Europski odbor regija primio Istarsku županiju u mrežu RegHub 2.0

 

Istarska županija primljena je u siječnju u mrežu RegHub 2.0 Europskog odbora regija, čime joj se omogućuje izravan regionalni utjecaj na unaprjeđenje zakonodavnog procesa Europske unije. Kandidatura je podnesena na inicijativu predsjednika Skupštine Istarske županije Valtera Drandića, koji je ujedno i član Odbora regija.

 

RegHub 2.0 je mreža od 46 članica – europskih regija i gradova, koji ocjenjuju provedbu politika Europske unije. Mreža djeluje od 2018. godine, te se sastoji od dionika koji prikupljaju stručne povratne informacije o njihovim iskustvima s provedbom postojećih politika EU-a na terenu. Izvješća svojih RegHub članica, od sada i Istarske županije, Odbor regija koristi za evaluaciju raznih politika EU-a, te se na taj način dodaje lokalna i regionalna dimenzija osmišljavanju politika Unije.

 

Prijava Istarske županije temeljila se na dugogodišnjem iskustvu Županije u promicanju načela supsidijarnosti, vladavine prava, demokratizacije i decentralizacije, razvoja prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje, zaštite manjinskih prava, suživota/convivenze, multikulturalnosti i multietničnosti, kao sastavnih dijelova istarskog identiteta i općeprihvaćenih civilizacijskih vrijednosti, te iskustva izabranih predstavnika Istarske županije u provedbi aktivnosti Europskog Odbora regija.

 

Lokalne i regionalne vlasti imaju najizravniju ulogu u svakodnevnoj provedbi politika EU-a. Njihovo uključivanje u donošenje politika stoga je od presudne važnosti za to da zakonodavstvo EU-a bude učinkovito i otporno na promjene u budućnosti. Zbog toga je Odbor 2018. pokrenuo pilot-fazu Mreže regionalnih središta za ocjenjivanje provedbe politika EU-a (RegHub).

 

Od tada je mreža doprla do stotinu dionika putem nekoliko ciljanih savjetovanja te je sastavila izvješća o provedbi o pitanjima kao što su javna nabava, kvaliteta zraka, prekogranična zdravstvena zaštita, zajednička poljoprivredna politika i državne potpore.

 

RegHub se pokazao učinkovitim i pravodobnim izvorom jedinstvenih iskustava „korisnika” politika EU-a. Rezultati savjetovanja Odbora u velikoj su mjeri uvršteni u njegova mišljenja, a Komisija i Europski parlament izrazito su ih dobro primili. Dokaz toga je i činjenica da Komisija ne samo što upotrebljava sadržaj izvješća mreže RegHub za svoj politički rad, nego je RegHub učinila sastavnim dijelom svoje platforme Fit for Future (F4F).