Projekti Općine Medulin u magazinu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U novom broju magazina FONDZIN (broj 6) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je članak o provedenim projektima Općine Medulin iz područja zaštite okoliša.

Tema broja 6 magazina je Otpad kao resurs za bogatu, zdraviju, cirkularnu budućnost.

Objavljeni tekst pod naslovom „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno, pospremi korisno“, na 18. i 19. stranici magazina, opisuje provedene aktivnosti Općine Medulin u sklopu istoimenog projekta. Informativno – obrazovne aktivnosti projekta su provedene sa ciljem upoznavanja stanovništa o pravilnom gospodarenju otpadom.

Osim navedenog, opisan je i projekt izgradnje reciklažng dvorišta na Kamiku, u Banjolama, koji će doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Projektom „Recite NE jednokratnoj plastici“ u koji su uključeni Općina Medulin, trgovačka društva i javne ustanove čiji je osnivač Općina, uvode u svoje poslovanje ekološki prihvatljive materijale i opremu, racionalno korištenje električne energije i ostale energente sa ciljem smanjenja onečišćenja okoliša.

U sklopu projekta „Medulin ZA okoliš – NE jednokratnoj plastici“, u 2019. godini, među brojnim provedenim aktivnostima koje se odose na smanjenje nastanka otpada i zaštitu okoliša, mogu se istaknuti izrađene umjetničke skulpture riba koje služe kao kontejneri za plastične boce.

Ovo je prvi objavljeni članak u magazinu, koji se odnosi na aktivnosti Općine Medulin, a sigurno će ih biti još.

Klikom na link možete pročitati objavljeni članak na 18. i 19. stranici magazina FONDZIN.

Link na magazin FONDZIN br. 6: