Novo ustrojstvo upravnih tijela u cilju realizacije nove vizije razvoja Grada Pule.


Uspostavlja se i djelotvorniji i transparentniji sustav kontrole i nadzora poslovanja trgovačkih društava


Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj jučer, 14. srpnja 2021. godine, u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma i uvažavajući propisane epidemiološke mjere, usvojena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula – Pola.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić obrazložio je kako se novo ustrojstvo predlaže s ciljem poboljšanja učinkovitosti gradske uprave te stvaranja preduvjeta za realizaciju nove vizije razvoja Grada Pule, a u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti, organizacijskoj povezanosti i potrebi efikasnijeg obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga grada, učinkovitog rukovođenja njihovim radom i odgovornosti u radu.

Slijedom navedenog, upravna tijela Grad Pule jesu: Upravni odjel za lokalnu samoupravu,  Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva,  Služba za poslove zastupanja Grada te Služba za unutarnju reviziju.
Detaljnije obrazlažući aktivnosti i djelokrug rada svakog upravnog odjela i zaduženja gradonačelnik Zoričić je rekao kako će Upravni odjel za lokalnu samoupravu u svom djelokrugu imati strateško planiranje te da će se posebno voditi računa o EU i drugim međunarodnim i nacionalnim fondovima budući  da se do sada raspoloživa sredstva nisu dovoljno povlačila.

 „Potrebno organizirati poseban tim koji će se baviti europskim fondovima i to više neće raditi vanjski konzultanti“, poručio je Zoričić dodavši kako će se unutar tog odjela obavljati i poslovi informiranja, protokola i međunarodne suradnje.


Nadalje, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, uz transparentnost proračuna, dat će naglasak na razvoj poduzetništva i poticanje gospodarske aktivnosti, dok je za Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu istaknuto jačanje mjesnih odbora, uloge manjina i civilne zaštite.
U upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša naglašena je zaštita okoliša kroz nekoliko točaka, ponajprije monitoring, provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš, mjere od utjecaja na klimatske promjene i korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost.
Za Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom naznačene su dvije ključne stvari, a odnose se na otvaranje GIS-a, moguće već početkom rujna, kako bi građani imali javno dostupne sve podatke, te jačanje komunalnog redarstva.
U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade naglasak će biti upravo na mladima i formiranje Ureda za mlade u suradnji sa Savjetom mladih Grada Pule gdje će se promovirati nova politika stipendiranja i stambena politika mladih.
Sam naziv Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva, jasno naznačuje kulturu kao poseban identitet grada i razvoj civilnog društva kojemu će se dati još veća važnost.
U Službi za poslove zastupanja Grada više će se koristiti pravni resursi Grada, a Službom za unutarnju reviziju želi se jačati sustav internih kontrola.

„Uz određeni trošak koji ustrojstvo nosi, u vidu dva nova pročelnika koji će koštati oko 340 tisuća kuna bruto godišnje, neće se koristiti dodatna administracija budući je već sada u Gradu zaposlen dovoljan broj referenata i administrativnih referenata za pokrivanje svih potreba administracije. Od stupanja na dužnost, 4. lipnja naišli smo na 10-ak ugovora koji će se „rezati“ kao što je bilo i najavljeno i time donijeti velike uštede od gotovo 2 milijuna kuna“, jasan je Zoričić.

Nadalje, s ciljem uspostavljanja djelotvornijeg i transparentnijeg sustava kontrole i nadzora poslovanja trgovačkih društava, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula-Pola ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva). Ovom Odlukom uspostavlja se transparentna procedura izbora putem javnog natječaja, te se propisuju dodatni uvjeti u pogledu stručne kvalifikacije i potrebnog radnog iskustva koje mora ispuniti osoba da bi bila imenovana u nadzorni odbor. U pogledu stručne kvalifikacije navedena je najmanja razina obrazovanja koju kandidati moraju posjedovati, čime je omogućeno da natječaju mogu pristupiti osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke, te osobe s višom razinom obrazovanja.

Na prijedlog predsjednice Gradskog vijeća Dušice Radojčić, kojega su potvrdili vijećnici, izostavljeno je donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije  na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području grada Pule“ radi dorade. Nakon dorade predmetna točka uvrstit će se u dnevni red.

„Iz teksta predložene Odluke jasno je da je njezina jedina svrha bila zadovoljenje forme koju nalaže Zakon o održivom gospodarenju otpadom u članku 36. stavak 10. koju praksu formalnog propisivanja mjera ćemo ukinuti. Za svaku propisnu mjeru sprječavanja odbacivanja otpada utvrdit će se precizna lokacija, obaveza opisa prethodnih aktivnosti na njoj, precizan opis mjere i tko će ju provesti, kako će se dokumentirati i izvijestiti o poduzetom. Tada će izvještaj o provedenim mjerama postati smisleniji. Odluku o mjerama sprječavanja odbacivanja otpada treba doraditi nakon čega će se staviti na red na sljedećoj sjednici.“, istaknula je Dušica Radojčić.

U kontekstu tematike,  Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području grada Pule u 2020. godini. Naime, uz ostale vijećnike osvrt je dala i predsjednica Gradskog vijeća u pojedinačnoj raspravi, istaknuvši da stanje s otpadom na području grada izaziva veliko nezadovoljstvo kod građana, te da se i ovaj Izvještaj radi na način da se zadovolji zakonska forma gore spomenutog Zakona (čl. 36. stavak 9.) koji kaže da se do 31. ožujka mora pripremiti Izvještaj, a koji je, ističe Radojčić, s minimum podataka i minimum svrsishodnosti.

„Izvještaj ne daje dovoljno informacija da bi se shvatila učinkovitost poduzetih mjera te je pun paušalnih ocjena. Nema rezultata nadzora, odnosno ima li takav nadzor smisla i učinke.  Iz ovog se Izvještaja ne da shvatiti kako postupati u budućnosti.“, između ostalog, ustvrdila je Radojčić te zaključno dodala da Izvještaj treba biti podloga za donošenje mjera sljedeće godine kako bi mogli mjeriti napredak.

Nadalje, Gradsko vijeće nije donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu te Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu.

Na sjednici su jednoglasno izabrani potpredsjednici Gradskog vijeća. Iz reda predstavničke većine izabran je Kristijan Biteri, dok je iz reda oporbe izabrana Monica Derocchi.

Čestitke novoizabranim potpredsjednicima uputili su predsjednica Gradskog vijeća Dušica Radojčić, gradonačelnik Pule Filip Zoričić te ostali vijećnici.