Općinsko vijeće Općine Medulin održalo 40. sjednicu

Dobra epidemiološka situacija u Istarskoj županiji ohrabrila je općinske vijećnike općine Medulin koji su u petak, 26. veljače,  odlučili jednu od posljednjih sjednica u ovom mandatu održati  raspravljajući i odlučujući „uživo“ u medulinskom vatrogasnom domu, gdje je bilo lakše održavati razmak i druge  epidemiološke mjere.

 

 

Nekoliko odluka koje su vijećnici donijeli vezano je uz usklađenjem s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  koji su stupili na snagu krajem prošle godine, te su usklađeni: Statut Općine Medulin, Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Medulin, te Odluka o naknadi troškova članovima općinskog vijeća, članovima radnih tijela, članovima mjesnih odbora te djelatnicima upravnih tijela općinske uprave Općine Medulin.

 

 

Najznačajnije izmjene su da Općina Medulin  nakon provedenih   lokalnih izbora u svibnju neće imati zamjenika načelnika, općinsko vijeće imati će dva člana manje, a zakonom je reguliran način  sazivanja, održavanja i donošenja odluka na sjednicama općinskih vijeća koje se održavaju on-line.

 

 

Općinski vijećnici donijeli su odluku o izmjeni odluke o izradi UPU Ševe, prema kojoj je, sukladno prihvaćenom proračunu za 2021. godinu,  utvrđeno da će Općina Medulin financirati izradi predmetnog UPU-a.

 

 

Obzirom da je na objavljenu obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja mini ski lift žičare za skijanje na vodi na lokaciji Volme Šćuza zaprimljena jedna ponuda koja nije zadovoljila formalne uvjete natječaja, odlučeno je da se poništi  postupak davanja koncesije.

 

 

Nasuprot tome, postupak za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Medulin je bio uspješniji, te je Općinsko vijeće donijelo Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova trgovačkom društvu Dimnjak d.o.o. iz Osijeka, na rok od 10 godina, uz godišnju naknadu od 5.000,00 kn te 3% ukupnog prihoda ostvarenog od obavljanja dimnjačarskih poslova  tijekom jedne  godine.

 

 

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o davanju suglasnosti Načelniku da zaključi Sporazum  o izvlaštenju te određivanju naknade  za izvlaštenje nekretnina k.č. br. 884 i 876/1 k.o. Medulin, prema kojem će se  vlasnicima predmetnih nekretnina isplatiti iznos od 518.754,48 kn a radi omogućavanja  izgradnje planiranog zahvata u prostoru infrastrukturne namjene – građenja prometnog sustava s pratećom infrastrukturom 2. skupine.

 

 

Odlukom o isključenju iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi k.č. br. 1098/24, 1047/87 k.o. Pomer, kč. Br. 4490/6 k.o. Pula  i k.č. br. 1662/4 k.o. Medulin omogućiti će se knjiženje Općine Medulin kao vlasnika predmetnih nekretnina, te eventualno daljnje raspolaganje predmetnim  nekretninama, obzirom da iste ne predstavljaju javne ceste, već se nalaze u posjedu trećih osoba.

 

 

Vijećnici su prihvatili Izvješće o  sustavu  civilne zaštite u 2020. godini , koje se razlikovalo od svih dosadašnjih, obzirom da veći dio istoga  predstavljaju aktivnosti Civilne zaštite tijekom pandemije virusa Covid 19.

 

 

Nakon izvješća  donijet je i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite  za 2021. godinu za koji je u proračunu  Općine Medulin osigurano 990.000,00 kn.

 

Trgovačkom društvu  Adriatic Yacht Charter  dana je suglasnost za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti  manjeg opsega  u luci posebne namjene Puntica  i to za niz sporednih djelatnosti održavanja plovila, popravka i izrade jedara i tendi, održavanja brodskih i vanbrodskih motora, chartera te bankomata.

 

 

Na koncu su, kao priprema turističke sezone, donijete Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina te plan rasporeda lokacija za postavljanje elemenata urbane opreme na području Općine  Medulin.

Lokacije i namjene   predviđene   Planom su uglavnom ostale iste kao i prijašnjih godina te se zajedno s našim zakupcima, nadamo uspješnoj, postcovid, turističkoj  sezoni.