Jučer je održana pretposljednja sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin u 2020. godini na kojoj su vijećnici raspravljali o 12 točaka dnevnog reda.

Sjednica je zbog pogoršane epidemiološke situacije održana elektroničkim putem, kako bi se izbjegla fizička prisutnost vijećnika na sjednici

Općinski vijećnici donijeli su odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Medulin za 2021. godinu, a prema kojem se 30% ostvarene naknade u planiranom iznosu od 50.000,00 kn koristi za izradu prostornih planova i to UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Kanalić zapad i UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Bumbište.

Sukladno Zakonu o vlasništvu i Zakonu o upravljanju državnom imovinom donijeta je Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin za 2021. godine. Navedeni plan određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Općine Medulin, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin te sadrži analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Medulin. Navedenim jednogodišnjim planom obuhvatiti će se ciljevi i smjernice te provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine Medulin u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin. Plan upravljanja imovinom je jedinstveni dokument sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Medulin, a realizacija istoga ovisiti će između ostalog o dinamici rješavanja zahtjeva za darovanjem nekretnina koji su upućeni Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Općinskoj tvrtki Medulinska rivijera d.o.o. povjereno je obavljanje komunalne djelatnosti održavanja igrališta i urbane opreme temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanje igrališta i urbane opreme, što podrazumijeva održavanje igrališta, popravak i sanaciju oštećene urbane opreme te nabavu nedostajuće urbane opreme na javnim površinama u Općini Medulin.

Donošenjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Medulin ista je usklađena s odredbama Zakona o vodama. Odlukom je definirano da se otpadne vode iz sustava javne odvodnje ispuštaju na uređajima Marlera, Bumbište i Premantura, a iznimno je utvrđena mogućnost osiguravanja internog sustava otpadnih voda, odnosno sustava vodonepropusnih sabirnih jama kao osnovnog sustava otpadnih voda koje predstavljaju osnovnu infrastrukturu i to u zonama obuhvata Urbanističkih planova: UPU Ševe, UPU Medulin jug, UPU Pećine, UPU Volme, UPU Kunfin, UPU Muća.

Zona obuhvata Urbanističkog plana uređenja poslovne namjene Ševe planira se uspostavom internog sustava odvodnje otpadnih voda za navedeno područje poslovne namjene uz mogućnost rješavanja otpadnih voda i putem sabirnih jama (s uređajima za pročišćavanje) do trenutka mogućnosti priključenja na javni sustav odvodnje.

Sukladno uputama Ministarstva financija izmijenjena je odredba o stupanju na snagu Odluke o porezima, te će se odluka s neizmijenjenim stopama poreza primjenjivati od 01. siječnja 2021. godine.

Temeljem zahtjeva koncesionara Luke posebne namjene – Luke nautičkog turizma Puntica, odobreno je zaključivanje Dodatka Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luka nautičkog turizma „Puntica“ Medulin na način da je produljeno trajanje koncesije s 17 godina i 5 mjeseci na 20 godina.

Zbog isteka postojeće koncesije, donijeta je odluka o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja mini ski lift žičare za skijanje na vodi na lokaciji Volme Šćuza, te će se po stupanju na snagu iste, objaviti javni poziv za dostavu ponuda. U koncesiju se daje 7363 m2 morskog dijela pomorskog dobra, a početna naknada za koncesiju iznosi 2,00 kn/m2 te 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti. Koncesija će se raspisati na rok od 5 godina.

Obzirom da je tek donijeta Nacionalna razvojna strategija, nije bilo moguće započeti izradu Strateškog razvojnog programa za naredno razdoblje, te je donijeta Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa Općine Medulin  2015. – 2020. za još jednu godinu, odnosno na 2021. godinu.

Obzirom da u Općini Medulin djeluje vijeće albanske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, donijeta je Odluka o načinu financiranja vijeća albanske nacionalne manjine, sukladno kojoj će Vijeće u 2021. godini imati na raspolaganju 20.000,00 kn za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća.

Općina Medulin će temeljem odluke vijeća pristupiti sporazumu o suradnji – Terre di Matilde – Europskoj grupi za teritorijalnu suradnju “Le terre di Matilde in Europa” što će omogućiti sudjelovanje u zajedničkim projektima i lakšem dobivanju sredstava EU s ciljem unaprjeđenja povijesne, kulturne i prirodne baštine. EGTS „Le terre di Matilde in Europa“ ima zadatak promicati i podržavati teritorijalnu suradnju te jačati ekonomsku i socijalnu koheziju. Specifični cilj EGTS-a je promicati unapređenje obuhvaćenog teritorija kroz zaštitu, konzervaciju i obnovu spomeničkih i okolišnih dobara kroz kulturne i promotivne turističke aktivnosti.

Identificirana su tri prevladavajuća tematska područja za programe i projekte EGTS-a „Le terre di Matilde in Europa“:

1) Oporavak povijesne baštine: spomenička i okolišna dobra, dvorci, kuće, kule i crkve; povezujuće strukture, ceste, biciklističke staze, pješačke staze, plovni putovi; poboljšanje krajobraznih ljepota.

2) Promocija i turističko unapređenje teritorija: prihvatni objekti, koordinacija između muzeja, gastronomske posebnosti, povijesni pregledi i oživljavanje povijesnih događaja.

3) Dinamična potraga za ženskim talentom koji se skriva u povijesti počevši od Adelaide i Matilde di Canossa pa sve do danas.

Na koncu je donijeto rješenje o imenovanju Severke Verbanac ravnateljicom DV Medulin u još jednom, trećem mandatu.

Predsjednik vijeća Dražen Mišković zahvalio je svim vijećnicima na sudjelovanju na sjednici vijeća, ističući da je vijeću prisustvovalo 11 vijećnika, a da su sve odluke donesene jednoglasno, te je najavio održavanje još jedne sjednice općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati i odlučivati o proračunu za slijedeću godinu.