POZIV ZA VOLONTERE/KE ZA PRUŽANJE POMOĆI U UČENJU

Volonterski centar Istra poziva zainteresirane volontere i volonterke za uključivanje u program pomoći u učenju, namijenjenom učenicima i učenicima osnovne škole.

 Volonter/ka za pomoć u učenju pruža kontinuiranu podršku učenicima/cama osnovnih škola koji žive i uče u zahtjevnijim okolnostima. Cilj je takve podrške, kroz strukturirani sadržaj i kvalitetan odnos s volonterom/kom, učenicima/cama omogućiti lakše usvajanje nastavnog gradiva i organiziranje vlastitog procesa učenja, jačanje samopouzdanja i odgovornosti te razvoj drugih vještina za savladavanje izazovnih situacija u školovanju.

Zadaci, odnosno odgovornosti volontera/ke uključuju sljedeće:

– sudjelovanje na edukaciji za volontere/ke pomoći u učenju

– osmišljavanje aktivnosti i priprema materijala za susrete pomoći u učenju s učenicima/cama

– samostalna provedba susreta pomoći u učenju s učenicima/cama uz razmjenu informacija i suradnju u planiranju aktivnosti s drugim odgovornim osobama

– redovito vođenje evidencije i bilježenje osvrta na provedene susrete pomoći u učenju 

– redovito sudjelovanje na supervizijskim individualnim/grupnim sastancima te davanje neposrednih povratnih informacija o volonterskom angažmanu

Očekuje se volonterski angažman do 3 sata tjedno, prema dogovoru, uz sudjelovanje u edukaciji u trajanju do 10 sati te supervizijskim sastancima jednom u tri tjedna. Navedeni volonterski angažman očekuje se u trajanju od najmanje 3 mjeseca, kontinuirano. Za kvalitetno sudjelovanje u programu u ulozi volontera/ke važno je da volonter/ka aktivno sudjeluje na Općoj informativnoj radionici o volontiranju (edukacija „Biti volonter/ka“), te specifičnoj edukaciji usmjerenoj stjecanju znanja i vještina iz područja razvojne psihologije te psihologije učenja i pamćenja.

Volonter/ka će kroz svoj angažman imati priliku:   steći iskustvo u organizaciji i provedbi susreta pomoći u učenju,   steći znanja iz područja razvojne psihologije i psihologije učenja i pamćenja,  steći/unaprijediti vještinu poučavanja,  razviti socijalnu mrežu,  razvijati osobne kompetencije, s naglaskom na socijalnu i građansku kompetenciju te kompetenciju učiti kako učiti, dobiti potvrdu o volontiranju te Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (ukoliko su zadovoljene sve pretpostavke), sudjelovati na drugim aktivnostima u organizaciji Volonterskog centra Istra i partnera.

Prijaviti se moguće je zaključno s 25.2.2021. putem online baze volontera/ki i organizatora volontiranja: Volonterski Centar Istra : (vci.hr) ili putem direktnog kontakta putem e-maila: vci@vci.hr ili broja 098/671 32 14. Po isteku roka za prijavu, zainteresirani volonteri/ke će biti kontaktirani te će se u okviru procesa odabira volontera/ki, dogovoriti termini održavanja individualnih razgovora.

Na raspolaganju smo za više informacija ili potencijalna pitanja:)  

mrežnoj stranici volonterskog centra Istra i opisu volonterskog mjesta u online bazi volontera i organizatora volontiranja