Općinsko vijeće Općine Medulin izglasalo Proračun za 2021. godinu od 100 mil.kn

Posljednja ovogodišnja, 39. sjednica Općinskog vijeća Općine Medulin, održana je putem zoom platforme  dana 23. prosinca  2020. godine.
Kao i obično započela je aktualnim satom u kojem je  vijećnica Grujić-Cukon pitala što se poduzelo  da se zaštiti  zdravlje naše najstarije medulinke, – Ladonje s medulinske place, a odgovorila joj   je pročelnica  Počekaj navodeći kako je ladonja u dobrom stanju, ali da je treba stručno orezati kako bi se poboljšala njena stabilnost. Načelnik  je nadodao kako Općina planira niz aktivnosti u cilju očuvanja i promocije ladonje, te podsjeća kako je ona  hrvatski kandidat za europsko stablo godine, te će to svakako dodatno pridonijeti  promociji Općine Medulin.

Vijećnica Paola Šimunović postavila je pitanje oko  pravila za oglašavanjem na javnim površinama, te su joj odgovor dali pročelnik Peruško i predsjednica uprave Medulinske rivijere d.o.o. Bizjak, navodeći kako je Općina propisala pravila za oglašavanje na javnim površinama, ali da se ona mogu dodatno razraditi za pojedine najatraktivnije zone u svim naseljima.

Predsjednik vijeća Mišković prezentirao je svim vijećnicima dopis grupe mještana Banjola u svezi pristupa plaži i uvali Centinera, u kojem je navedeno da četiri portuna uzduž šljunčane plaže Centinera nisu otključana kako je bilo dogovoreno.

Mišković je istaknuo da su u međuvremenu portuni otvoreni, te je i s predstavnicima grupe mještana potvrđeno da je pristup plaži sada omogućen.

Pročelnik Peruško je nadodao kako sporazum za predmetne ulaze i javno dobro Wilim turist još nije potpisao, te da je u međuvremenu vlasnik uložio žalbu Visokom upravnom sudu RH vezano za registar nerazvrstanih cesta, zbog predmetne šetnice, a na koju je Općinsko vijeće dostavilo očitovanje.

Pročelnica Racan Stern navela je kako je izrađeni prijedlog evidentiranja pomorskog dobra trenutno u ministarstvu, te se nada da bi uskoro mogli donijeti i pozitivno rješenje za evidentiranje pomorskog dobra u uvali Centinera.

Prva odluka koju su vijećnici donijeli na  posljednjoj ovogodišnjoj sjednici vijeća bila je ona o prihvaćanju ponude tvrtke PNL International d.o.o. i  PNL Agency Ltd Alleyn park   za iskazivanje  interesa za realizaciju projekta Doma za starije i nemoćne u Općini Medulin. Vijećnicima se obratio direktor navedenih tvrtki  Predrag Stojčević te predstavio svoju namjeru ulaganja u izgradnju dva doma za starije i nemoćne  na području Općine Medulin, a što će biti dio ulaganja u gradnju 10-tak domova u Republici Hrvatskoj. Temeljem Odluke Općinskog vijeća navedene tvrtke i Općina Medulin zaključiti će Memorandum o razumijevanju, prema kojem bi investitor izgradio domove u Medulinu  i Banjolama, a Općina bi se obvezala sufinancirati smještaj do 50 korisnika sukladno odlukama povjerenstva, prilagoditi prostorni plan za potrebe obavljanja djelatnosti i pružanja socijalnih usluga Doma ukoliko nisu prethodno definirane UPU-ovima, osloboditi u cijelosti investiciju komunalnog doprinosa za izgradnju, dogradnju i/ili legalizaciju pojedine nekretnine, te pružiti svu potrebnu tehničku i administrativnu podršku u fazi projektiranja i dobivanja potrebnih dozvola unutar zakonskih rokova.

Na prijedlog načelnika, a uz suglasnost Turističke zajednice Općine Medulin donijeta je Odluka o privremenoj zabrani radova u tijeku turističke sezone 2021. prema kojoj se zabranjuju zemljani radovi te radovi na izradi konstruktivnih dijelova građevina u razdoblju od 01. lipnja do 15. rujna te dva dana prije i dva dana nakon blagdana: Uskrsa, Duhova te Praznika rada.

Uslijedilo  je donošenje izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj  skrbi, u obrazovanju, sportu, kulturi, građenja komunalne infrastrukture i održavanja komunalne infrastrukture, sve kao preduvjete donošenja odluke o II. izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu koje su donijete s 11 glasova za i jednim suzdržanim, prema kojem se proračun uvećava za 341.921,00 kn, odnosno s 98.456.326,00 kn na 98.798.248,00 kn.

