Općina Medulin isplatiti će božićnice korisnicima socijalnog programa u pojedinačnom iznosu od 500 kuna

Da bi omogućili što ugodnije blagdane najpotrebnijim mještanima, Općina Medulin je i ove godine osigurala financijska sredstva za dodjelu 91 božićnice u pojedinačnom iznosu od 500,00 kuna svim korisnicima koji su tijekom tekuće godine ostvarili pravo na neki oblik socijalne pomoći od strane Općine za što će biti utrošeno ukupno 45.500,00 kuna. 

Ovo će biti posljednji iznosi koji će u 2020. godini biti isplaćeni iz proračuna za socijalni program, koji unatoč smanjenju proračuna uzrokovanog COVID krizom ostao neizmijenjen.

Tako je Općina Medulin nastavila financirati program zdravstvene njege u kući i rehabilitacije bolesnih i nemoćnih sa područja općine u vrijednosti od 35.000 kuna kojeg provodi Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Zlatne ruke-Vesna Plavšić, te program pomoći u kući – Geronto servis kojeg provodi Crveni križ za kojeg je u proračunu za 2020. godinu izdvojeno 50.000 kuna. Uz navedene direktne i indirektne pomoći stanovništvu Općina Medulin sufinancirala je u 2020. godini projekte i programe udruga koje djeluju u području zdravstva i socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 65.000,00 kuna.

U 2020. godini Socijalni program Općine Medulin koristilo je, kao pomoć za zadovoljenje osnovnih životnih potreba 85 korisnika socijalne skrbi sa područja općine Medulin. Program se realizirao kroz jednokratne financijske potpore i pakete u hrani, dodatnu materijalnu zaštitu za umirovljenike, boračku zaštitu, plaćanje troškova ukopa, financiranje nabavke lijekova, financiranje autobusnih karata umirovljenicima i osobama s invaliditetom, financiranje u cijelosti vrtića i školske marende za djecu socijalno ugroženih obitelji, te plaćanje naknade za novorođenčad.

Realizacija socijalnog programa u vidu direktnih pomoći stanovništvu provedena je u Općini Medulin kroz slijedeće potpore:

Za jednokratnu financijsku pomoć u novcu i za pakete u hrani socijalno ugroženim stanovnicima Općina Medulin je izdvojila 173.000,00 kn za ukupno 35 korisnika. Dodatna materijalna zaštita za umirovljenike isplaćuje se mjesečno u iznosu od 250,00 kn umirovljenicima koji se svojim primanjima nalaze ispod cenzusa definiranog programom javnih potreba, te je prema njima u ovoj godini isplaćeno ukupno 126.250,00 kuna. Ovu pomoć trenutno ostvaruju 42 korisnika. Plaćanje vrtića po socijalnom programu za 2019/2020 i 2020/2021 odobreno je za troje djece, dok je plaćanje školske marende i toplog obroka u cijelosti za navedene školske godine odobreno za sedmero djece. Novčanu potporu za lijekove koristilo je 7 korisnika i isplaćeno im je ukupno 10.736 kn. Za plaćanje troškova ukopa do kraja 2020. bit će isplaćeno 42.700 kuna. Ovu potporu koristilo je u ovoj godini 4 korisnika. Za boračku zaštitu utrošeno je 9.900,00 kuna na nivou godine za 3 korisnika.

Besplatan autobusni prijevoz koristili su umirovljenici čija je mirovina niža od 3.000 kuna i osobe s invaliditetom, odnosno u ovoj godini 247 osoba, za što je u proračunu izdvojeno 162.00 kuna, a do 31.10.2020. utrošeno 105.000,00 kuna.

Za naknade za novorođenčad isplaćeno je u ovoj godini 82.000 kuna, odnosno 2.000 kuna po novorođenom djetetu.

U djelu pomoći u radu ustanova iz zdravstvene i socijalne skrbi Općina Medulin je financirala u ovoj godini rad Crvenog križa sa iznosom od 150.000,00 kn, Sigurnu kuću u Puli sa 20.000,00 kuna, Hitnu medicinsku pomoć sa 150.000,00 kn, Dnevni centar Veruda sa 265.000,00 kuna, te nabavu opreme za suzbijanje epidemije za ambulante na području Općine Medulin, Obiteljski dom za starije osobe „Moja hiža“ i Ustanovu za zdravstvenu njegu „Zlatne ruke“ u iznosu od 10.000 kuna, zatim nabavu nove vage za novorođenčad patronažnoj službi IDZ za područje Općine Medulin i trakica za šećer u vrijednosti od 2.000 kuna.

Uz sve navedeno, u cilju suzbijanja epidemije Općina Medulin je u travnju 2020. donirala Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije novčana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna radi nabavke laboratorijskih testova kojima se dijagnosticira/potvrđuje koronavirus.

U prijedlogu proračuna za 2021. godinu predviđena su javna novčana sredstva za provedbu socijalnog programa te za ublažavanje posljedica COVID krize svim mještanima općine Medulin.