Općinsko vijeće Općine Medulin održalo 41. posljednju sjednicu u mandatu 2017. – 2021.

Općinsko vijeće Općine Medulin održalo je 14. travnja 2021. godine  41. sjednicu općinskog vijeća s opsežnim dnevnim redom od 33 točke.

Kao i obično sjednica je započela aktualnim  satom te verifikacijom zapisnika,  nakon čega je verificiran mandat novoj vijećnici s liste IDS-a, Istarske stranke umirovljenika i Zelenog saveza, Mirni Mihovilović Radolović, koja je zamijenila vijećnika Danielea Kumara.

Ravnateljica Zaklade za razvoj civilnog društva Helga Može predstavila je  prijedlog Lokalnog programa za mlade 2021. – 2025. koji je nastao tijekom provedbe projekta „Mladi za Medulin – djeluj lokalno“ a kako bi se povećala participacija mladih u procesima donošenja odluka te  educirali donositelji odluka o načinu  komunikacije s mladima sve sa svrhom  motivacije  da što više mladih  uključi u odlučivanje. Plan definira nekoliko tematskih područja s definiranim prioritetima i aktivnostima kao što su: informiranje, mobilnost, obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje, zapošljavanje i poduzetništvo, aktivno sudjelovanje mladih, rad s mladima i održivi razvoj zajednice, socijalna uključenost, zdravlje i sport, kultura, manifestacije, zabavni i društveni sadržaj za mlade i  mladi u europskom i globalnom okruženju. Osim toga, plan ima definiran plan provedbe i nositelje  aktivnosti.

Nakon toga, vijećnici su usvojili  Godišnji  izvještaj  o izvršenju proračuna za 2020. godinu, kojeg su vijećnici  ocijenili  iznimno uspješnim, obzirom na kriznu korona godinu.

Ukupni prihodi i primici realizirani su  u iznosu  od 89 milijuna kuna, a ukupni rashodi  u iznosu od 74,6 milijuna kuna. Od ukupnog rezultata od 14,4 milijuna kuna pokriven je manjak iz 2019. godine, te je ukupan  rezultat  prošle godine osam milijuna kuna.

Ukupan rezultat – višak prihoda ostvaren je na općim prihodima,  komunalnom doprinosu i Covid zaduženjem od po tri milijuna, ostalih prihoda 1,5 milijuna, 354.000,00 kuna višak Dječjeg vrtića Medulin.

Manjak realizacije iskazan je na pomoćima i donacijama za gradnju vrtića Pomer i nabavu multimedijskih ekrana iz projekta Orka, čija se realizacija očekuje ove godine.

Temeljem  godišnjeg izvještaja vijećnici su donijeli  Odluku o rasporedu rezultata za 2020. godinu  te je višak prihoda od 8  milijuna kuna  raspoređen  prvim izmjenama proračuna za 2021. godinu.

Pročelnica Ana-Mari Počekaj obrazložila je potrebu donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izradi UPU Premantura zapad u kojoj se mijenja  samo grafički prikaz obuhvata plana radi usklađenja granica s okolnim prostornim planovima, što su vijećnici jednoglasno podržali.

Na natječaj za prodaju nekretnina pristigle su tri ponude za kupnju nekretnina u naselju Volme  Šćuza  u površini od 1128 – 1164 m2  te jedna nekretnina u naselju Medulin u površini od 439 m2, pa obzirom da im je cijena viša od iznosa kojim je ovlašten raspolagati načelnik,  odluku o prodaji donijeli su  vijećnici.

Zahvaljujući dugotrajnim pregovorima u kojima su osim općinskih službi sudjelovali i članovi mjesnih odbora i vijećnik Edo Čalić, vijećnici su donijeli  Odluke o sklapanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa k.č. br. 4770/3  i dr. k.o. Pula, kojim će se riješiti gorući problem prometa u Pješčanoj Uvali, te će se omogućiti uređivanje dodatnih parkirnih mjesta i proširenje prometnice

Donošenjem Odluke o sklapanju Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa Virgilio i Peruško rješava se stari imovinsko pravni spor, pa je nakon presude Trgovačkog suda postignut dogovor sa strankom o  načinu  naknade za oduzete nekretnine

Odlukom  o povjeravanju uslužne komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim površinama i javnim garažama  na području Općine Medulin djelatnost parkiranja usklađuje  se  s izmjenom Zakona o komunalnom  gospodarstvu te se komunalna djelatnost usluge parkiranja na uređenim javnim površinama povjerava komunalnom društvu Buža d.o.o.

Temeljem suglasnosti  MUP-a  donijeta je  Odluka o organizaciji javnih parkirališta kojom  su određene zone javnih parkirališta, vrste parkirališnih karata način naplate parkirališta ( ručno i automatskom naplatom) uvjeti za povlaštene  pretplatne karte ( korisnici koncesija, vlasnici nekretnina na koje se pristupa kroz zatvorena parkirališta i sl.).

Odlukom  o izmjeni Odluke o načinu upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Medulin popisani su sportski tereni kojima upravlja Općina Medulin  SC Premantura, Vinkuran, Pješčana, Vintijan, Banjole Volme, Štraminjoni, Pomer, Bjeca, i dr. te je određen način upravljanja istima.

Komisija  za nagrade i priznanja predložila je na temelju prijedloga ovlaštenih predlagatelja odluku o dodjeli nagrada i priznanjima zaslužnim  organizacijama i pojedincima za 2021. godinu, koju je općinsko vijeće prihvatilo.  Na predstojećoj svečanoj sjednici vijeća u lipnju  svečanim  poveljama nagraditi će se: Arena Hospitality Group d.d., Mr. sc. Doris Kaluđerčić, dr. med., Sergio Ruba, Renato Cukon, Oliviero Buić, Robert Subašić, Ines Vlahović, Stipe Knežević i dr. Marko Lukić. Mariju Rosandu, koja je i nakon primitka nagrade u 2015. godini nastavila svoju neumornu aktivnost u socijalnom vijeću, mjesnom odboru i Sindikatu umirovljenika, nagraditi će načelnik Buić.

