zemlji, bez  politikanstva i populizma. Proračun mora osigurati stabilnost javnih financija te smo kod njegove izrade vodili računa o svakoj kuni.“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić, posjetivši još jednom da je Pula jedan od najuspješnijih gradova u Hrvatskoj kada je riječ o borbi s korona virusom, kao i Istarska županija jer se na vrijeme prepoznalo koje se mjere moraju uvesti kako bi se zaštitilo zdravlje građana, ali jednako tako kako bi se mjerama omogućilo funkcioniranje gospodarstva i to kroz rasterećenje u smislu davanja prema Gradu, a nakon toga i konkretnim mjerama financijske pomoći gospodarstvu.

Sveukupni prihodi i primitci Proračuna Grada Pule za 2021. godinu planirani su u iznosu od preko 501,34 milijuna kuna te je planiran i višak prihoda u ukupnom iznosu od 13,09 milijuna kuna. Od ukupno planiranih prihoda, primitaka i viška, prihodi Grada Pule iznose 381 milijun kuna ili 74,06 posto, a proračunskih korisnika 133,42 milijuna kuna ili 25,94 posto.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2021. godinu planirani su u iznosu od 514,43 milijuna kuna.

Kao jedan od gradova u Hrvatskoj koji najviše ulažu u razvoj gospodarstva, realan i ujednačen proračun za 2021. godinu Pula usmjerava ka poticanju gospodarskog razvoja pa je za ove aktivnosti u sljedećoj godini osigurano ukupno 5,25 milijuna kuna. Za poduzetnike i obrtnike iznos od 1,5 milijuna kuna, dok je pola milijuna kuna namijenjeno za subvencioniranje kamata na kredite kroz program koji se provodi u suradnji sa Istarskom županijom, gradovima i IDA-om.

U vidu daljnjeg razvoja kvalitetnih uvjeta za razvoj poduzetništva, u 2021. godini planirana su sredstva za kapitalni projekt „Coworking Pula“ u iznosu od 830 tisuća kuna. Projekt kojega je nositelj IDA d.o.o. a partner Grad Pula vrijedan je 23 milijuna kuna te će se sufinancirati  bespovratnim EU sredstvima u iznosu od više od 18,3 milijuna kuna.  Odnosi se na rekonstrukciju i opremanje postojeće zgrade u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno  i poticajno poslovno okruženje za razvoj poduzetništva.

Nadalje, nastavlja se s provođenjem projekta „Dolcevita“ kojim Grad Pula financijski pomaže suvlasnicima da obnove pročelja i krovišta zgrada u staroj gradskoj jezgri, ali i šire, na posebno frekventnim pješačkim i kolnim pravcima.

Za uređenje fasada izvan i unutar starogradske jezgre te za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, Grad Pula je u proračunu za 2021. osigurao ukupno 3,8 milijuna kuna.

Proračunom je osigurano daljnje ulaganje u obnovu starogradske jezgre i kulturno povijesne baštine. Za kapitalni projekt ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel u 2021. namijenjeno je 19,6 milijuna kuna. Sredstva će primarno biti usmjerena na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Ovaj strateški projekt, sufinanciran kroz ITU mehanizam, bit će dodatni impuls da Kaštel privuče brojne posjetitelje ne samo za vrijeme ljetne sezone, već i tijekom čitave godine.

Nastavlja se i s ulaganjem u prometnu infrastrukturu kroz rekonstrukciju i uređenje prometnica na brojnim lokacijama u gradu, a od izdašnijih investicija može se izdvojiti rekonstrukcija dijela prometnice Paduljski put s pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za što je osigurano 5,5 milijuna kuna, dok je za Valdebečki put namijenjeno 3,4 milijuna kuna. Za nastavak izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje na Premanturskoj cesti, s uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem, osigurano je 4 milijuna kuna, dok je za rekonstrukciju dijela Šišanske ceste s pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom utvrđen iznos od 4,5 milijuna kuna. Isto tako kontinuirano se vodi računa o proširenju i izgradnji novih parkirališnih mjesta gdje to prostorne mogućnosti i uvjeti omogućuje u kontekstu kojemu se, između ostalog, može istaknuti kapitalni projekt parkirališta u Valturskoj ulici za koji je proračunom namijenjeno 1,45 milijuna kuna, dok je prihvaćenim amandmanom gradonačelnika uvrštena priprema za izgradnju javnog parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice u iznosu od 40 tisuća kuna. Nadalje, milijun kuna osigurano je za daljnje aktivnosti po projektu uređenja javne rasvjete u Carrarinoj ulici, te kao i u prethodnom navodu nastavno na prihvaćene amandmane uvrštene su pripreme za uređenje sljedećih lokacija: Dukićeva ulica, Ulica Sv. Polikarp i Revelanteova ulica, nastavak Ulice Stoja od autokampa Stoja prema Muzilu, Kavrerski put i ulice Valmade i Komunal.