Najznačajnije stavke  proračuna su:

Porezni prihodi koji se umanjuju za 760.000,00 kn iako je porez za promet nekretnina za 1,6 mil kn veći od planiranog, ali je umanjen  prihod od poreza na dohodak. Umanjen je prihod od komunalnog doprinosa za 2,1 mil kn, te  prihod iz projekta Interreg  za 636.000,00 kn.

Povećani su prihodi od naknade za korištenje voda, kazni i dr. za 290.000,00 kn, te prihod od prodaje zemljišta za 2 mil. Kn, te prihod od zaduživanja temeljem odobrenog kredita vlade RH  za prevladavanje Covid krize u iznosu od 2 mil. Kn.

Temeljem izmijenjenog proračuna izmijenjena je i Odluka o izvršavanju proračuna  za 2020. godinu.

Nakon toga uslijedilo je usvajanje programa koji su sastavnu dio Proračuna za 2021. godinu.

Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2021.godinu ostao je „neokrznut“  i u 2020. godini, unatoč uštedama zbog korona krize te u 2021. godini iznosi 2.454.900,00 kn, a novina u ovom programu je da se povećava iznos potpore za novorođenčad za 50% odnosno s 2.000,00 na 3.000,00 kn.

Programa javnih potreba u sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji Općine Medulin za 2021.godinu iznosi 2.100.100,00 kn, te se isti vraća na  vrijednosti prije Covid krize.

Programa javnih potreba u obrazovanju Općine Medulin za 2021.godinu veći je za 165.000,00 kn od Programa za 2020. godinu te isti iznosi 1.983.600,00 kn  i to zbog rekordnog  iznosa za studentske  stipendije za koje će se izdvojiti 600.000,00 kn te zbog povećanog izdvajanja za dodatni standard u OŠ Dr. Mate Demarina.

Program javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 2021.godinu također je veći za 600.000,00 u odnosu na program iz 2020. godine te iznosi 1.032.000,00 kn od kojeg se  gotovo polovica planira za sufinanciranje rada društava i udruga u kulturi.

Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Medulin za 2021.godinu dvostruko  je izdašniji od onog za 2020. godinu te iznosi ukupno  275.000,00 kn.

Program gradnje najizdašniji je program Općine Medulin  te iznosi 24 mil kn, od kojih je 10,6 mil. kn planirano za gradnju prometnica i parkirališta, 0,947 mil. kn za gradnju javne rasvjete, 4 mil. kn za proširenje  groblja u Medulinu i Pomeru, 315 tis. Kn za gradnju oborinske kanalizacije, 487 tisuća kuna za uređenje plaža, a  gotovo 8 mil kn  planirano je za uređivanje svih naselja u Općini.

U 2021. godini planirano je uređenje dva dječja igrališta i to u Meudlinu i Vinkuranu, za što je planiran iznos od 200.000,00 kn.

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Medulin za 2021. godinu također spada u izdašnije programe te za 2020. godinu iznosi 13,4 mil. kn.

Proračun Općine Medulin za 2021. godinu  i projekcije za 2022. i 2023. godinu usvojeni su s 10 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim, a isti iznosi 100.262.574,00 kn.

Prihod od poreza  u slijedećoj godini planira se u iznosu od 29.7 mil. kn što je 13% više nego 2020. godine. Porez na dohodak planira se na razini tekuće godine, dok se rast očekuje na prihodima na porez nekretnina, prihodima od poreza na kuće za odmor, te prihoda od poreza na potrošnju.

Pomoći, odnosno prihodi od prijavljenih europskih i drugih projekata se planiraju u iznosu od 5,2 mil.kn, a odnose se prvenstveno na Park povijesti Banjole, te niz manjih projekata poput Projekta InCanto, Europa za građane, Skills4Sport i dr.

Prihodi od  imovine  planiraju se u visini od 5,1 mil. kn, što je 65% više nego ove godine iz razloga što su korisnici koncesijskih odobrenja i koncesije na turističko zemljište, kao i zakupci opreme u 2020. godini bili oslobođeni 50% naknada zbog ublažavanja posljedica pandemije.

Prihod od upravnih i drugih pristojbi  planira se u visini od 32,6 mil. kn što je povećanje od 10% u odnosu na 2020. godinu. U ovu skupinu spadaju prihodi od KN, KD, BP, NJP, te sufinanciranje cijene usluge predškolskog programa kao najznačajniji izvori ove vrste prihoda.

