Grad Pula raspisao javne natječaje za članove nadzornih odbora trgovačkih društava

Sukladno najavama nove gradske uprave, u cilju uspostavljanja djelotvornijeg sustava kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkih društava i primjenu najviših standarda u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice, Grad Pula raspisao je javne natječaje za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima je vlasnik ili suvlasnik.

Natječaji su danas objavljeni za članove nadzornih odbora trgovačkih društava Kaštijun d.o.o. (2 člana), Pragrande d.o.o. (3 člana), Pula Herculanea d.o.o. (3 člana) i Vodovod Pula d.o.o. (3 člana), a u narednim danima slijedit će raspisivanje javnih natječaja i za ostala trgovačka društva u kojima je Grad Pula vlasnik, odnosno suvlasnik. 

Član nadzornog odbora ne zasniva radni odnos s trgovačkim društvom već se bira na mandat najviše četiri godine.

Za člana nadzornog odbora, može se prijaviti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) , mora ispunjavati i slijedeće uvjete: 
–    najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij odgovarajuće struke djelatnostima pojedinog društva,
–    najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
–    da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
–    da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke osnove,
–    nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Društvenim ugovorima navedenih društava utvrđeno je da nadzorni odbori imaju pet članova, od kojih četiri člana biraju skupštine društva, a jednog člana predstavnika radnika imenuje Radničko vijeće društva. Slijedom navedenog i objavljenih natječaja Grad Pula u nadzornim  odborima predlaže svoje predstavnike i to po tri člana u društvima Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o., dok će jedan član biti zajednički odabir od strane Grada Vodnjana i općina Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Fažana. Nadalje, u društvu Kaštijun d.o.o. Grad Pula predložit će dva predstavnika člana NO-a, dok će dva člana NO-a predložiti Istarska županija. 

Odlukom o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele u vlasništvu društava određena je transparentna procedura izbora putem javnog natječaja članova nadzornog odbora koji će biti predstavnici  Grada Pule u trgovačkim društvima.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u cijelosti provodi natječaje, utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Pula-Pola kandidate za članove nadzornih odbora trgovačkih društava.

Gradsko vijeće Grada Pula-Pola predlaže skupštini trgovačkih društava članove nadzornog odbora temeljem prethodno provedenog  Javnog natječaja.

Javni natječaji otvoreni su 15 dana od dana objave istih na internetskoj stranici Grada Pula-Pola www.pula.hr. 
Javni natječaji i sve potrebne informacije zainteresirani mogu pronaći na početnoj web stranici Grada Pule, odabirom rubrike „NATJEČAJI I NADMETANJA“ ili putem padajućeg izbornika „RAD GRADSKE UPRAVE – NATJEČAJI I NADMETANJA“.