U svrhu osnivanja novog kulturno-društvenog centra Grad Pula namjerava staviti u funkciju postojeću zapuštenu industrijsku radionicu, bravariju tvrtke „Mehanika“. Za realizaciju ovog kapitalnog projekta i izgradnju polivalentnog centra sredstva u proračunu za sljedeću godinu iznose 7,77 milijuna kuna.

Pored navedenih kapitalnih projekata, više od 30 milijuna kuna osigurava se za zaštitu okoliša, od čega se najveći dio odnosi na sanaciju odlagališta Kaštijun u iznosu od 24,4 milijuna kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  sudjeluju u financirajnu s gotovo 23 milijuna kuna. Kad je riječ o gospodarenju otpadom, planira se provedba aktivnosti vezanih uz realizaciju reciklažnog dvorišta/sortirnice, nabava podzemnih i nadzemnih zelenih otoka za selektivno prikupljanje otpada te nabava posuda za selektivno prikupljanje otpada, sveukupne vrijednosti 3,43 milijuna kuna.

Za održavanje komunalne infrastrukture pak namijene je iznos od 47,5 milijuna kuna, dok se u uređenje plaža na području grada planira uložiti nešto više od 3 milijuna kuna.

Za Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu je sveukupno  osigurano 186,7 milijuna kuna.

Bitno je također istaknuti da je iznosom od 5,55 milijuna kuna u proračunu osiguran nastavak aktivnosti po projektu izgradnje Gradskog skloništa za životinje.

Najveći iznos sredstava, čak 43 posto proračuna, odnosno 222,5 milijuna kuna, namijenjeno je za aktivnosti i projekte u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Za ulaganje u školstvo osigurano je 112,76 milijuna kuna, za predškolski odgoj 48,7 milijuna kuna, dok se u sport planira uložiti 27,55 milijuna kuna. Za socijalnu skrb, zdravstvo, veterinarstvo i tehničku kulturu predviđeno 31,2 milijuna kuna.

Kapitalna ulaganja u škole u idućoj godini iznose 1, 6 milijuna kuna, a javne potrebe u osnovnom školstvu iznad standarda gotovo 27 milijuna kuna, od čega valja izdvojiti 8,5 milijuna za produženi boravak u osnovnim školama za ukupno 54 skupine produženog boravka te 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje Pula. U odnosu na okolnosti od utjecaja na pedagošku godinu, radi poštivanja epidemioloških mjera, osigurana su sredstva za novozaposlene učitelje produženog boravka u školama. I u 2021. godini planirano je milijun kuna za stipendiranje studenata te 2,9 milijuna kuna za pomoćnike u nastavi.

Više od 917 tisuća kuna namijenjeno je za podršku projektu KLIK, gdje je nositelj projekta Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, a iznosom od 358 tisuća kuna osigurana je podrška projektu „Đir po gradu“, koji Grad Pula provodi u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, a koji ima za cilj promicati zdrave navike među djecom predškolske i školske dobi.

U uvjetima pandemije Grad je zadržao visoku razinu socijalne osjetljivosti te je za pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana osigurano gotovo 10,75 milijuna kuna, za ustanove i udruge u socijalnoj skrbi 3,43 milijuna kuna te za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda gotovo 2,8 milijuna kuna.

Kada govorimo o javnim potrebama za sport za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Pule u visini ranije spomenutih 27,55 milijuna kuna, uvijek su to aktivnosti od značaja za Grad kao što su sportske aktivnosti djece i mladeži, programi udruga natjecateljskog sporta, sufinanciranje naknada trenerima, tradicionalni i međunarodni programi, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom te korištenje objekata sportske infrastrukture.

Grad Pula preko Sportske zajednice financira preko 60 različitih sportskih klubova u kojima svakodnevno, u normalnim okolnostima trenira više od 3 tisuće djece.

Ustanove u kulturi, kojima je osnivač Grad Pula, uobičajeno godišnje realiziraju  preko 1200 programa, projekata, manifestacija i aktivnosti namijenjenih  svim dobnim skupinama te su posjećene ne samo od strane građana Pule nego i brojnih drugih okolnih mjesta, a u svrhu obavljanja svoje djelatnosti, osim vlastite produkcije, organiziraju gostovanja, razmjenjuju  programe i ostvaruje druge oblike suradnje.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata iz područja kulture, za 2021. godinu  određena su sredstva u visini od oko 33 milijuna kuna, od čega za javne potrebe u kulturi više od 27,71 milijuna kuna te za razvoj civilnog društva nešto više od 4 milijuna kuna.