Zbog potreba poslovanja, donijeta je odluka o dokapitalizaciji Albanež d.o.o. koji je osnovan s temeljnim kapitalom od 3 milijuna kuna, a  posljednja kapitalizacija bila je 2017. godine.  Ovom odlukom  povećava se temeljni  kapitala za još 400.000,00  kuna tako da će sada temeljni kapital iznositi 3,8 milijuna kuna.

Sukladno Zakonu o održivom  gospodarenju otpadom  određeno  da  općinsko vijeće  donosi  odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada te se usvojenom odlukom predviđen  niz mjera od  postavljanja znakova upozorenja, mjere nadzora,  akcije uklanjanja  postavljanje videonadzora, edukacije, edukacije, edukacije

Programom korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i dr. poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu planirani prihod od  zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 15.000,00 kn planiran je  utrošiti u  programe katastarske izmjere zemljišta, te za podmirenje stvarnih troškova  u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu, obzirom da Općini pripada 65% od ukupnog iznosa naknade.

Programom korištenja sredstava  naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godine iznos od 35.0000,00 namjerava se utrošiti u svrhu okrupnjavanja, privođenja funkciji i  povećanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Nakon toga slijedilo je usvajanje niza izvješća o realizaciji  planova i programa, pa su tako donijete Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Općini Medulin za 2020. godinu, o usvajanju Izvješća o javnoj usluzi sakupljanja komunalnog otpada za 2020. godinu, o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Medulin za 2020. godinu, o realizaciji Programa gradnje komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Medulin u 2020. godini, o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Medulin u 2020. Godini i o usvajanju izvješća o radu Savjeta mladih Općine Medulin za 2020. godinu.

Nakon toga, donijete su odluke u svezi predloženih izmjena proračuna za 2021. godinu, pa je donijeta  Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi za 2021.  godinu koji se povećava za izdavačku djelatnost za dodatnih 103 tisuće kuna, tako da program za kulturu sada iznosi  1.135.000,00 kuna.

Izmjenom programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2021.  godinu isti se povećava za 100.000,00 kuna i to za  povećanje sufinanciranja hitne medicinske pomoći,   tako da ukupan program sada iznosi  2.554.000,00 kuna.

Odlukom o izmjenama i dopunama programa gradnje za 2021. godinu povećava se program gradnje za  gotovo 2,9 milijuna kuna i to za  prometnice preko 2 milijuna kuna, za javnu rasvjetu 122 tisuće, uređenje naselja 526  tisuće kuna i dječja igrališta za 15 tisuća kuna.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu povećava se održavanje nerazvrstanih cesta za 240 tisuća kuna.

Odlukom  o I izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu povećavaju se prihodi i primici za 586 tisuće kuna, povećavaju se rashodi za 8,4 milijuna kuna, te se raspoređuje  višak od 7,8 milijuna kuna.

Najznačajniji rashodi za nabavku nef. imovine povećavaju se za 3,6 milijuna kuna, a najznačajnije stavke su nabava zemljišta 1,7 milijuna kuna,  prometnice 260 tisuća kuna, javna rasvjeta 120 tisuća kuna, trg Premantura 260 tisuća kuna, dječje igralište Lokva  150 tisuća, postrojenje i oprema, te vozilo za DV Medulin 570 tisuća kuna.

Izdaci za financijsku imovinu povećavaju se za 2,7 milijuna kuna koliko iznose anuiteti kredita za izgradnju škole, obzirom da se prvotno planiralo zatražiti odgodu otplate, a s obzirom na ostvareni višak, nastavit će se s otplatom istoga, što je definirano i Odlukom  o I izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Općinski vijećnici donijeli su Odluku o davanju suglasnosti na Plan zaštite od požara zaštićenih područja Općine Medulin kojim upravlja javna ustanova Kamenjak i Pravilnik o provođenju uzgojnih mjera i posebnih mjera zaštite.

Donijeta je i odluka o izuzimanju iz javnog dobra  na dvije katastarske čestice u Premanturi i jednu u Medulinu, a kako bi se omogućilo raspolaganje istima.

Posljednja točka na sjednici vijeća, ali i u četverogodišnjem mandatu, bila je suglasnost u postupku izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – rekonstrukcije Luke nautičkog turizma Puntica Medulin, čime  se dala prethodna suglasnost kako bi se omogućio nastavak postupka izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju, odnosno za postavljanje tipske plutajuće jedinice za opskrbu plovila gorivom u okviru postojeće koncesije i obuhvata luke nautičkog turizma.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda vijećnica Mirna Leverić zahvalila se svim vijećnicima načelniku i općinskim službama na uspješno odrađenom mandatu. Zahvalama se pridružio i predsjednik vijeća Dražen Mišković ističući kako je u ovom mandatu održano najviše sjednica, čak 41, te da je donijeto više od 450 odluka. Posebno se zahvalio Marku Zlatiću, koji je veći dio mandata obnašao dužnost predsjednika  vijeća

Zahvalama se pridružio i Marko Zlatić, poželjevši svima koji se budu kandidirali uspjeh na predstojećim izborima, izrazivši  nadu za ponovim okupljanjem u općinskom vijeću, u novom mandatu.

Načelnik općine, Goran Buić zahvalio se najviše svom zamjeniku, Damiru Demarinu, svim vijećnicima naglasivši da je rad vijeća zaista  bio uspješan, te da je većina odluka donijeta jednoglasno te općinskim službama na predanom radu.