Gradsko vijeće Pule produžilo set mjera pomoći s ciljem očuvanja radnih mjesta i podrške poduzetnicima
Gradsko vijeće Grada Pule-Pola na svojoj 30. sjednici održanoj uz epidemiološke mjere u prostorima Zajednice Talijana – Circolo 20. siječnja 2021. godine produžilo je set pomoći poduzetnicima kojima je odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite obustavljen rad i tijekom siječnja 2021. godine. Poduzetnici koji koriste gradske prostore najnovijim odlukama Gradskog vijeća oslobođeni su plaćanja komunalne naknade, a zakupnina za poslovni prostor iznosi simboličnih jednu kunu.

„Radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa COVID-19 poduzetnici, koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada ovim odlukama oslobođeni su obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Pule koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti do prestanka važenja mjera zabrane i ograničenja rada“, obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Grada Pule Ingrid Bulian.

Nadalje, dopunom Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, zbog produženih mjera Nacionalnog stožera kojima im je onemogućen rad, poduzetnicima su mjesečne zakupnine, odnosno naknade za uporabu prostora i u siječnju smanjene na simboličnih jednu kunu.

Na sjednici Gradskog vijeća usvojene su i X. Izmjene i dopune GUP-a Grada Pule kao i I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“ pokrenute odlukama Gradskog vijeća Grada Pule iz veljače prošle godine.

Resorna pročelnica Ingrid Bulian obrazlažući prijedlog odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja rekla je kako se radi o prvim izmjenama od njegovog stupanja na snagu 2012. godine te da su u međuvremenu realizirane mnoge investicije unutar tog prostora pa se ukazala potreba za njegovom aktualizacijom.

Izmjenama i dopunama GUP-a pristupilo se ponajprije zbog dorade određenih planskih rješenja koja su od utjecaja prvenstveno na povećanje kvalitete i standarda života građana grada Pule, ali i stvaranje pretpostavki za daljnji gospodarski razvoj.

„U tom se smislu, kao najznačajnije promjene ističu se izmjene kojima su, za potrebe daljnjeg razvoja i poboljšanja sustava cjelovitog gospodarenja otpadom, stvorene planske pretpostavke za realizaciju dodatnih reciklažnih dvorišta/sortirnica. Nadalje, planskim rješenjima teži se poboljšanju rješenja  prometa u mirovanju tako što su dorađene odredbe koje se odnose na mogućnosti gradnje garažnih kuća, odredbe koje se odnose na standarde i uvjete gradnje parkirnih mjesta uz buduće građevine utvrđivanjem obveze sadnje stablašica, uređenja zelenih površina tipologijom parkovnih nasada sve u cilju podizanja standarda i kvalitete življenja. Isto tako planovima su definirane mogućnosti realizacije pratećih sadržaja u sklopu planirane realizacije urbanih vrtova na području grada. U dijelu uvjeta gradnje, u skladu s iskazanim potrebama različitih podnositelja zahtjeva na pojedinim su lokacijama izmijenjeni uvjeti gradnje među kojima i na lokaciji budućeg vatrogasnog centra obzirom na specifične potrebe te buduće građevine“, pojasnila je pročelnica Bulian.

Također, u dijelu izmjene namjene površina na nekolicini lokacija utvrđena je mogućnost realizacije građevina mješovite namjene od kojih na tri, sukladno iskazanom interesu, i mogućnost realizacije smještajnih kapaciteta pri čemu je bitno istaknuti kako isto ne znači povećanje ukupnih kapaciteta na razini grada, već njihovu preraspodjelu na način da je postojeći kapacitet iz centra grada umanjen za sveukupno 540 postelja koje su preraspoređene na ove lokacije.

Vezano uz postupak IX. Izmjena i dopuna GUP-a te I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“ koje su pokrenute odlukom Gradskog vijeća iz srpnja 2019. godine istaknuto je kako se one provode u jedinstvenom postupku te se izmjene i dopune GUP-a odnose isključivo na obuhvat plana užeg područja.

„Kako je u odluci o izradi i navedeno osnovni razlog za pokretanje ovih izmjena sadržan je u potrebi preispitivanja uvjeta gradnje na postojećoj lokaciji mješovite namjene pa su u tom smislu i dorađena planska rješenja točnije povećana visina kao i etažnost buduće građevine na toj lokaciji te ostali parametri od utjecaja na njenu realizaciju“, naglasila je Bulian.

Istaknuto je, također, kako se ovim izmjenama u osnovi ne mijenja postavljeni urbanistički koncept koji u maksimalnoj mjeri uvažava i štiti postojeće zelenilo. Naprotiv, određenim se izmjenama u dijelu prometnog rješenja postojeće zelenilo još više štiti.

Naime, izmjenama i dopunama plana predviđeno je rješavanje javnog parkirališta na samom ulazu u zonu za razliku od dosadašnjeg rješenja kojim je parkiralište planirano duž prometnica unutar cijelog obuhvata plana. Također, više se ne planira realizacija javnog trga u središnjem dijelu zone što, gledajući sveukupne pokazatelje, ide svakako u prilog udjelu zelenih površina na teret drugih, gradivih dijelova u obuhvatu plana.