Referirajući se na Proračun, Gradonačelnik Miletić podsjetio je da kroz protekla 3 usvojena Proračuna Grada Pule usvojeno 40 posto suštinskih prijedloga amandmana oporbenih vijećnika.

„Od ukupno zaprimljeno 15 amandmana oporbenih vijećnika kroz protekla 3 proračuna njih 6 se ili usvojilo ili prepravilo u dobroj vjeri kako bi se mogli usvojiti jer nisu bili valjani. Time se pokazala razina političke kulture. Oni amandmani koji nisu usvojeni, ili su bili predani izvan roka ili su se odnosili na aktivnosti koje nisu u ingerenciji Grada Pule ili zbog stabilnosti javnih financija nisu mogli biti usvojeni.“, istaknuo je Miletić. Nadalje, dodao je kako je od ukupnog broja prijedloga na Proračun za 2021. godinu, za kojega su pripreme započele još u rujnu te su provedene sve uobičajene transparentne aktivnosti koje omogućuju javnosti sudjelovanje u izradi ovog dokumenta, od prijedloga upućenih od strane političkih stranaka njih 64% ili sadržano u Proračunu ili se već provodi. Od ukupnog broja predloženih pojedinačnih stavki, kojih je 32 za ovaj Proračun – 19 stavki je ili usvojeno ili je gradonačelnik predao svoj amandman kako bi moglo biti usvojeno ili se već provodi.

„Ovdje se jasno vidi politička kultura i uvažavanje tuđeg mišljenja.“, naglasio je Miletić jasno naznačujući da se uvijek prihvaćaju kvalitetni prijedlozi koji će u konačnici biti na korist građana grada Pule.

Između ostalog, Gradsko vijeće izglasalo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu te je usvojen Program građenja i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Program javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu kao i Program javnih potreba u kulturi za 2021. godinu. Gradsko vijeće donijelo je i Plana davanja koncesija za 2021. godinu te iznimno značajno izglasalo je Deklaraciju o očuvanju i zaštiti urbanog prostora.

Naime, donošenje prostornih planova kao i ostalih dokumenata od značaja za zaštitu i očuvanje prostora u nadležnosti je predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Navedenim dokumentima definiraju se uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom pa time ostvaruju i pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje, racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara te određuju preporuke i ciljevi za unapređenje održivog razvoja kao i prioritetne aktivnosti za ostvarenje tih ciljeva. Obzirom da, koliko god bilo kvalitetno, propisivanje mjera i uvjeta za razvoj samo po sebi nije dovoljno već iziskuje i kvalitetnu kontrolu provedbe, a postojeći sustav u kojem je nadležnost inspekcijskih službi na razini državnih službi (ministarstava), pokazao se neefikasan što, između ostalog, rezultira i brojnim slučajevima nezakonite gradnje. Posljedice bespravne gradnje kao i ostalih nezakonitih aktivnosti ostavlja nepopravljive negativne posljedice u prostoru, slijedom koje je činjenice, kao jedna od značajnih aktivnosti za ostvarenje strateških ciljeva u razvoju Grada Pule, navedena i potreba sprječavanja nastanka bespravne gradnje i to svim raspoloživim sredstvima. Rukovodeći se iskustvom prijenosa nadležnosti izdavanja akata za gradnju sa državne na lokalnu razinu od strane gradonačelnika istarskih gradova je još tijekom protekle godine Vladi Republike Hrvatske upućena Deklaracija kojom se traži pokretanje postupaka izmjene relevantnih propisa koji bi omogućili takav prijenos nadležnosti i za postupke „kontrole“ provedbe tih aktivnosti. Slijedom svega navedenog ovom se Deklaracijom želi još jednom, od strane predstavničkog tijela Grada Pule, jasno ukazati na problematiku bespravne gradnje kao i ostalih aktivnosti koje svojom provedbom ostavljaju nepopravljiv negativan trag u prostoru. Posljedično tome Deklaracijom se upućuje i jasna poruka Vladi Republike Hrvatske kao i resornim ministarstvima za pokretanje te u konačnici i donošenje izmjena i dopuna relevantnih propisa kako bi se stvorile pretpostavke za osnivanje stručnih službi čime i ovlasti postupanja, u konkretnom slučaju građevinske inspekcije, na lokalnoj razini te time omogućilo proaktivno djelovanje kojem je konačni cilj zaštita i očuvanje zatečenih vrijednosti.