Proračunom je planiran i prihod od donacija u iznosu od 2,3 mil.kn od čega je najznačajnija stavka donacija za izgradnju nogostupa prema kampu Kažela.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine  – nekretnina planiraju se u iznosu od 12 mil.kn, a temelje  se na natječaju koji je proveden u 2020. godini, ali će se prihodi realizirati početkom 2021. godine, te daljnjih prodaja u 2021. godini.

Rashodi za zaposlene se u 2021. godini povećavaju za 18%  iz razloga što je zbog otvaranja vrtića u Pomeru  u rujnu zaposleno 7 djelatnika, a također je u 2020. godini plaća svih djelatnika i dužnosnika bila umanjena, dok se u 2021. godini planira isplata redovne plaće kroz cijelo proračunsko razdoblje.

Materijalni rashodi se povećavaju u 2021. godini sa 27,6 mil. kn na 34,6 mil. kn. Razlog ovakvog trenda leži u činjenici da su u 2020. godini zbog utjecaja koronakrize gotovo sve aktivnosti bile obustavljene, dok se u 2021. godini planira normaliziranje stanja, no rashodi još uvijek nisu planirani na razini iz 2019. godine.

Financijski rashodi se u 2021. godini smanjuju za 355.000,00 kn iz razloga što su u 2020. godini bile isplaćivane zatezne kamate i povrati po određenim sudskim procesima , te u 2021. godini iznose 1,17 mil.kn

Subvencije se povećavaju za 263.800,00 kn , a odnosi se na subvenciju Pulaprometu.

Ostali rashodi povećavaju se za 248.600,00 kn, a povećanje se odnosi na povećanje donacije Sportskoj zajednici koje je u prvom rebalansu bilo značajno smanjeno.

Pomoći korisnicima drugih proračuna (JVP, PVZ, Dnevni centar za rehabilitaciju, škola Medulin) smanjuju se u 2021. godini sa 4,2 mil. kn na 3,5 mil. kn, ali samo iz razloga što je u 2020. godini isplaćena kapitalna pomoć ŽUC-u za rekonstrukciju Ližnjanske ceste.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 2,9 mil. kn što je 10% više nego ove godine, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje izdvajanja za stipendije.

Ostali rashodi u najvećem dijelu obuhvaćaju donacije udrugama i kapitalne pomoći. U 2021. godini planiraju se u iznosu od 7,6 mil. kn što je rast u odnosu na 2020. godinu od 46%, zbog činjenice da su isplate udrugama u 2020. godini bile prepolovljene.

Rashodi za nabavku nef. imovine planiraju se u visini od 27 mil.kn i značajno su manji od prethodnih godina, obzirom da se u 2019. godina realizirao veliki projekt izgradnje škole i dvorane u Medulinu, a u 2020. godini je izgrađeno školsko igralište te vrtić u Pomeru.

Od najznačajnijih investicija u 2021. godini treba istaknuti izgradnju tzv. male zaobilaznice u Medulinu, zatim proširivanje groblja u Medulinu, izgradnju prometnice u Vintijanu, te izgradnju nogostupa prema kampu Kažela.

Izdaci za financijsku imovinu iznose u 2021. godini 6 mil. kn, od čega je 2 mil. kn jamstvena pričuva za zaduživanje Albaneža, a ostatak se odnosi na otplate glavnica postojećih kredita. U 2021. godini planirana je i dokapitalizacija Albaneža u iznosu od 460.000,00 kn.

Temeljem usvojenog Proračuna, donijeta je i odluka o izvršavanju proračuna Općine Medulin za 2021. godinu te Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača iz proračuna Općine Medulin za 2021. godinu.

Kao pomoć gospodarstvenicima i u narednom razdoblju donijeta je Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javne površine uslijed nastupa posebnih okolnosti – Pandemije.

 

Predsjednik vijeća i Načelnik su na kraju  sjednice zahvalili  svim vijećnicima na još jednoj, usprkos brojnim izazovima, uspješno završenoj godini.

Općinsko vijeće nije imalo nikakvih zastoja u radu, te je svoj rad prilagodilo, bilo  održavajući sjednice u znatno većim prostorijama iz poštivanje svih epidemioloških mjera, bilo održavajući sjednice putem maila ili zooma. Na vrijeme su se donijele sve odluke koje su omogućile olakšani rad poduzetnicima, koje su prilagodile poslovanje općinske uprave  i dr.

No bez obzira na navedeno, želja je da se vijećnici što prije okupe u općinskoj vijećnici te raspravljaju i donose odluke  s ciljem daljnjeg razvoja Općine.

OPĆINA MEDULIN