Općina Žminj: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Općina Žminj još jednom dokazuje kako brine o čistoći i očuvanju okoliša na području Općine i o zdravlju svojih mještana. Ovog puta to je nabavka spremnika za odvajanje otpada. Preko 2400 spremnika, plavih i žutih, kroz mjesec dana stižu na adrese svih kućanstava u Žminju.

 

Općina Žminj još jednom je pokazala kako brine o čistoći i očuvanom okolišu na područjima Općine i o zdravlju svojih mještana. Ovog puta to je nabavka spremnika za odvajanje otpada. Prvi korak bila je prijava na Operativni program »Konkurentnost i kohezija« 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Odobreno je 2400 spremnika, odnosno 1200 plavih spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, te 1200 žutih spremnika za prikupljanje otpadne plastike. Spremnici su zapremnine 120L. Svakom kućanstvu u Općini Žminj osigurati će se komplet, odnosno po jedan žuti i plavi spremnik za odvajanje otpada.

Ukupna sredstva osigurana od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 524.091,00 kuna, dok Općina Žminj sufinancira 15% od ukupne vrijednosti, odnosno iznos od 78.613,65 kuna, za naknadu spomenutih spremnika.

Glavni cilj je odvajanje otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada kojeg je svakim danom sve više, te kako bi se smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te povećale količine reciklabilnog otpada. Time se omogućava svim stanovnicima Općine Žminj odvajanje otpada na mjestu nastanka, čime će se povećati odvojeni prikupljeni i reciklirani otpad.

Osiguravanjem spremnika za recikliranje svim kućanstvima općine Žminj dokaz je kako Općina Žminj brine o svojim građanima, kako se odgovorno ponaša prema prirodi i na pravilan način gospodari otpadom, te kako svi zajedno moramo malim koracima učiniti ljepši i održivi Žminj, grad koji volimo, gradimo i čuvamo zajedno; za našu i budućnost naše djece.